Görögkatolikus főgimnázium, Belényes, 1916

\Л ANUARUL GIMNAZIULUI SUPERIOR GR. CAT. $1 AL $COLII POPORALE ELEMENTARE GR. CAT. DIN BELÉNYES—BEIU$ PE ANUL $COLAR 1916-1917. PUBLICAT DE VASILE $TEFANICA " DIRECTOR. ÉRTESÍTŐ A BELÉNYESI QÖR. KATH. FŐGIMNÁ­ZIUMRÓL ÉS A VELE KAPCSOLATOS ELEMI NÉPISKOLÁRÓL 1916—1917. TANÉVRE. BELÉNYES 1917. TIPOGRÁFIA „AURORA“ A TODORAN GHERLA—SZAMOSÚJVÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents