Munkácsi Közlöny, 1936. július-december (3. évfolyam, 148-233. szám)

1936-07-01 / 148. szám

1936. juiius 1 szerda Duchnevlcs - vagy Prosvita t (Válasz egy levélre) Tisztelt Uram, az ön levele valóban időszerű kér­désekkel foglalkozik és amikor azt kérdi, hogy vaive a falusi zsidó in­telligenciának valamilyen kötelessé­ge a ruszin nyelvvel és kultúrával szemben, akkor Kárpátalja zsidósá­gának egy nagyon fontos problémá­ját hozta a felszínre. Engedtessék meg, hogy először is azt juttassam kifejezésre, ami a mai helyzet, és­pedig, hogy a kárpátal j і autonómia megvalósítása előtt állunk, amely ép pen a ruszin kultúra szempotnjából döntő jelentőségű valamint hoz majd magával. Eltekintve azonban a min­dennapi politikai szempontoktól, tény az, hogy a falusi zsidóság sors- közösségben élt és él a ruszinsággal és a ruszin nyelv, a ruszin kultúra mindig közelállt hozzá. Alapvető kiindulási pontunk te­hát csak az lehet, hogy álláspon­tunk a ruszin nyelvvel és kultúrával szentben pozitivabbá kell, hogy le­gyen és csak azután következik az ön második nem kevésbé fontos kérdése: vájjon a Duchnovics, vagy Prosvita egyesület az, amely­ben a zsidóság helyet kell, hogy kérjem éa foglaljon? A válasz egy­szerűsége adva fennt említett tény­ben, a pozitiv álláspont leszögezésé- ben. Mindegy, hogy mi az egyesü­let neve, mindegy, hogy milyen a zászlaja, mindegy, hogy mi a kü­lönbség a kettő között, egy fontos: lépjenek tömegesen akármelyik e- gyesület tagjai sorába és vegyenek részt a ruszin kultúra, a ruszin nyelv nagy újjászületésében és alko­tó munkájában. Az idő olyan, hogy a kétértelmű­ség mindhiábavalóhb lesz. Soha tán még ennyire nem volt szükség tisz­tázott álláspontra és a kis orszá­gunk zsidósága is tisztában kell, hogy legyen azzal, hová tartozik, melyek a jogai és ugyanakkor fon­tos kötelességei is. Kárpátalja zsidó­Schuschnigg osztrák kancellárt Oenfbe rendelték? (Becsből jelentük:) Itteni beava­tott politikai körökben nagy meg­lepetést keltő hirt kolportálnak. Nem kevesebbről van szó e hírek szerint, minthogy a népszövetség főtitkári hivatala felszólította Schuschnigg kancellárt, aki egy személyben Ausztria külügyminisztere is, hogy jelenjék meg Genfben. A híradás valódisága esetén azért bir nagy je lentőséggel, mert Ausztriának ren­des népszövetségi megbízottja van és ha mégis fontosnak tartották a kan cellar személyes megjelenését, akkor csak egészen komoly nemzetközi kér (lésről lehet szó. A kancellár meghí­vásával kapcsolatosan a Magyar Táv irati Iroda azt jelentette, hogy Géni­ben tárgyalni fogjuk a Habsburg- kérdést is, azonban a sokkal illetéke sebb bécsi hivatalos sajtó ügynök­ség erről mitsem tud. Д négus visszamegy Abesszínia meg nem szállt részébe (Géniből jelentik:) Edén angol kül­ügyminiszter ismételten felkereste a négust, akivel közölte, hogy nem igen számíthat arra, hogy a népszö­vetségi államok támogatást nyújtsa­nak a jelenlegi abessziniai helyzet megváltoztatásához. A négus környe zetéből származó hírek szerint a csá szár elhatározta, hogy genfi utjának sikertelensége esetén Abesszinia meg nem szállt részének fővárosába, Go- reba utazik, ahol imét megszervezi hadseregét, hogy azután újból fel­vegye a harcot az olaszokkal. nyara csak elnézés lehet az oka, — mert dir Kaminszkynak nem csaík mint újságírónak, de mint P- Ruez egyik legkiválóbb közéleti ténye­zőjének. feltétlenül ott volt a helye. Azonban abban nem látunk semmj sérelmet, hogy azt a fiatalembert, a- kiről a magyar és cseh lapok hasáb­jain a legsúlyosabb tartalmú cikkek jelentek meg, — mean hívták meg. Elvégre még sem lehet egy asztalnál az állam minisztere és egy notori- kus ,,ceeh pteller“. Erről a fiatalemberről mi igém su- 'liyos dolgokat frtunk... Olyan súlyo­sakat, aminőket felelős férfiak ná­lunk soha senkiről sem írtak... A le­leplezett fiatalember átszeli hangú röplappal féléit és bejelentette, hogy „rágalmazóját“ bíróság elé állítja... Elmúlt két hónap, a pert nem inditot ta meg és most itt ágál a fórumon és csodálkozik, hogy nem hivták meg a miniszter teájára- Bőr kell -hozzá, -de van b! («mit (MM* ntiWWWB«!« Kik voltak cerny miniszter teáján 7 A Rus'kij Vistnik legutóbbi számá­ban a Cerny miniszter tiszteletére adott teává!, illetve annak újságíró -meghivoltaival foglalkozik és megái lapítja, hogy „oda meghívták az összes Samu­kat és Mózeseket, de nem kapott meghívót dr Kamin- szky József, — sőt az orosz újság­íróik titkára Ilykovics a Karusz tudó sitója sem“-.. Bocsánatot kérünk az orosz újság­írók doyenjétől, az igazán kiváló dr Kaminsky Józseftől, hogy egy liasá bon írjuk le a nevét azzal a fiatal­emberrel, aki a saját -neve aláírásá­val ellátott cikkben azt kifogásolja, hogy őt és dr Kamiinszikyt meg nem hivták, csak a Samukat és Mózese- i két. j Nem tuldjuk, hogy dr Kaiminszky miért nem- kapott meghívót, — biz©" — A munkácsi kereskedelmi gré­mium közli tagjaival, hogy juiius 1-től hivatalos órák felek részére csak d. e. 8—10-ig tartatnak. Ez az intézkedés azért vált szükségessé, hogy a restanciáik feílklö 1 gozh at Ók le gyének. - •' 1 X Értesítés. Bikszád fürdő igazgató sága felhívja a fürdőközönség fi­gyelmét, hogy a fürdőbe utazás ro­mán vízummentes. X A gyomor és a vese kiabálja: Pojenai vizet kérek, mert az mű­ködésemet rendben tartja! sága a múltban, a jelenben és a jö­vőben egyaránt, ha akarja, vagy sem, össze van kötve a ruszinság sor­sával, mintahogy mindig egy volt a történelmileg felmérhető sorsa e két néptöredéknek. Ha az idő rohan is és a napi politka szenvedélyei elhoz zák a változásokat, ha az éppen emli teit napi polit'ka ereje olyan ténye­zőket hoz felszínre, amelyek sokszor nem is kellemesek a zsidóságak,—: a ruszin kultúra nagyranövelésében való részvétel, a tényleges kultur- munkában való akt’vitás olyan ' pluszt jelenthet a zsidóságnak, amely I lyel szemben akármilyen erő ís ki­csinek bizonyulhat majd. Műit ilyen, ez az a lélektani pillanat, ami­kor az aktiv munkálkodásuk el kell, hogy induljon é-; nyílt kiállásukkal, nem először és nem utoljára bizonyít hatják, hogy midékor a helyes útra lépnek és az erők mérlegelésén túl, a józanság diktálta egyetlen meg­oldást választják. És higyje el Uram, hogy mind­azok, akik azt állítják, hogy a zsi­dóságot nem szívesen látják a ruszin knlturmunkások között, igen, mind azok tévednek, vagy tudatosan fer­dítik a valóságot. Most, amikor a ru- szuság hallatlan erőfeszítéssel mun­kálkodik a kormánykörökkel egyet értésben Kárpátalja jobb holnapjá­ért, a ruszin körök igen is szívesen vesznek minden erős, minden segít séget és nem hihető, hogy csakis vallási, vagy a máshol annyira han­goztatott fájj szempontokat figyelem be vennék. Az ut világos, a felisme­rés helyes. Mindegy, hogy Duehno- vics, vagy akár a Prosvita, a fontos, hogy sorba kell ál lantok és elkezde ni azt a munkát, mely végeredmény ben a két népi kisebbség teljes össz­hangjához vezethet. így kívánja a .józan pozitivizmus álláspontja. Szerkesztő. HOTEL ESPLANADE BUKAREST Bul. Academiei 8. fi л ;; .......^ J,, Vlim.. ­Elsőosztályu szálló a város szivében. Olcsó polgári árak, házi autóbuszjárat Lakosztályok. minden vonathoz. 'l' •r f | Г Г» / К' f'J. íl Hideg-meleg viz, telefon minden Igazgató : , szobában. ::í>Y 'lljfJjі' i'wim* wwі ; André H. Lefoulon-pTTs Ж* ЯКЯМИМИМЮУ ■■ .-Лі I

Next

/
Thumbnails
Contents