Belügyi Közlöny, 1952

1952-01-06 / 1. szám

vagy alíg haladja meg, csak kivételes esetben, rövid időre lehet kirendelni. (5) Közület vagy állami vállalat rendelkezése alatt álló, valamint a jelen rendelet alapján vala­melyik állami vállalat részére munkát végző foga­tot és kordélyt ennek a munkának tartama alatt a helyi tanács végrehajtóbizottsága más munka elvégzésére nem rendelhet ki. 2. §. (1) A Belföldi Szállítmányozási és Fuvarozási Tröszt (a továbbiakban: BELSPED) kötelékébe tartozó vállalatok az iparigazolvánnyal rendelkező szekérfuvarosokat, a Mélyépítési Kordélyos válla­lat (Állami Kordélyos vállalat) pedig a kordélyoso­kat szekérfuvarozás, illetőleg kordélyos munka el­végzésére kijelölheti. A fuvarosok és a kordélyosok a kijelölés alapján kötelesek a fuvarozást, illető­leg a kordélyos munkát elvégezni. (2) A BELSPED egyes i-parigazolvánnyal ren­delkező fuvarosokat, a Mélyépítési Kordélyos vál­lalat pedig egyes kordéiyosokat állandó jelleggel meghatározott állami vállalatokhoz vagy erdőgaz­daságokhoz oszthat.be munkára. Ezekre a fuvaro­sokra és kordéiyosökra vonatkozólag az (i) bekez­désben meghatározott kijelölési jogot azok az ál­lami vállalatok, illetőleg erdőgazdaságok gyako­rolják, amelyekhez a beosztás történt. 4. §. (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb bün­tető rendelkezés — különösen a gazdasági rend büntetőjogi védelméről szóló 8.300/1946. (VII. 28.) M. E. számú rendelet vagy a tervgazdálkodás bün­tetőjogi védelméről szóló 1950. évi 4. számú tör­vényerejű rendelet — rendelkezései alá nem esik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzá­rással büntetendő a) az, aki az 1. § rendelkezései ellenére a helyi tanács által részére kijelölt munkát nem végzi el, b) az a szekér fuvaros, illetőleg kordélyos, aki a 2. § rendelkezései ellenére a BELSPED, a Mély­építési Kordélyos vállalat, illetőleg a 2. § (2) be­kezdésében említett vállalat által kijelölt fuvaro­zást vagy kordélyos munkát nem végzi el. (2) Annak az iparigazolvánnyal rendelkező sze­kéríuvarosnak, illetőleg kordélyosnak lovát és fu­vareszközeit, aki a«z (1) bekezdés a) és b) pontjá­ban meghatározott kihágást ismételten elkövette, el lehet kobozni. (3) A kihágás miatt az eljárás a végrehajtóbi­zottságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatás körébe tartozik. Szakminiszter a közlekedés- é postaügyi miniszter. '(1) A kirendelési jog gyakorlásának részletes szabályait a belügyminiszter a közlekedés- és pos­taügyi miniszterrel, valamint a földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a tanácsoknak kiadandó utasításban állapítja meg. (2) A jelen rendelet végrehajtásáról az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a közlekedés- és poís-f t a ügyi miniszter gondoskodik. Dobi István s. k., a minisztertanács elnöke. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 210/1951. (XII. 13.) M. T. számú rendelete a szekér- és kordélyfuvarosok lovaira és fuvareszközeire vonatkozó állami elővásárlási jog biztosításáról. 1- §• (1) A fuvareszközök tervszerű felhasználásinak biztosítása érdekében az iparigazolvánnyal ren­delkező fuvarosok, továbbá a kordélyosok fuvar* eszközeinek ós lovainak el idegenítése esetében az államot elővételi jog illeti meg. (2)' Az államot mégillető elővételi jog gyakor­lása érdekében az iparigazolvánnyal rendelkező fuvaros, valamint a kordélyos lovát és fuvareszkö­zeit (szekér, alkatrész, kordély, lószerszám és á fuvarozáshoz használt egyéb eszköz), csak akkor, idegenítheti el, ha azokat előbb az államnak aján­lotta fel megvételre és az állam az ajánlatot nem fogadta el. (3) Az ipari gazol vánnyal rendelkező fuvaros, illetve kordélyos, aki a 209/1951. (XII. 13.) M. T. számú Tendelet 2. §-ának (2) bekezdése alapján meghatározott állami vállalathoz állandó jellegi! beosztást kapott, a lovaikat és fuvareszközöket aÚ* nak a vállalatnak ajánlhatja fel megvételre, amely­hez beosztást kaipott. A még be- nem osztott fuva­ros a Belföldi Szállítmányozási és Fuvarozási' Tröszt terület szerint illetékes vállalatának vagy kirendeltségének, a még be nem osztott kordélyos pedig a Mélyépítési Kordélyos vállalatnak (Állami Kordélyos vállalat) ajánlhatja fe!- lovait és fuvar­eszközeit. A vállalatok 30 nap alatt írásban köte­leseik közölni, hogy az államot megillető elővételi jogot gyakorolj ák-e.

Next

/
Thumbnails
Contents