Munkácsi Közlöny, 1938 (5. évfolyam, 18-29. szám)

1938-01-23 / 18. szám

Mukacsevo—Munkács írások 938 JANUÁR 23 VASÁRNP ■V. ÉVF. 18 SZAft Egyes szám ára 50 fillér. PARTONKÍVÜLI POLITIKAI NAPILAP. Főszerkesztő: HAVAS EMIL. A világ minden Németors/fegbaii a bajor murkahiva- talok kimutatása szerint 1937->en 130 ezer iskoláját befejezett egyéire csak csak 64.000 munkahely jutott. Az érc­iparban 13.000 tanoncnak jut itt hely, noha 25.000-en jelentkeztek. A nők helyzete még katasztrófálisalb: 10.000 irodai munkaerő közül csak 3200 ka­pott állást. Az állandóan rövekvő sze­génység miatt a háztartási alkalmazót tak is mindig nehezebben kapnak ál­lást. A német munkafront a Warburg bankháznál 600.000 márka kölcsönt akart felvenni. A bank a kölcsön folyó sitását megtagadta, mivel arról győző dött meg hogy a munkafront vezetői a kölcsönnel sikkasztásokat akartak fe­dezni. * A kölni »WciStüeutseher Beobachter*-■».s»til- -д- » -»«LpílLeis.-* _L-'г.•• vetkező levelét közli: ...Egész napon át politikai megbeszéléseket ked ve­vőimmel folytatnom1, mert majdnerp minden, vevő a következő kérdésekkel fordul hozzám: »Van még tiszta len­vászna? Ez még régi áru? Tiszta gyap­jú ez? Nem uj szövetek ezek? Milyen mértékben keverték az árut? stb. stb. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy ezek nem üres beszédek, hanem tenden ciózus és zavart kelteni akaró kérdé­sek. * Franciaországiban a spanyol segély­bizottság pénztárosát, Virgilio Diazt egy Franco-ügynök orvul lelőtte. A gyilkos véres tette után önmagával végzett. Becsben hatósági engedéllyel alakult meg a monáirchista »Vaslégió.« .* Az angliai nagy rádióleadó az utóbbi időben az olasz heccpropaganda ellen­súlyozásául arab küldéseket vezetett be. Az olasz rövidhullámú leadó egyik napról a másikra megváltoztatta hul­lámhosszát és zavarja az angol leadó arab küldését. * Abesszi її і áhan a lakosságnak az ara­táskor tanúsított szabotázsa következ­tében nagy élelmiszerhiány állt be. A megszánó csapatok részére külföldről kell a lisztet szállítani. * Magyarországon az életfenntartási költségek 1937-ben 12.4 százalékkal emelkedtek. Békéscsabán az iskolás- gyermekek 34 százaléka tüdőtuberku­lózisban szenved. A budapesti záloghá zakban a múlt évben kétszer annyi tárgyat zálogosítottak el, mint az 1933. válságesztendőben. Szeptember—no­vember hónapokban a cukorfogyasztás 20 százalékkal csökkent. * Lengye 1 országban 1937 nov. 15. és dec. 15-i közötti időben a munkanéikü liség 25 százalékkal növekedett; * H Svájcból hatvan mázsányi ,-i|á ídékot kaptak a spanyol gyerekek. a A finn szakszervezetek szövetsége 10 ezer finn márkát ajándékozott a spa­nyol gyermekeknek. Időszerű1 Genf be utaztában Parisban folytat fontos tárgyalásokat Eden angol külügyminiszter —troriaoirDOi je'encrKT л rsrepszüvetsegi Tanács legközelebbi ülése, mint isme­retes, a napokban lesz megtartva, ame lyen minden ellenkező híresztelések da cára, résztvesz Edőn angol külügymi­niszter is. Eden Genfbe utaztában ki­száll Párisban, hogy részletes tárgyalá sofcá c Toiyxasson oeíbos francia kulügy miniszterrel. Megbízható forrásból nyert éresülések alapján a két állaim- férfiú között a genfi tárgyalásokon kí­vül letárgyalásra kerül a keletázsiai, valamint a középeurópai kérdés is. Megszakadnak az olasz-orosz gazdasági kapcsolatok! Rómából jelentik: Bejárta, a világ­sajtót az a hir, hoigy szovjet gazdasági körök elhatározták az Olaszország szá­mára eszközlendő kereskedelmi fizeté sek felfüggesztését. A szovjeteknek ez az elhatározása annál inkább érinti Olaszországot, mert az utóbbi időben nagymennyiségű árut száUiottak Szov- jet-Oroszországnak. Olaszország hivata los közleményt adott ki, amelyben le­szögezi, hogy a fennálló politikai né­zeteltérések ellenére Olaszország pon tosan teljesítette a fizetéseket a Szov­jetuniónak. Ennek ellenére Oroszor­szág az utóbbi időben megtagadta Olaszországnak a petróleumszállitást. Az olasz hivatalos közlemény szerint a szovjet-terv egyet, jelent a fizetéskép­telenséggel. Oroszország igy akarja el­hárítani a felelősséget, amelyet a gaz­dasági szerződésben magára vállalt. Olaszországi körök valószínűnek tart­ják, hogy Szovjet-Oroszország elhatá­rozása az olasz-orosz kereskedelmi kap­csolatok megszakítását jelenti. — Újságárusok és ujságárusnök, kol- portörök fixfizetéssel felvétetnek a Pallasnál. KiNO SCALA МУШЕУЭ (Mindenféle definíciók.) Konferencia. Két vagy több politikus megbeszélése, melynek folyamán Ígér­nek, kérnek, aláírnak, letagadnak, fo- gadkoznak, fenyegetnek mindezt a béke megmentéséért. Ha ezen diploma ták nem léteznének és a konferenciák csak negyedszázadonként zajlanának le, akkor ugyanis háború lenne. így pedig béke van. Béke. Kérded, miként fogalmaznám meg a béke lényegét és egyáltalán mit nevezünk békének. Három variációval felelhetek. Tessék: A béke nyugalmi állapot, amikor legalább két háború folyik, minden ország a békére fegyver kezik, a legtöbb diplomata a nemzet­közi gyorsvonatokon .’akik és aki hábo rurói beszél, az rossz.náju vagy pesz- szimista. De lehet igy is: A béke egy időszak, amikor mindenki remeg a há­borútól, de egész életét az arra való előkészületekkel tölti el. Még mindig elégedetlen vagy? Tehát az időszak, amikor nincs munkanélküliség, a fegy vérekből kapát, ekét és traktort meg! csillagvizsgálót csinálnák, amikor min denki romantizálva gondol a régi csa­ták lovagjaira és az anyák türelmetle­nül várják, hogy mikor kell már megint imádkozni, könyörögni és sírni gyermekeik életéért, igen ez a béke időszaka. Szóval ez a három lehetőség nem elegendő? Tehát akkor megjegy­zem, hogy béke az is, ha az ember a reggeli újságjában egy kis kantoni vagy terueh bombázást o'vas, s meg­tudja, hogy eddig kétszázezer halot­tat követelt a japán-kinai háború és Spanyolországban negyedmillió ember halt meg, mertr-: béke van. Végre meg vagy elégedve! Háború. Ha tizenöt várost szétbom­báztál és kétszázezer körüli a halottak száma, ez még nem háború. Lásd a ja­pán jegyzéket, melyet most hoztak nyilvánosságra: mi, Japán, nem kíván­Minden évben az Ízlés, pompa,' ragyogás, иепец tánc tárlatlát jelenti a BROADWAY MELODY. 1935—36—37-ben a Broadway Melody volt az, amely ösz- szegezte mindazt, ami a világban különlegesség, szemet kápráztató, fület elbűvölő csoda volt. BROADWAY MELODY 193D újabb fejlődési állomása a csillogó, ezervarázsu revüfilmek terén! A világ összes kedvencei egyesítve egy brilliáns csillogásu keretben: Róbejrt Taylor, az uj Valentino, Garbo partnere a CamiUéban, Eleanor Powe!, a »millió lábú* táncos csoda, George Murphy, az atléta termetű boszorkányos színészi©nő­mén, Buddy Ebsen, az excentrikus táncosok fejedelme, Juddy Garland, a 14 éves csodagyerek csodahanggal, Sophie Tucker, Amerika legnépszerűbb rá­dióénekesnője! Ezer felséges látványosság! Tízezer Popnpás melódia! Főszezon premier: Január 21, 22, 23-án, péntek, szombat és vasárnap!

Next

/
Thumbnails
Contents