Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1935 (37. évfolyam, 1-52. szám)

Betűrendes tárgymutató A. Á. Abaligeti korcsma bérbeadása — — — — 67 Alispán időszaki jelentése — — — — — 69, 149 Ambrusics György körözése — — — — — 170 Anderle Mária elveszett cselédkönyvének meg­semmisítése — — — — — — — — — 172 Androvics László körözése— — — — — — 122 Angol konzul (Budapesti...) személyében válto­zás és az a [konzulátusnak konzulátussá átszer­vezése — — — — — — — — — — 40 Angol követség és alkonzulátus (Budapesti...) tisztikarában változás — — — — — — 109 Antonio Mendes Vianna brazíliai konzul támo­gatása — — — — — -— — — — — 126 Apró élővadnak külföldre exportálás esetében a vámdíjjegyzék II. díjtétele alá sorozása — 205 Aratási munkák zavartalan lefolyásának biztosí­Állami gyáraknak közszállítás esetén a bélyeg­illeték. bánatpénz és biztosíték alóli mentes­sége — — — — — — — — — — — 156 Állattenyésztési-alap pénztári maradványából tenyészbikák beszerzése — — — — — — 88 Állatőrzésnél használt ebeknek veszettség elleni beoltása — •— — — — — — — — — 18 Ángyán János dr. várni. tb. t. főorvossá kineve­Ápoltaktól a napi ápolási díjakon felül szed­hető díjazások a közkórházakban — 129 Átértékelt szerződésekből eredő követelések ki­elégítése tárgyában körrendelet — — — — 55 Átvonulási élelmezési térítések az 1955. évre — 94 FA Babarc község versenytárgyalási hirdetménye— 55 Badics Károly körözése — — — — — — 182 Bagi Andrásné özv. körözése — — — — — 50 Baka Sándor elveszett leventeoktatói igazolvá­nyának megsemmisítése — — — — — — 95 Bakó Géza dr. alorvosi kinevezése — — — 145 Bakó Géza dr. belgyógyász-szakorvosi ríme — 172 Baksa-szabadszentkirályi közút céljára igénybe­vett területek tulajdonjogának megszerzése 155. 141 Baku András körözése :— — — — — —-178 Balatonberényi nyaralóépiilet bérletére, megvé­telére hirdetmény — — —. — — — 86. 95 Balázs Julianna elveszett cselédkönyvének meg­semmisítése — — — — — — — — ;— 105 Baldovszky Béla körözése— —~ — — — — 114 Balesetbiztosítások az Orsz. Gazdasági Munkás­pénztárnál az 1956.évre — — —’ — — 105 Balogh Erzsébet körözése — — — — — — 54 Balogh József dr. várni. tb. t. főorvossá kineve­zése — — — — — •— — — — — — 15 Balog István szolgálati cselédkönyvének meg­semmisítése — — — — — — — — 154 Baracskai Erzsébet körözése — — — — — 49 Baranyaiján Rezső dr. tb. szolgabíróvá kineve­zése — — — — — — — — — — — 180 Baranyaliidvég és Kisszentmárton községek kör- bábai állására pályázat — — — — — — 148 Baranyajeriői vásár kivételes áthelvezése — - 151 Baranya vármegye egyesített költségelőirány­zata az 1956. évre — —- — — — — — 169 Baranya vármegye főjegyzői állására pályázat 51. 57 Baranya vármegye szabályrendelete az ószeres- iparengedélyek számának megállapításáról — 5 Baranya vármegye szabályrendelete a szibárus- iparengedélyek számának megállapításáról 5 Baranya vármegye szabályrendelete a gazdasági cselédek részére bérlevél kiállításának kötele­zővé tételéről — — — — — — — — 90 Baranya vármegye szabályrendelete a kiadható házalási engedélyek számának megállapításáról 97 Baranya vármegyei Szaryasmarhatenyésztő Egye­sület által Németbólyban rendezendő teny ész­bika- és üszőbemutató — — — — — — 177 Baranyavármegyei Gazdasági Egyesület által a pécsváradi bikalegelő céljára felvett kölcsön kamatainak kiutalása — — — — — — 162 Baranya vármegyei községi és körjegyzők egye­sületének közgyűlése — — — — — — 170 Baranyai és Pécsi Gazdák Szeszfőző Szövetke­zetének csődügye — — — — — — 2, 14 Baranyaszentgyörgyi korcsma bérbeadása— — 122 Barri István dr. várni. tb. aljegyzővé kinevezése 15 Barri István dr. várni, díjas közig, gyakornokká kinevezése — — — — — — — — — 181 Barta István körözése — — — — — — — 28 Barátur község vadászterületének bérbeadása— 104 Bábatanfolyamra hirdetmény — — — — — 41 Bánfai korcsma bérbeadása — — — — — Í51 Bánfi Nándorné körözése — — — — — — 50 Bári korcsma bérbeadása — — — — — — 168 Bátsmegyey Jenő tb. főszolgabíróvá kinevezése 15 Bátsmegyey Jenő megbízatása a pécsváradi j. főszolgabírói hivatal vezetésével — — — 97 Bátsmegyey Jenő pécsváradi főszolgabíróvá meg­választása — — — — — — — — — 164 Bedi Vendelné körözése — — — — — — 188 Belvárdgyulai korcsma bérbeadása — — — 127 Bencze Katalin. Ignác, Géza. József és a vár­megye között kötött adásvételi szerződés 155 Benedek László dr. tb. szolgabíróvá kinevezésé 15 Benedek László dr. várni, fogalmazóvá előlép­tetése — — — — — — — — — — 46 Benedek László dr. beosztása a pécsváradi j. főszolgabíróhoz — — — — — — — — 164 Benkő Jenő körözése — — — — — — — 2 Benyovszky Móric gróf főispáni beiktatása — 57 Beremendi segédjegyzői állásra pályázat — — 195 Bereinendi körorvosi állásra pályázat — — — 198 Berkesdi pótvásár engedélyezése — — — — 48 Berkesdi vásár kivételes áthelyezése —■ — — 115 Binder Zsigmond körözése — — — — — — 108 Birján községi szülésznői állásra pályázat — 127 Bírók (Községi...) nevének bejelentése az árva­székhez — — — — — — — — — — 171 Bitter György körözése — — — -— — — 127 Bizony Jenő körözése — — — - — — — 142 Biztosítási átértékelt szerződésekből eredő köve­telések kielégítése tárgyában körrendelet — 55 Blaskovich Iván dr. főszolgabíró gépkocsi be­szerzése — — — — — — — — — — 171 Bogádmindszent néven egyesítése Czindervbogád és Ujmindszent községeknek — — — — 47 Bogádmindszenti tűzoltószertár építési munkái 115 Bogádmindszenti segédjegyzői állásra pályázat 195 Bogdásai korcsma bérbeadása —- — — — — 151 ..Bokréták“ szabályrendelete — — — — — 176 Bokrétás András dr. Röntgen- és rádi 11 msugaras eljárások szakorvosi címének engedélyezése— 45 Bokrétás András dr. felmentése a „László“ köz­kórház belgyógyász-főorvosi állására történt helyettesítés alól — — — — — — — 98 Borbás Katalin férj. Jakab Jánosné özv. nyug­díja — — — — — — — — — — — 89 Borjádi bábái állásra pályázat — -— — — 29 Bornstein József körözése — — — — — — 96 Brazíliai Egyesült Államok budapesti új konzu- lának támogatása — — — — — — — 126 Bucskovszky Stefánia körözése — — 166 Budapesti angol alkonzulátusnak konzulátussá átszervezése — — — — — — — — — 40 Budapesti angol követség és alkonzulátus tiszti­karában változás — — — — — — 109

Next

/
Thumbnails
Contents