Biológia 26. (1978)

1978 / 1. szám

SZERZŐINK SZÍVES FIGYELMÉBE 1974-töl a BIOLÓGIA (korábban: Biológiai Közlemények) tartalmilag és technikailag korszerűsített alakban jelenik meg. Kötetszámozása folyamatos (1974: 22. kötet), évente két füzetet tartalmaz. Elsősorban az elméleti és molekuláris biológia, a sejttan, örökléstan, kísérletes onto- és filogenetika tárgyköréből közöl cikkeket. A dolgozatok következő típusait részesítjük előnyben: — teoretikus cikkek — valamely munkacsoport kísérletekre alapozott elméletének ismertetése, elsősorban a koncepció bővebb kifejtése — a biológia valamely részterületének legújabb irodalmát összefoglaló (review) munkák — az adott formában másutt nem publikált kísérleti beszámolók; A lap ezenkívül vitákat indító vagy azokhoz hozzászóló cikkeket, valamint könyvismer­tetéseket és kongresszusi beszámolókat is közöl. A kéziratokat gépelve, két példányban, a mellékleteket (rajzokat, fényképeket) egy példányban — az intézmény vezetőjének jóváhagyása után — a következő címre kérjük beküldeni: BIOLÓGIA Szerkesztősége Dobozy Ottó technikai szerkesztő Budapest VIII., Nagyvárad tér 4. Levélcím: 1445 Budapest, Pf. 370 A dolgozatok fejléce tartalmazza a címet, a szerző(k) teljes nevét, az intézet és a város megnevezését, valamint a kulcsszavakat. A lapban megjelenő dolgozatokat a legfontosabb külföldi referáló folyóiratok angol nyelvű összefoglalójuk, illetve címük alapján ismertetik. Ezért célszerű a külön angol fordítás céljára készült összefoglalók szövegének informatív, szabatos megfogalmazása. A dolgozat végén jelöljék meg a szerző nevét és munkahelyének pontos címét (irányítószámmal). A kéziratok elkészítéséhez a Szerkesztőség— előzetes kérésre — Útmutatót bocsát a szerzők rendelkezésére. Folyóiratunk egységes technikai kivitelezése érde­kében kizárólag az Útmutató figyelembevételével készült munkákat fogadhatunk el. Szerzőinket a megjelent cikkekért az Akadémiai Kiadó által szabályozott ívhonorárium illeti meg, és — amennyiben előzetesen nem rendelkeznek másként — térítés ellenében 100— 100 különlenyomatot bocsátunk rendelkezésükre.

Next

/
Thumbnails
Contents