Bolond Miska, 1875 (16. évfolyam, 1-49. szám)

1875-01-03 / 1. szám

Budapest, Január •). 1875. I ső szám. Megjelen minden vasárnap. — Előfizetési díj : negyedévre 2 frt, félévre 4 frt. egész évre 8 frt. Az előfizetés és minden reclamátió a »BOLOND MISKA« kiadóhivatalába (barátok-tere, Athe- naeum-épület) utasítandó. Szerkesztőség Mészáros-utcza 6. szám I. emelet. XVI. évfolyam. HIEHEDT IDIOIESjÉEE AECZKÉPEI. IMRE A HALÁSZ. ÁLÓT vet ki egy halász, és fog véle — ez­reket. Mint régi horgász, jól tudja, hogy leg­jobb fogás esik a politikai zavarosban, az pe­dig megvan a felkeveredett deákpárt állóvizében. Ki van a horgán ? Lónyai ? nem. Már az ott akadt egyszer, s annál sokkal nagyobb kozák, hogysem másodszor is baleklegyen törö­köt fogni halászban. Bittó az a töke hal, a kiből Imre kapitálist csinál. S mert tudja, hogy mint minden hal ez a hal is a fejétől bűz­lik : Imre nem is a fejéért halássza, hanem csak a halpénzéért. Egy czigányhalnak a farka már bögréjéből néz ki, ez doktor Kócz; a horog körül pedig olyan kövér potykák íiczkándoz- nak, mint Somsich és Andrássi. Halász különben jó magyar ember. Hi­szen két esztendőn át volt a Lloyd német ve- zérczikkezöje. Legény ember korában a nő emancipáczióért harczolt, telve volt a legradi­kálisabb, socialisticus eszmékkel. Az amerikai Carrey világhirü nemzetgazdaságtanát fordítva, maga is tekintélyes nemzetgazda lett. Ekkor szédült bele a Lloydba. Majd átment a preszbü- róba, s ott előbb szépen nógatva, aztán préselve, majd srófolva szorította munkára a büró csibuko- zó hadát. Ez által nyerte meg Andrási kegyének rá mosolygását. A finom érzékű diplomata belát­ta, hogy ennek a Halásznak talentuma, szívóssága és tettereje oly nagy, hogy az még jellemszi­lárdságát is messze túlszárnyalja. S e kegyes mosolytól datálódik a »Közösérdek« ere­dendő bűne. No jó. A halászati közlöny hát megindult. A szerkesztő Ígéri, hogy iszonyú független lesz, s mégis maga kiírja, hogy tárczáját a »Mások pénzével« tömi meg. Igen, csakhogy nem a Gaboriauéval. Nem hiszi Andrássi ? Fogadok vele harminczezer forintban.

Next

/
Thumbnails
Contents