Kollányi Ferenc: A párbér jogi természetéhez (Budapest, 1908)

A párbér jogi természetéhez

A PÁRBÉR JOGI TERMÉSZETÉHEZ. I. Ezelőtt huszonkét esztendővel, 1885-ben, érdekes vita folyt le irodalmunkban a párbér jogi termé­szetéről. A vitára Timon: «A párbér Magyarországon» című munkájának megjelenése szolgáltatott okot és alkalmat, a melyben szerző arra az álláspontra he­lyezkedett, hogy a párbér, «vagyis azon egyházköz­ségi adó, melyet a hívek a parochialis kötelék alap­ján szokás, vagy más községi rendelkezés által meg­állapított mértékben a lelkész ellátása céljából szol­gáltatnak», történelmileg az oblatiókból fejlődött ki. A munka megjelenése és még inkább az abban hirdetett tan érthető föllünést keltett és többeket arra bírt, hogy a kérdéshez hozzászóljanak. Ezek közt az első Kováts Gyula volt, a ki Timon- nak azt az állítását, hogy a párbér az oblatiókból származik, elfogadta ugyan, de a szolgáltatás közjogi jellegét tagadta, azt vitatván, hogy a párbér a dologi tehernek egy speciális alakja. Kováts bírálatával szemben Timon újra síkra szállott elmélete mellett, a melyet Kováts feleletében ismét megtámadott; míg végre Tímon «Zárszó a pár­

Next

/
Thumbnails
Contents