Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1921. január-augusztus (24. évfolyam, 1-32. szám)

1921-01-06 / 1. szám

XXIV. godina. broj 1. XXIV. évfolyam. 0 1, szám. Službene Novine Baranyavármegye Baranjske Županije %mj Hivatalos Lapja Izlaze svakoga četvrtka. Megjelenik minden csütörtökön. Pečuj, 6. Vlasnik: Opštinstvo baranjske županije. januara 1921. Urednik: Dragutin Dj. Kovač žup. peđbeluznik Laptulajdonos; Baranyavármegye p, , íqoi közönsége. ------— r'CCS, IvčI S zerkesztő: Kovač Dj. Dragutin január 6 vármegyei aljegyző. —----- J P udzupan baranjske 'županije. Broj 10256/920. Imenovanjem drugog belikog beležnika i urednika županijskih službenih novina Damjana Stojšića sreskim načelnikom u Barču prestao je isti biti urednikom službenih novina. Stoga Dra­gutinu Dj. Kovaču županijskon podbeležniku na temelju §. 150. županijskog poslovnika povera- vam uredjivanje žup. službenih novina. Pečuj, 14. XII. 920. za podžupana Dr. W. Gjurgjević s. r. vel. beležnik. Baranya várniegye alispánjától. 10256/920. sz. Stojšrć Dómján II. főjegyzőnek barcsi járási főszolgabíróvá történt kinevezése által lehetet­lenné vált, hogy tovább is ugyanő szerkessze a vármegyei hivatalos lapokat. Baranya vármegye szabályrendeletének 150. §. értelmében ezért Kovač (íj. Dragutin vármegyei aljegyzőt bízom meg a megyei hivatalos lapok szerkesztésével. Pécs, 1920. XII. 14. Alispán helyett: Dr. Gjurgjević s. k. főjegyző. II. Naredbe opštega značaja, na temelju kojih se ima dalje postupati. 11. Általános jellegű, további intézkedést igénylő rendeletek. Ministarstvo Unutrašnjih Del a Ödeten je za B. B. B. Broj 15692/920. Predmet: Molba za uputstvo, kako da se po­stupi u pogledu isplate onih troškova, koji po 3. $. XXI. zak. čl. od 1898. god. imaju se snofiiti od državnog bolničkog fonda. Podžupanu Pečuj. Pozivom na tamošnji broj 8355 od 25. X. ove godine, dostavljam odgovor Ministarstva Na­rodnog Zdrabija, koji glasi: Čast mti je odgovarati, da sam inišlenja, da se bolnicu i. troškovi treba, da, ubiraju u svakom slučaju i za sve bolnice, jer bolnice žive od uplata bolesnika, koje su lečile, a uz to te bol­nice leže za sada na. teritoriji, koju smo okupi­rali. Za bolnice van demarkacione linije može se novac ubirati, ali se ima deponirati radi me- djusobnog obračuna izmedju naše đržabe i ostalih država. Šef zdrabstvenog odseka Dr. Laza Markovié. Novi Sad, 8. XI. 920. Beograd, 13. decembra 1920. Po naredbi ministra inšpektor Dr. Vtulkaim, 10549/920. podžup. Svim sreskim načelnicima, okr. i opit in skini beleinicima. Saovštabam odgovor Ministarstva znanja u pri državanja radi. Pečuj, 3. I. 921. za podžupana Dr. Gjurgjević s. r. vel. beležnik. Belügyminisztérium B. B. B. osztály. 15692/920. szám. Tárgy. U tani tás azon költségek kifizetésére vonatkozólag’, melyeket, az 1898. évi XXL t.-c. 3.§-a értelmében az állami kórház alapból kell fizetni. A lispá n nak Pé cs Hivatkozással az ottani ez év X. hó 25-én kelt 8355. számú kérdésére átjuttatom a népegész­ségügyi. minisztérium válaszát, mely a követke­zőképen hangzik: Van szerencsém értesíteni, hogy azon véle­ményen vagyok miszerint a kórházi költségeket minden esetre be kell hajtani és pedig az összes kórházak részére, mert a kórházak a gyógyult betegek befizetéséből tartják fenn magukat, amellett ezen kórházak.azon a területen vannak, melyet mi megszállva tartunk. A demarkációs vonalon túl levő kórházak költségei szintén be_ hajlandók lennének, de azt egy későbbi elszámo­lás céljából, mely a mi államunk és a többi álla­mok között eszközöltetni fog deponálni kell. Az egészségügyi osztály főnöke Dr. Markovié Lázár. Noviisad 1920. X. 8. Beograd, 1920. december 13. A miniszter rendelet« folytán Dr. V táskát in inšpektor. 10549/920. alisp. Az összes járási főszolgabíróknak kör- és községi jegyzőknek, Tudatom a minisztérium válaszát tudomásul miheztartás végett. Pécs, 1921. január 3, Alispán helyett: Dr. Gjurgjević főjegyző. V. Stečaji, zvanični oglasi, potrage i poternice. V. Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények. Sresko načelstvo Darda. Broj 3771/920. RASPIS NATJEČAJA. Ovim se raspisuje natječaj na npražnjeno •dimnjičarsko mesto Pelmonoštorskog okruga. Dárdai járási főszolgabírói hivatal. 3771/1920. sz. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Az üresedésbe jött pél.monostori kerületi ké­ményseprési állásra ezennel pályázatot hirdetek.

Next

/
Thumbnails
Contents