Bolond Miska, 1870 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1870-01-02 / 1. szám

A hirlapbélyeg eltörlése daczára, mi ezeu újévi l-ső számunkat loyalitásból még stemplivel adjuk ki. 1-ső szám. 1870. január 2-án. Megjelen minden vasárnap. — Előfizetési dij : negyedévre 1 ft 50 kr, félévre 3 ft, egész évre 6 ft. — Az előfizetés és minden reclamátió a Bolond Miska kiadó-hivatalába (barátok-tere 7. sz.) utasítandó. Szerkesztő Tóth Kálmán lakása : Zöldfa-utcza 39. sz. II. em. XI. évfolyam. Uj év körül. Heti o a p t á r. Hétfő, jan 3. Ürmenyi József egy száritó gép föltalálásán melylyel a Tiszát rendes állapotába vissz iszabályozza^ Kedd, jan. 4. Rimanoceros Kassára érkezik s megmutatja hogy nem igaz azon elterjedt hir, mintha öt Vogt, őskori gyanánt magával vitte volna. Szerdáján. 5. F e 1 s ö h á z у ur elhatározza, hogy sáros időben jövőre nem kalucsnit, hanem a név iránti előszeretetből — botost fog hordani. Csütörtök, jan. 6. Lónyay ő exja az 1870 re előirányzott 8 millió deficzitet az egyptomi királynak kölcsön akarja adui. Péntek, jan 7. V o g t Károly, egy vidékről hozott néptanítót megvizsgálván, utólagosan kijelenti, hogy a magyar néptanítók kivétele­sen nem a majmoktól, hanem a — hér ingektől származnak. Szombat jan 8 A zárszámadásokon véletlenségből karácsonyi mákos kifli süttetvén, azok iránt a „hét bátor férfiú“ által utólagos in- demnitás fog ajánltatni. Lónyay. Tavalyra mondá, hogy a p 1 u s Hat vagy hét milliót teszen — S panaszkodott, hogy mindenütt Kétkednek a balok ezen ! Idénre mondja , hogy leend Vagy nyolcz millió deficzit.. No ne panaszkodjék uram , Ezt a balok is — elhiszik. —oífi)©S?c-~ Alkalmas újévi ajándékok gyanánt következő könyvek fognak megjelenni: „Különbségek a 25 és 50 között“; 1848-ban egyen­lővé tett polgártársai számára irta mogyorói gróf Pál- czásy. Kötve és igen szép — vágással A „Paradicsom.“ Ruhatanulmányok fiatal hölgyek számára Finette és Fadettől. A „Kassai sonka.“ Nerazetgazdászati Studium; fejtegeti Rimanoceros. „A bélyeg sírjánál.“ Elégia, sirta s irta Lónyay. „Fiume, vagy: A száz éves ara.“ Be nem végzett regénytöredék, melyben a szerelmesek még mindig nem kapják meg egymást. Folyvást fkészíti Deputati 0. A „haldokló tárcza.“ Románez.Etes rygmusokba szedt:k G. Iskra és T. Affe. „Az interpellation Tanulmány az interpellatio szárma­zásáról s eredetéről, nemkülönben annak használatáról a elterjedéséről az ó, közép s uj korban; annak befolyásá­ról a parliamentismus fejlődésére, a nemzetek kultúrájára s a miniszterek étvágyára. Sz jrzé M. 11 e t i c s. Az „Adria partján.“ Hösköltemény több énekben, bul­letinben és szaladásbau. A. U. E r s p e r g gróftól. A „Spanyol republikánus menekültek.“ Kiadja Napoleon. Dal a bőrről. A felsőház csak azt mondja, Hogy a b őr itt nem egyforma ., De azt nem igazán mondja Mert biz a bőr mind egyforma ! S a különbség csak az benne: Hogy az egyik piros lenne A szégyentől; — mig a másik Pirulni sem igen látszik !! — Torony őr ur! ugyan nem méltóztatnék nekem nehány napra az ön magas állását átadni ? Nagyon szeretném azt. — Ugyan miért? — Oda talán nem mennek az emberek — gratulálni. Nagy mondások. Ha Kőnek nem lennék, szeretnék Szentlágyi Virgil lenni. Kőnek. Ha a szakácsomat kineveztethettem postamesterré, komornyikomat valószínűleg megtétethetem — tanfelügyelőnek. Majláth. Miután a keresztség a katekizmus szerint „eltörülhetlen jegyet hagy az ember lelkén“, én oda igyekszem , hogy a bérmálás meg az ember — képén hagyjon eltörülhetlen jegyet. Lepofniciky, püspök. I

Next

/
Thumbnails
Contents