Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1950 (51. évfolyam, 1-15. szám)

Baranya Megye Hivatalos Lapjának 1^5o. évi tárgymutatója. t Állattenyésztési alap 1948, évi zár- sz arficidasa.».«......oo«......... 1Ä Allitásköteiesek köröztetése;.. 8® Bagaméri Imre körözése: ............„.2o* B árány amegy e Hivatalos -Lapjának új­jászervezése: ..................................... 33. B aranyamegye Tanáesa elnökségének felügyeleti joga:.......,..»,.. 36. Baranyamegye Tanácsána Végrehajtó- bizottságának juliuá havi munka- v e "!* o 9 o Baranyavármegye Kéményseprő Községi Vállalat ügyvezet őségé kijelölésé­nek jóváhagy ása:....................................3» B artonicsek Károly villányi ingat­lanából kisajátítás: ..........■14* Bárácz .János akt Ahelyett ess é kine-' mezese. »«».»oo....»«»»..»»»»..?. 5 o Bár postaügynökség helyett postaid **« afal. 30. Beremendi körbába állás pályázat :2a Bogád névre változtatása Püspökbe- gád községnek:m...... ........... 15« Béli Ferenc alt Ahelyett essé kine ve- . zese :1 37° Boly névre változtatása Német Í)Öly- nak » .21■> Bo%o Árpád éllatprvosi oklevelének kihirdetése: ...................31° \ C zéh Pálnl akt^helyetteséé kineve­zése; ................................ 9» . ' ■ <jl- ' ' ‘ ' Családi pótléka az önkormányzati • alkalmazottaknak: . .23° Dobszay Erzsébet nyugdíjazása:..5« bunaszékesei vásár kivételes át­helyezése: °. 16, Egry Margit nyugdíjazása:»..'. 5­E1kobzotfc tárgyak árverezése:.6, Erdei legeltetés szabályozása;25 Erdei tüzek keletkezesének mega­kadályozása: .. . » .................. . 27 E rdősmárok névre átváltóztatása Püspökmároknak: ........____ 17 E rzsébetre váltóstatása Püspök- szenterzsébetneko: ....... 28 Expediálás és postabontás a m’egy központban : 7 Ebért Ferenc elveszett munkakeny vének raegsemmisitése: ............. 25 F arkas Szilárdné ideiglenes ellá t 1S1 f». j&L * » o » a . . » o » a > 0. » . » » o » T Fazekas Ferenc körözése::s;... S Fehérvári József aktőiielyettesse kxnevezese» 9 Felügyeleti jogja Baranyamegye Ta­nácsa elnökségének: .....................36 F elvidéki áttelepültek utáni érái lodes. r 4 <, Gsramssegi Sándor aktőhelyéttessc kinevezése: ............... 1., y Gusztávmüve nevének "Rigó-pusztá­ra változtatása;14« Gyámpénztár'1948« évi számadási mérlege * »29

Next

/
Thumbnails
Contents