Munkácsi Közlöny, 1934 (1. évfolyam, 83-289. szám)

1934-04-18 / 83. szám

PARTONKIVÜLI POLITIKAI NAPILAP. Egyes szám áfa 5© fillér. Felelős szerkesztő : Tarján Vilmos. Mekaéeve — Munkács Csütörtökön mar tárgyaljak a nagy királyellenes össze­esküvés ügyét Bukarestben yjbél letartóztattak egy magssrangu katonatisztet (Bukarestből jelentik :) A román király és Lupescuné asz- szony ellen tervezett dinamites merénylet ügyében a vizsgálatot vasárnap befejezték. A katonai ügyészség a szenzációsnak ígér­kező bünperben a főtárgyalást csütörtökre, április 19-re tűzte ki. Az elfogott összeesküvők felett Moruci tábornok elnökletével hadbíróság Ítélkezik. Több bukaresti lap mai jelentése szerint mindössze csak nyolc tiszt és öt polgári egyén van letartóztatásban. Ezzel szem­ben magánforrásból eredő értesülések száznál több letartóztatás­ról szólnak. Vasárnap újabb letartóztatás volt, egy magasrangu kaíonatisztet tartóztatott' le a katonai ügyészség. A tiszt nevét nem közük. A vasgárda „nem akarja“ átvenni a kormányhatalmat (Bukarest, április 17.) Külföldön olyan hírek terjedtek el, hogy a vasgárda már a legközelebbi napokban átveszi a kor­mányhatalmat. A hírekre vonatkozóan több külföldi hírlapíró kérdést intézeti Zeiea Codreanuhoz, a vasgárda vezéréhez, aki kijelentette, hogy erről egyelőre szó sem lehet. Nem mintha a helyzet nem éri volna meg étit — mondotta Codreau — , de mi nem értünk még meg a kormányzásra. Véres pótválasztás (Bukarest, április 17.) A regatí Buzeu megyében tegnap pót­választás volt, amelynek során számos községben véres vereke­désre került sor parasztpártiak és liberálisok között. Buzeuban Misu Er.escu ügyvédet több revolverlövéssel megsebesítették, úgyhogy reménytelen állapotban szállították kórházba. A szovjet ágyukat szállít Görögországnak (Szófiából jelentik :) A Kambana cimü bolgár lap értesülése szerint a görög hadügyminisztérium a hadsereg felszerelésének kiegészítésén dolgozik. A legközelebbi időben a görög hadsereg a szovjettől kap nehézágyukat, amelyeket Törökországon keresz­tül szállítanak Görögországba. lanárok és tanítók demonstrációja Párisban (Parish)! jelentik :) A fizetésleszállitás elleni tüntetések to vább tartanak. Tegnap délután Párisban és több nagyobb vidéki városban középiskolai tanárok és tanítók rendeztek uccai tünte­téseket. A tüntető pedagógusokhoz a postások is csatlakoztak. Henri de Kerillis, a neves francia publicista az Echo de Parisban válaszol egy levélre, amelyet tizenkét diák küldött ne­ki : „Tizenkét jogász — írja — kö­zös levelet intéz hozzám, amely a következő szavakkal végződik : Kerillis ur ! .. . Mi nem akarunk többé köztársaságot ! . . . Nem, hi­szünk többé „jó“ választások ban!... És, ne haragudjon, azt hisszük, hogy egy ..jó“ forradalom Franciaországban éppen úgy lehet­séges, mint Németországban és Olaszországban. — Fiatal ellenfe­leimnek természetesen joguk van máskép gondolkodni, mint nekem, de nem szabad erőszakot elkövet­niük a történelmi igazságon. Ami Olaszországot illeti : egyetértek ve­lük» Az valóban „jó“ forradalom 4 • volt. De rögtön a háború után tör­tént és a frontharcosok nemzedé­ke hajtotta végre, amely tíz évvel volt fiatalabb, mint a mi mai nem­zedékünk. 300.000 állig felfegyver­zett feketein,gés csinálta és egy lángeszű vezér vezette, aki hazájá­nak a háborúba való lépésénél grandiózus szerepet játszott és aki maga szerzett magának dicsőséget. A király es a hadsereg segítségé­vel hajtották végre és egy fővárost keltett elfoglalnia, amelynek egy szjjízadrésznyi munkáslakossága ^rfsincs, amelyben a gyárkémények (Mezreі helyett a templomtornyok ez ■rei emelkednek. Lehetetlen még Wf felületesen is összehasonlítani j Olaszországot Franciaországgal, Г Rómát Parissal, az itteni forradal­mi feltételeket az ottaniakkal. Ami Németországot illeti : ifjú barátaim különös tévedésbe esnek. Német­országban nem volt forradalom, csak államcsíny. Ez nem ugyanaz. Sőt — éppen áz ellenkezője. Forra­dalomban, küzdelem után egy párt átveszi a hatalmat ; államcsíny ese­tén a hatalmon levő párt megsem­misíti a többi pártokat. Hitler tör­vényesen került hatalomra. 400.000 állig felfegyverzett emberrel a háta mögött nem akarta a törvényesen uralkodó rendszert erőszakkal meg­támadni. Csak egyetlen fegyvert használt fel : a választásokat. Párt­ját háromszor, négyszer, hatszor belevetette a választási harcba és vereséget szenvedett. Egy szép na­pon azonban a leghatalmasabb par­lamenti párt vezére lett és a biro­dalmi elnök meghívta a kormány élére éppen úgy. ahogy Lebrun meghívta Daumerguet. A „jó“ vá­lasztások tették egy szép napon kormányelnökké és anélkül, hogy gyilkos polgárháborúba bocsátko­zott volna, államcsínyt hajtott vég­re és kíméletlenül összetörő a régi rendszert. De míg Hitlernek nem kellett ugyanakkor külső háborútól tartania — mi biztosak lehetünk, hogy mihelyt nálunk forradalom tör ki, a németek a nyakunkon lesznek. Ezt gondolják meg ifjú barátaim.“ Hímé Bertho/d francia közoktatásügyi miniszter körlevelet intézett a középfokú is­kolák vezetőihez s többek között a következőket irta : „Hivatali elő­deim többi/ben felhívták már a középiskolák vezetőit, hogy szigo­rúan szerezzenek érvényt a rendel­kezésnek, amely a középiskolák­ban minden politikai propagandát eltilt. A tilalom kiterjed a politikai jelvények viselésére, röpiratok osz­togatására, vagy bármiféle politi­kai jellegű cselekedetre. Eddig a rendeletnek nem szereztek ér­vényt. a jövőben azonban szigo­rúan ügyelni fogok e tilalom szó- szerint való betartására.“ 10 százalékos árleszál­lítás Olaszországban (Rómából jelentik:) Az olasz kormány rendeletet adott ki, amely szerint minden kereske­delmi cikk árát 10 százalékkal le kell szállítani. Ezt a rendeletét egy korábbi előzte meg, amely a lakás- és üzletbérekben 10—15 százalékos redukciót vitt ke­resztül. Röpiratcsem pészeket fogott el az osztrák rendőrség (Bécsbőil jelentik :) Bécsi rend­őrségi közegeknek feltűnt egy automobil, amelynek utasai szem melláthatólag idegesen viselked­tek. Az automobilt megállásra kényszeritették, majd alaposan átkutatják. A rendőrök az autó­ban nagymennyiségű röplapot és a fcriinni Arbeiterzeitung több­száz példányát találták. Az autó utasait letartóztatták. A magyar kivitel nem számíthat Olasz­országra (Budapesről jelentik :) Lázár Miklós, a Reggel legutóbbi szá­mában igen pesszimisztikus cikk­ben foglalkozott a római gazda­sági tárgyalások eddigi eredmé­nyével. Lázár képviselő erősen hangsúlyozza, hogy a gazdasági életben nem érvényesülhet a fan­tázia és romantika. Olaszország már a tavalyelőtti semmeringi tanácskozások alkalmával köte­lezte magát két millió métermá­zsa búzát átvenni Magyarország­tól, a valóságban azonban ezen mennyiségnek csupán a felét vet­te át, mivel Mussolini búza-kam­pányának olyan sikere volt, hogy Olaszország maga is öt millió métermázsa buzafelesleggel ren­delkezett. Ezért Olaszországnak a buzabehozatallal csupán politi­kai érdekei vannak. A magyar birtokosok tulmagas termelési költségéi mellett a magyar búza nem válhatik versenyképessé Olaszországban és Ausztriában, csak azon esetben, ha a gazda­sági vámokat leszállítják. A ma­gyar állatkivitel kilátásai is na­gyon kedvezőtlenek. Olaszország május 1-től a romániai és jugo­szláviai ‘állat.behozatal kontin^ gensét felemelte, ugyanakkor a magyar kontingenst leszállította, -* A háziszárnyasok behozatali vámjának emelése szintén csök­kenti a magyar kivitel kilátásait. Olaszország hatszor annyi szár­nyast hoz be Jugoszláviából, mint Magyarországból Az olasz külpolitika mindig számitó és legfőbb mozgató ereje a „sacro egoismo“. к

Next

/
Thumbnails
Contents