Gyürky Antal (szerk.): Borászati Lapok 1858

1858-01-03 / 1. sz.

1. szám. & < >« J O (h P -w Eh 'O 02 W Al'SZÓtÓMIYELÉS; BORKEZELÉS, PINCZEGAZDÁSZAT S BORKERESKEDÉS ÉRDEKEI ELÓMOZDI­TÁSÁRA S EMELÉSÉRE . Megjelen e lap lietenkint egyszer —vasárnap — nagy tömött íven , több fametszvénynyel. Előfizethetni Pesten, a szerkesztőségi irodában (Zöldkert utcza 14 sz. házban) és R á t h Mór könyvkereskedésében (váczi utcza 5. sz. alatt), valamint minden kir. posta hivatal útján­egyszerű levél által. Előfizetési ár: helyben házhoz küldéssel, vidékre postán bérmentve szállítva egész évre 6 ft, félévre 3 forint pp EGY KÉT SZÓ LAPUNK ÉRDEKÉBEN. A szakirodalom az, minek az előttünk álló külföld iparfejlődését , szellemi s anyagi jólétét köszönheti. Ez azon iránytű, mely legbiztosabban mutatja az emelkedés s mivelödés útját. Ez egy­szersmind azon liévmérö, melyről meglehet itélní valamely nemzet culturai fokozatát. Anglia, Holland, Belgium sat. gazdászatának virágzó állapotát leginkább a szakirodalomnak kö­szönheti ; hol nemcsak a gazdászatnak átalában, hanem külön a földmivelésnek s állattenyésztésnek és a gépészettől kezdve le egészen a galamb, tyúk s házi nyúl tenyésztéséig, minden iparágnak külön közlönye, külön irodalma van. Francziaország világ­hirü pincze-kezelése s roppant jövedelmű borke­reskedése a szakirodalom érlelő sugárai alatt fejlődött oly virágzóvá. Szőleink kiterjedését tekintve, az egész nagy­világon a francziák után, mi vagyunk az elsők. De azért a spanyolok, portugallok, görögök jobban tudják boraikat értékesíteni, s talán minden ország bora drágábban kel a mi valóban jeles természetű borainknál; mert talán mindenütt jobban értenek a kereskedelmi szempontból vett borkezeléshez — és mindenesetre jobban a borkereskedéshez. Hogy tehát mi is utóiérjük az előttünk álló nemzeteket; hogy felemelkedhessünk a cultura azon színvonalára, mely minket állásunk s értelmiségünk­nél fogva megillet; hogy borainkkal versenyre kelhessünk az említett nemzetekkel; hogy boraink­nak illő árt biztosíthassunk, s különösen mint bor­termelők , azon állást foglalhassuk el a vilásr előtt, ' O O » melyre a természet különös kitüntetése s kedvezése által hivatva vagyunk: okvetlen szükségünk van a szakirodalom munkásságára; szükségünk van szak­közlönyökre s külön borászati lapra. Vagy talán azt hiszi valaki, hogy mivel annyi szőlőt mivelünk s mivel elegendő mennyiségű s jó borokat termesztünk: már e téren nincs mit tanul­nunk? s már mi e szakban a tökéletesség „non plus ultra"-ját értük el? Mire elég annyit felelni, hogy e tekintetben nem az állítás, hanem az eredmény határoz; mely pedig azt mutatja, bogy eddig ha­zánkban a szölőmivelés jövedelmez legkevesebbet : holott épen ez azon czikk, melyre a világ-piaczokon legkevesebb versenytársra találunk, s melynek a világ minden részében vannak fogyasztói s csak igen-igen kis arányban termesztői. így ennek kin­cseket kellene jövedelmezni s gazdaggá tenni az ál­lamot, hazánkat és egyeseket. És hogy ez nem igy van , annak azaz oka, hogy nem kezeljük úgy borainkat ^ mint a kereskedelmi körülmények igénylik; nem követjük e tekintetben az előttünk haladó külföld nyomait; nem értünk a kereskedelmi fogásokhoz ; nem veszszük igénybe a naponkint fejlődő tudomány segéd-eszközeit. Mire már évtizedek előtt figyelmeztette látnóki ihlettel a nemzetet, annak legnagyobb fia, a halhatatlan gr. Széchenyi István. Kinek ébresztő szavai által el­vetett magnak gyümölcse borászatunk terén mutat­kozó újabb mozgalom, s ezen gazdászati ág iránt tanúsított részvét, mely által immár c tekintetben egy új forduló ponton állunk. Belátják már értelmesebbjeink, hogy ha más országoknak minden szakra külön lapja van: a száz meg százezerre menő borászainknak, kik közel egy millió holdon termesztik a kitűnő bort, szinte szük­ségük van egy önálló borászati lapra; mely tüzete­sen tárgyal ja mindazt, a mi a szölőmivelés , borke­zelés, pincze-gazdászat és borkereskedést érdekel­1

Next

/
Thumbnails
Contents