Bolond Miska, 1874 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1874-01-04 / 1. szám

' л .WPU^KHt ■ ■ Budapest, Január 4-kéu 1874. 1 so szám. Megjen minden vasárnap.—Előfizetési díj : negyedévre 2 írt. félévre 4- frt. egész évre 8 frt. Az előfizetés, és minden reclamátió a »BOLOND MISKA« kiadóhivatalába (barátok-tere, Athe­naeum-épület) utasítandó. XV. évfolyam. íz -új esztendőToen. Krach, rozsda, deficzit, árvíz, likvidálás, Zálogkölcsön, krízis, adóeocequálás, Kolera, pártbomlás, jég, csőd, baisse, és deroute: —1873 volt jaj de rút! Az elméncz föpásztor, ki ép oly hires egyházi, mind asztali szónok, egy szilveszter esti házi-mulatság alkalmá­ból közelebb ismét toasztott ivott, egyi­két sikerült felköszöntéseinek. Engedel- mével itt közöljük: ,„A minap e házban nehéz pana­szok emelkedtek az adóhátralékosok ellen. ■> „.Mi ezen hátralékosok közé tar­tozni nem akarunk; nem akarunk ott, hol hazafi kötelességünk, de szivünk ösztöne is int annak lerovására; külö­nösen nem nagy méltóságú elnökünk átellenében, ki iránt mint e fényes tes­tület feje és dísze iránt annyira leköte­lezve érezzük magunkat. ,„Engedje meg tehát excellentiád, hogy az évnek végével lerójjuk adóját tiszteletünknek. ,„Legyen tehát excellentiád adó- executor, hajtsa be a maga személye iránti adónkat, és tapasztalni fogja, hogy ennél egy adót sem fizetünk szí­vesebben/“ --------(Éljenzés, koczintás.) Felvilágosításul talán fölösleges is megjegyeznünk, hogy ez az ártatlan házi mulatság: a főrendi ház ülése volt, a toaszt személye: a felsőházi elnök, s a toaszt maga: jeles felsőházi beszéd. Ez a felsötábla szereplése. Minek is sürget­te mindég az a Kemény Zsiga, hogy »be kell tetőzni az épületet!« A huszonegyes bizottság. — Félek, filkó lesz belőle! — Hogy-hogy ? — Sok közte a cs. k. belső titkos tanácsos. Itö termés, vig üzlet, jó bor, jó egészség, Népesedés, hitel, magyar bank, pénzkészség, Haladás, össhangzás, és béke szerteszét: — Legyen 1874 jaj Ideszép ! ,„Maga a deficzit több, mint a mennyivel a 48—49-ki nemzedék hadsereget teremtett, ru­házott, fegyverezett, táplált, fizetett a hazát két nagy birodalom támadása ellen védelmezte, vá­rakat szerett fel, és látott el évekre, az ország minden közigazgatási költségeit fedezte, s nem­csak mindennemű fegyver, és hadszerelési gyá­rakat hozott létre, de még vasutat is épített. — Nem csodálkozom, hogy azon korszak emléke­zete nem kedves dologé“ Hj a, csakhogy Kossuth még sem tudott ám magának abból a költségből palotát építeni ! PIUS PÁPA PAPUCSA. Egy balga belga szenátor A pápához menni bátor. S hogy saruját csókolhassa, Kész ott ereszkedni hasra. Nagy tisztességnek tartják ezt. Azért hálát adni rá kezd. »Ne hálálkodj, mond a pápa, De fizess a szent kaszszába ! Érintésén papucsomnak Feloldvák, kik meg se gyónnak. Mennyországba eljutsz frankó, Ez megér száz-ezer frankot!— « A szeiyfitor hallja eztet, Vet erszényére keresztet. »Édes pénzem, már neked fucs. — Dicsértessék a szent papucs /« . f ■■ ------—-------­Ю UL f f e t. Zsedényi incognito v<?tt újévkor Deáknál gratulálni. Tiszta ing volt rajta. * A középpárt közlönyének, Luther Már­ton szerkesztése mellett, czime a »Mahomed koporsója« lesz. Benne a párt »ideiglenesen fölfüggesztett elvei« lesznek eltemetve. * Ghyczy önkiléptetésének a baloldalból már is látszik kézzelfogható eredménye. Az ellenzék tagjai most már újévkor csak TiszaKál- mánhoz menhettek tisztelegni, Ghyczyhez nem. AS. Az incompatibilitás törvénynyé emeléséről ujfent javaslat előterjesztését fogja kérni egy jobboldali képviselő, a ki i országos képviselő, 2. miniszteri hivatalnok, 3. háromszoros bank­direktor, és 4. igazgatótanácsos tizenkét pénz­intézetnél. A kormány eleve is siet biztosítani, hogy úgy sem lesz abból semmi. Tarnóczi Böjti képviselő a szünetek alatt újabb szűz beszédre készül, (az első nem sült el,) melynek sikerülend ad aura demonstrálni, hogy a Toricelli féle űr csakugyan létezik— ő nála. Horror vacui! Ö felsége be rendelte vonatni a királyi palotáról a sárgafekete zászlót. Nem is megy oda a magyar országgyűlés több ebédre. Gratulálovszkynak. Boldog újévet kívánsz r Ne kívánj hát boldog újévet! Kifospotich Zsebedeus. "U-j éT7- első Ixa-lottja.. A fJKözéppárt.“ Halvaszületett január else­jén. Meghal élhetetlenségben. Requiscat in pácze ! Esztergomi primáš nótája. János primáš piros kis kalapja, Csak az a kár, nincs pántlika rajta. János prímás csak azt vizitálja. Hogy az árát honnan incassálja.

Next

/
Thumbnails
Contents