Községi polgári fiúiskola, Battonya, 1941

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban: Hiszek Magyarország feltámadásában! Amen“. I. Az 1941—42. iskolai év története. 1. Iskolánk az elmúlt tanévben betöltötte fennállásának harminca­dik évét. 2. Javító-, pótló-, felvételi- és különbözeti vizsgálatok. Javító- vizsgálatok. A tanári testület engedélyével szeptember 4-én sikeres javítóvizs­gálatot tett egy tantárgyból 2 tanuló, két tantárgyból 4 tanuló, október 29-én egy tantárgyból 1 tanuló. Felvételi vizsgálatra jelentkezett 14 tanuló. Szeptember 4-én megtar­tott felvételi vizsgálaton 2 tanulót a II. osztályba, 12 tanulót a III. osztályba vettünk fel. 3. Beírások. Az 1941—42. évre a beírások június hó 26-án és 27-én, a pótbeírások szeptember hó 5-én és 6-án voltak. Beiratkozott az I. osztályba 54, a II. osztályba 48, a III. osztályba 43, a IV. osztályba 31, ösz- szesen 176 tanuló. Évközben kimaradt 6 tanuló. Évközben más polgári isko­lából jött 1 tanuló. Meghalt 1 tanuló. 4. Az iskolai év megnyitása. A tanári testület szeptember 3-án megtartotta alakuló értekezletét. Szeptember 8-án a tanulók vallásfelekezetük szerint résztvettek az istentiszteleteken, kérve a Mindenható segítő kegyelmét az évi munkához. Az istentiszteletek után esős idő miatt az iskola tornater­mében gyülekeztek, ahol Körmendy Sándor rk. hitoktató lelkesítő és buzdító beszédében rámutatott a nemzeti zászló jelentőségére, megbecsülésére és az igazi, munkás hazaszeretetre. Ezután az osztályfőnökök ismertették az iskola fegyelmi szabályzatát, felhívták a tanulókat a hazai gyártmányú tanszerek kö­telező használatára, rámutattak a magyar ipar pártolásának jelentőségére. Az évnyitó ünnepség a tanulók helyének kijelölésével és az órarend leírásával végétért. Szeptember 9-én megkezdődött a tanítás. A tanítás menetét 10 na­pos fűtési szünet szakította meg. 5. Tandíjmentesség és díjkedvezmény. Teljes tandíjmentességben részesült a tanév elején 9 tanuló, a II. félévben 8 tanuló. A tanulóknak tan­díjfokozatokba történt beosztásánál irányadóul szolgált az előmenetelük, erkölcsi magaviseletük és a szülők ráutaltsága. Az elengedett tandíj összege: 1616-— P. 6. Felmentések. Az igazgató orvosi bizonyítvány alapján a testgya­korlás alól az egész tanévre 4 tanulót, 2 hónapra 2 tanulót mentett fel.

Next

/
Thumbnails
Contents