Bibliographiai Értesitő, 1842 (3. évfolyam, 1-9. szám)

1842-01-31 / 1. szám

1. szám. 1943. Bibliographiai Értesítő, MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY SZÁMÁRA. Kiadja HECKEM8T «. kőii^cttoó eó kux<)ó. 9?eóbeu f ^Xccczi-wbczcc \ 5. ózam Harmadik évi folyamat. Pest, Januarius 31-kén. A’ Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsátta- tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető ój könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek. A’ kihirdetett könyvek Heckenast Gusztáv könyvkereskedése által megszerezhetők. Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­vekből illendő kamat ajánllatik a’ könyvárosoknak. Újságok és folyóiratok 1842dik esztendőre. (Pengő áron.) Der österreichische Actioimr, Zeitschrift für Capitalisten , Beamte , Gutsbesitzer und Hausväter. 3dik évi foly. Szerkesztő és kiadó Yeber J. Pest, nyomatik a’ Budai к. egyetemnél. Megjelenik e’ lap minden szombaton egy Ívnyi számban n. 8rét. Előfizetési dija fél évre helyben 3 ft. 40 kr., postán 4 ft. den szám egy egy ivén 4rétben velinen, fél évi dija helyben 5 ft., postán 5 ft. 48 kr.— Szerkesztőség-hivatala: Borz- utcza 222 szám. Fasciculi eeclesiastico-littera- rii. Kiadja Szaniszló Ferencz (cholti apát, theol. doctora stb.) Pest, nyomatnak Trattner - Károlyinál. Évenkínt 6 füzet 8rétben, vei., borítékba fűzve. Félévi előfizetés helyben 2 ft. 40 кг., postán elkiildetéssel 3 ft. 40 kr. — Szerkesztőség-hivatala: uri uteza 453 szám, 2dik udvarban és emeletben. К. К. priv. /lgramer politische Zeitung, 17ik évi folyamat. Szerkesztik és kiadják Stau du ar Ferencz ésRo- senau Férd., egy melléklappal Luna czim alatt. Zágráb, nyomatik Gaj L. könyvnyomtató intézetében. Megjelenik hetenkint két­szer e’ political újság egy értesítővel n.8rétberi, a’ Luna Srétben, velinen. Félévi dija postán borítékkal 4 ft. Magyar Gazda. 2dik év. Ki­adja a’ m. gazdasági-egyesület. Szak­osztályi figyelés alatt szerkeszti T ü- rök János. Pest, nyomatik Budán, az egyetem bet. Megjelenik hetenként kétszer 4rétben. Félévi előfizetés postán 4 ft. 30 kr. Szerkesztőhivatal uri-utezában Pyrker házban. Athenaeum. Gdik év. Kiadók: Schedel és Vörösmarty. Szer­kesztő: Bajza. Pest, nyomatik Budán a’ m. k. egyetem­nél. Megjelenik hetenkint 3 szám, min-

Next

/
Thumbnails
Contents