Bibliographiai Értesitő, 1840 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1840-01-31 / 1. szám

1. szám. 1 §40. Bibliograpliiai Értesítő, MAGYARORSZÁG’ ÉS ERDÉLY’ SZÁMÁRA. Kiadja HECKENAST köuTjoatoó eó kicu)ó. tyeóteiif C7ffixcn-utcnt 3^.' Maut. ^ , G /^ACADEMIA*' , Лкс PEST. JANUAR’ 31 én. A‘ bibüographiai Értesítő havonként egyszer fog megjelenni, ’s mindazon könyvek’ czímét'magában foglalni, mellyek ugyanazon hó’ egész folyamatában jelentek meg. Ä’ megjelenteknek kihirdetett könyvek Ileckeimst Gusztáv’ könyvkereskedése által megszerezhetők. Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­vekből illendő kamat ajánltatik a’ könyvkereskedőknek. (Árok pengőben.) MEGJELENT KÖNYVEK: A. В. Cz. Legújabb képes Л. В. Cz. és olvasó - könyv jó gyermekek’ szá­mára. Színezett képekkel. 8rét. 321. Kassán (kiadja Hagen Károly), kötve 30 kr. BartOSSagJl JÓzSCf*«Gyakorlati javaslatok a’ birka tenyésztés’ körében. Első füzet: Emlékeztetések a’ birk»»ispány’ vagy más czimii al- gazdatiszt’ számára, kire egy vagy több birka-major’ feliigyelése bízatott. Több évi gyakorlati tapasztalásból rendbe­szedte és közre bocsátja B. J. 8rét 156 1. Pesten (kiadja Heckenast Gusztáv.) 1810. borítékba fűzve 1 11 20 kr. Bezeród у Amália. Fióri’köny­ve, sok szép képekkel, földrajzokkal és muzsika melléklettel, n. 8r. 107 1. Pesten , (kiadja H e с к e n as t G.) velin íll'.GJKGÍ KZTK11K. i.) A bibliogriipliiai Értesítő1 kezdeténél rzélszernnek látszott a' januári számban olly munkákat it jelenteni, mellypk ugyan a’ múlt év’ utóján jelentek meg; de c/í műk (in az 1840-diki évs/áinot viselik. — 2.) Ha talán némelly , 1840-dikben megjelent könyvek nalam eddig nem jelentettek volna, felszólítok ismételve minden írót, kiadói, könyv­kereskedői s nyomtatokat: szíveskedjenek minél előbb az illy könyvek1 c/.ínieit pót nlnlng be­küldeni, bogy azokat a megjelenendő’ bibliographiai Értesítő1 közelebbi sz.ámába sorozhaseam. 3.) A’ bibliographiai Értesítőnek lehető legtnkélyesb és hasznosb létesítése végeit n' többektől irt munkák1 tartalma miniig pontosan fog jelentetni. 4.) Az ,,Idegen nyelven“ ezimii osz­tályban minden a hazabsn német és diák nyelven megjelenő munkák hónaponként, minden egyéb idegen nyelveinek pedig csak félévenként fognak jelentetni. Heckenast Giiszftiv. papír. 1810. Kemény borítékba köt»e, fekete képekkel 211. kifestett képekkel 3 fi. 20 kr. Cziffpay István (Szakács mes­ter’) magyar nemzeti szakács liöny ve, magyar gazd’asszonyok’ szükségei­hez alkalmaztatva. Újra kiadta Va s vá ry Gyula, szakácsmester. 6-ik megbőviteit kiadás. Biztos és sok esztendei tapasz­talás által jóvá hagyatott 1618 szakácsi útmutatások’ gyűjteménye, mellyek szerint, a’ rendes és jó házi-gazdaság­ban megkívántaié bús- és böjti-étkek különbfele sütemények, nedvek, kocso­nyák, fagylaltak, gyümölcsök , ’s a’t. a’ legszebb Ízléssel ’s legjutalmasabb áron készíttethetnek. 8rét XXX és 509 I. Pesten (kiatlja Petrózai Trattiier J. M. és Károlyi J. 1810. kemény boríték­ba kötte 1 11. 50 kr.

Next

/
Thumbnails
Contents