Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1928 (30. évfolyam, 1-52. szám)

BETÜSORÖS TÁRGYMUTATÓ. A. Á.-Árverési versenytárgyalási s egyéb hirdetmények 10, 14, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 44, 45, 46, 49. 49, 61, 62, 67, 74, 81, 95, 98, 100, 101, 106, 118, 119, 120. 123, 124. 125, Í27, 128, 130, 131, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146. 149, 150, 154, 156. 157, 162, 164. 165, 171, 172, 180, 183, 184, 188, 191, 195, 196, 198. 212, 215, 216, 218, 221, 222, 223, 226, 228, 234. . 235! 244, 249, 250, 253, 254, 259.-Államsorsjáték (m. kir.) árusításának támogatása 19 Adománygyűjtések ellenőrzése...................................19 A magyar kultúra válságos évei 1917—1918 c. mű ajánlása...........................................................................24 Alul ám oly, gyütnölcspenósz stb. elleni védekezés 27 Alispán évnegyedes jelentése . . .53, 109. 173, 237 A gyakorlati gyámügyi eljárás mai érvényben c. mü ajánlása.................................................................60 Az örökösödési eljárás c. mü ajánlása .... 77 Az italmérők tanácsadója c. könyv ajánlása . . 95 Adó- és Illetékügyi Határozatok Tára ..................116 A Nemzeti Genius c. mü ajánlása.......................182 A Tagosítás c. mü ajánlása......................................210 A szövetkezeti mozgalom sorsa Szovjet-Orosz­országbau c. mü ajánlása......................................211 A utolexikon c. munka ajánlása.............................. 211 A rgentínai főkonzulátus...........................................220 Állatkínzások meggátlása...........................................228 A nyakönyvvezető munkákért külön illeték szedé­sének eltiltása.....................,. . .... . . . 242 A Magyar Sport Ezer Éve c. munka ajánlása . . 248 B. Blaskovich Iván dr. főszolgabíró igazgatósági tagsága...........................................................................71 Belvárdgyula község nevének megállapítása . . 97 Bélyegzők beszerzése.................................................97 Benzinkutak felállítása................................................101 Baranyavármegye árvaházában levő helyek betöl­tése ..........................................................................................138 Ballettanitás szabályozása...........................................147 Berki István iskolánkivüli népművelési titkári beosztása................................................... 153 Bem-szobor felállításának előmozdítása .... 162 Baranyavármegye 1929. évi egyesitett költség­vetése .....................................................................................181 Baranyavármegye szabályrendelete a községi (vá­rosi) területek vadászati jogának haszonbérbe­adásáról ......................................................... .... 185 Baranyavármegye és Pécs sz. kir. város tűzoltó­szövetsége 1928. évi közgyűlése..................................193 Baranyavármegye szabályrendelete a szarvasmarha-, sertés- és juhtenyésztésről, valamint a közlege­lőkről ..........................201, — végrehajtása 105, 252 B aranyavármegye törvényhatósági közutainak 1929 évi költségelőirányzata.......................... 226, 245 Baranyavármegye távolságmutatójának újabb ösz­szeállitása..........................................................................232 Baranyavármegye szabályrendelete a villamos be­rendezések védelméről................................................253 B aranyavármegye közigazgatási járási, községi és körjegyzői, th. közegészségügyi és állategész­ségügyi beosztása...........................................................255 Cs. Cserebogarak kötelező irtása........................................89 C serkészleány Világkonferencia támogatása. . . 95 D. Dunántúli Dalosszövetség részére dij felajánlása 121 Délafrikai Unió kereskedelmi biztosának működése 127 Dunántúli ev. egyházkerület püspöki székhelye 194 E. É. Erdőtüzek megelőzése..........................: . . . . 59 E rdőőri és vadőri szakvizsgák.......................................105 Élőnövénytelepek megvizsgálása..................................127 Ebadó 1928. évi kivetése.................................................134 Eltűntek holtnak nyilvánítása céljából az érde­keltek támogatása ...........................................................143 É szakamerikai Egyesült Államokba bevándorlás 152 Első segély-nyújtás c. mü ajánlása.............................182 Élet- és járadék biztosítási szerződések átértékelése 194 Elhagyottsági ügyekben követendő eljárás . . ■. 213 Egészségügyi 1929. évi naptár ajánlása .... 253 F. Fedőanyag szállítás a vm. közutakra vonatkozólag versenytárgyalási hirdetmény ...................................20 F öldmunkások vasúti kedvezménye..............................43 F őszolgabirák gépkocsija után kivetett közúti adó fizetése......................................................................................63 F alu Urániája akció támogatása...................................73 F acsemeték (állami erdei) kiszolgáltatása . . .171 Feltételes szabadságra bocsátott elitéltek nyilván­tartása . . ......................................................................211 F acsemeték eladása a vm. faiskolából.......................212 G . Gy. Gálbory Ernő dr. pécsi j. t. orvossá való ki­nevezése . • . . 19 Gyámpénztár (vm.-i) 1927. évi mérlege .... 28 Gabonaüszög ellepi védekezés........................................47 G érde, Rugásd és Kisvarjas községek egyesítése . 63 Gyámpénztári kölcsön.........................................63, 182 G abonaüszög elleni védekezés.......................................163 Görcsönyi vásár................................................................212 Gazdasági szakoktatási intézmények és közegek támogatása..........................................................................218 Gyámpénztárakban kezelt hadikölcsönkötvónyek tulajdonosainak támogatása.......................................219 Gépjármüveknek hazai forrásból való beszerzése 228 Gyámpénztári pénzkészletek elhelyezése .... 251 H. Haszonállat összeírás (tavaszi)...........................................3 Hirdetmények lásd árverési stb. hirdetések alatt Hernyók, bogarak irtása ..................................................27 H ázi cselédek bérkövetelési ügyében hatásköri illetékesség................................................... 73 Halászati 9500/1926. F. M. sz. rendelet kiegészítése 77 Hősök emlékének megörökítése...................................86 H adigondozottak felülvizsgálata...................................99 H irdetéseknek a Közszállitási Értesítőben való közzététele..........................................................................103 H adirokkant, iparosok foglalkoztatása . . .135, 155 Holtnak nyilvánítási eljárásban az érdekeltek támogatása...........................................................................143 Halak és rákok származási bizonyítványa . . . 147 Hajlított fabútorok (hazai) beszerzése........................155 Hazai szeneknek pályázat utján való beszerzése . 159 História c. lap támogatása............................................162 Hadigondozott gyermekek születési adatainak el­lenőrzése ..........................................................................193 H arkány község vásárja.................................................221 Horthy Miklós segélyakció támogatása .... 228 Hadigondozottak nyilvántartása, igénymegállapi­tása stb. 229 Honvédség tagjainak nősülése............................... . 242 H elységnevek helyesírása.................................................242 Hadigondozottak illetményei kezelésének felszá­molása .................................................... ..... 247 I. J. Jilly Endre szolgabirónak a szentlőrinci j. fő­szolgabirája mellé való beosztása..............................44 J ellasich István dr. közig, gyakornok kinevezése 47 Jegyzők zsebnaptárának ajánlása..................................100 Jogosulatlan iparűzés......................................................123 J elzőtáblák megrongálásának megakadályozása . 155 József kir. hg. Szanatórium E. adománygyűjtési engedélye......................... 182

Next

/
Thumbnails
Contents