Munkácsi Közlöny, 1936. január-június (3. évfolyam, 1-147. szám)

1936-01-01 / 1. szám

1936. január 1. Szerda MUNKÁCSI ОІЛІШ /V.wii'j’j! tLbí V! • [ V Uzhorc.. с I Ц Г; 17 M'ín і a .. -ф.ф 6* 111.} évf 1. szám zXhläv; : Egyes számára 50 fillér. PÁRTON К I V ÜLI POLITIKAI NAPILAP Főszesrkeaztő HAVAS EMIL Mukacevo—Munkács Жаііс icíssef, nemzetgyűlési képviselő : Boldog újévet! Ismét lepegett egy esztendő a végtelenség romokóráján és mi a küzdelmekből gazdag óesztendö kü- szöbéről mésem mint fáradt, csüg­gedt harcosa lépünk az ujesztendd küszöbére, hnem uj hittel, uj lel­kesedéssel őzünk szembe az uj feíadatokkal.Az óév, amely a nem­zetközi feszltség jegyében érke­zett, úgy is tűnt el: békétlenséget hagyott ma& után, sőt Afrikában háborút hoztt és azt még mindig nem tudták t nagyhatalmak meg­szüntetni. A iiz lobog s ma már a felelős államfríiak minden igyeke zetükkel azon}Parkodnak, hogy lo kalizálják a tzet s megakadályoz­zák azt, hogyEuróPára is átcsap­jon. A béke aratni rendületlenül bíznak benne, íogy az a kollektiv biztonság, amel egyedül tudná csak a világ nmeinek és államai­nak a békét hizisitani, előbb-utóbb valósággá válikmert ebben az i- ráavban olyan rőfeszitéseket tesz a nemzetközi dijomácia, amilyen­nek a Népszöveég fennállása óta nem voltunk tani. Az 1935-ös év »nt az országban is történelmi dátmot jegyeztet fel vejünk a csehszlovák állam uj tör­ténetkönyvébe. Eben az esztendő ben vált meg a fezabaditó elnök magas tisztétől és >tte őt elnöki ha talmát dr Benes Euárd, a köztár­saság volt külügyimisztere, akik az elnökválasztást legelöző Politi­kai csatározásokból »rra következ­tettek, hogy itt mélyeliató ellenté­tek vannak a polltiki jobboldal és baloldal között, gyancsak csa­lódtak, mert a mérés; feltevésre o- lyan cáfolatot adott aválaszíási e- redmény, amely tisztletet paran- ccsoi a határokon ti is. Benes elnöksége egyenesvonsiu továbbvi­telét jelenti annak a ormányzati rendszernek, amely imnár tradíció­vá ríőtt köztiírsaságunkhn s amely re Hodza miniszterelnök ír azt mon idotta, hogy a demokratkus beren­dezkedés a csehszlovák köztársa­ságban nem csak politikj sziszté­ma, de a állam egyetlen lehetséges életformája. Ez a megáll pitás azt jelenti, hogy nemcsak a többségi szláv nemzeteké az ország, hanem mindenkié, aki itt él, aki az állam alapjaira helyezkedett s aiuak jólé­téért dolgozni is akar. Nagy érték ez minden felelősségetérzö illamPol gár szemében, mert lehetőséget nyújt arra, hogy háborítatlanul fogathatja mindenki állampolgári munkálkodását, szabadon élhet hi­vatásának, meggyőződése szerint keresheti életboldogulásához a jobb feltételeket, vagyis szabad i, állam, szabad polgárai vagyunk és azok is maradunk a jövőben is. Ami a Politikai és emberi szabad ságjogokat illeti, e tekintetben te­hát nem fenyeget a veszély a re- pubíikában. Masaryk az elnöki szék bői való távozásakor emlékezetünk­be idézte azt a nagy igazságot, hogy minden államot csak az a szellem j tarthat meg, amely azt életrehivta. j Ennek a végső útmutatásként szánt politikai végrendeletnek Hód za Milán vállalta a végrehajtását s amikor a nemzet nevében búcsú- і zott Masaryktól, a felszabadítótól, j ünnepi fogadalmat tett arra, hogy | megőrizzük Masaryk hagyatékát és abból semmit sem fogunk eltékozol , ni. Benes elnöksége mellett a legna­gyobb jelentőségű belpolitikái ese­mények Hodza Milán miniszterel­nöki kinevezését kell tekintenünk, ak; az ő istenáldotta államférfim bölcsességével, igen súlyos felada­tok megoldására mutatkozott ké­pesnek és körültekintő kormányPo Etikájától minden társadalmi osz­tály nyugodtan várhatja az őt meg illető igazságot. Hodza, aki az ag­rárpárthoz tartozik és annak egyik kimagasló vezető egyénisége, soha nem volt egyoldalú, amikor az ál lamérdek magasabb szempontokat irt elő számára. Amikor elfoglalta a miniszterelnöki széket, hangsúlyoz ta, hogy a mezőgazdaság rendezése után, most sor kerülhet már az iPar rendezésére is, mert csak pros peráló ipar foglalkoztathatja a munkáskezeket, mert csak igy lehet biztosítani a mezőgazdaság számára a fogyasztókat. Pcdkarpatszka Rusz magyarsága és zsidó lakossága számára is talált a miniszterelnök biztató szavakat, amikor kijelentette, hogy ismeri a magyarság Problémáit és soha sem tér ki a jogos és méltányos kíván ságok teljesítése elől: a zsidó kéPvi selők előtt Pedig félreérthetetlen nyíltsággal fordult szembe az anti szemitizmussal. Az a nyugtalanság, amely minden mélyreható változás küszöbén fel szokott lépni, egyszeriben eltűnt a її'1 1 '"{életünkből és a szorongó ér zést, hogy mi lesz most?, felváltot­ta a biztonság és bizalom érzése s ennek jegyében indul meg az 1936 os év építő munkája. A mi Pártunk ennek az építő munkának — túlzás nélkül állitha­Hrabár Konstantin, kormányzó, aki az elmúlt vasárnap Kárpátalja újságíróit vendégüllátta. iSMí tóm — a pionírja volt Podkarpatska Ruszban és Beran Rudolf elnöksé­ge alatt a jövőben is azon a vona­lon fog megmaradni, amelyen ha­ladt eddig: nagy tanítómesterünk, Svehla nyomdokain. Ha az egymásiránti jóakarat és kölcsönös bizalom a közélet min­den területén érvényesülni fog, ak kor biztosan remélhetjük, hogy az újév boldogabb és megelégedet- tebb lesz, mint volt az óév. Ezt kí­vánom PodkarPatszka Rusz min­den polgárának! Anglia ét Franciaország юеш aMaraaH további kezdeményező szere­pet wálSaSsii. as olasz-abesszin háború befe­jezés© érelekében (Londonból jelentik:) A Daily Express hosszabb cikkben foglal­kozik azokkal az eseményekkel, me lyek Hoare angol külügyminiszter bukása óta az olasz-abesszin háború likvidálása érdekében történtek. A lap meg állapítja, hogy a közvetítő tárgyalások igen lassan haladnak előre, mert az eddigi vezető szere­pet játszó két nagyhatalom közül egyik sem vállalja továbbra a kéz deményezést. Laval arra vár, hogy Eden angol külügyminiszter tegyen uj javaslatot, viszont az angol kor mány nem hajlandó semmit sem kezdeményezni, hanem a népszövet ségtől várja a további lépéseket. Nem tartják kizártnak, hogy vala­melyik kisebb állam terjeszt uj ja vaslatot a népszövetség elé. A je­lenlegi helyzetre való tekintettel Genfben nem számítanak arra, hogy január 20-ig valamilyen váltó zás következhetne be. Az olaszok a dzsibutli va­sútvonal bombázására készülnek (Asmarából jelentik:) Mig a dip­lomáciai tárgyalások csigalassúság- | gal haladnak előre, a keletafrikai harctereken ismét kezdetét vette az ; élénk tevékenység. Az abesszin | csapatok felvonulása megszakítás nélkül tart és a régóta várt nagy­szabású támadás megkezdése min­den órára várható. A dzsibuti fran­cia vasúti hatóságok olyan értesü­lést szerezlek, hogy az olasz repü­lök a vasútvonal bombázására ké­szülnek, mivel szerintük e napok­ban nagyobb hadianyagszállitmány hagyja el a dzsibutii állomást. Az abesszinj katonai hatóságok minden intézkedést megtettek, hogy a vasútvonal ellen irányuló esetleges olasz támadást megakadó lyczhassák, illetve visszaverhessék. X A postaügyi minisztérium és a Schönfeld rádió cég nagy kará­csonyi és újévi ajándéka. Minden vásárló, aki december hó 3í-én d. u. í? óráig a munkácsi Schön­feld Géza cégnél Telefunken rádiót vásárol, az 500 Kc-n felüli összegnél hat havi, 1000 Kc-n felüli összegnél kilenc havi és 2000 Kc-n felüli összegnél egy évi pos­tai rádió előfizetési dij elengedésé ben részesül. Igyekezzen ezt a ki­vételes alkalmat kihasználni és vá­sároljon még e hónapban egy Telefunken Grand vagy Gala, vagy Trió-rádiót a Telefunken-Rádió- Service-ben, a Schönfeld Géza cég­nél Munkács, Rákóczi ucca í. Tel. 191. Rádiólaboratorium. Gramofon lemez újdonságok. j

Next

/
Thumbnails
Contents