Borászati Lapok – 26. évfolyam – 1894.

Tartalom

TARTALOMJEGYZÉK A „BORÁSZATI LAPOK" XXVI-DIK ÉVFOLYAMÁRÓL január 1 -tői deczember 31-ig). I. A „Borászati Lapok" közleményei a munkatársak nevei szerint csoportosítva. Oltlai Ángyai Dezső: ö^üfnölcsíeMieics « iij.>frsztóií SS& r lők helyén ... .. . _ . _­r- 70 Baross Kárfry ? A . borászati kiállítás i»rö^r'aMíW|íí « itiUlpftitiirfi kiállító^ ... .__'_.. ... 216 — Á jubileumi kiállítás ... ... 484 G^mmose báelllaire ... .... .... -.:_.-.. 445 — LapÜfík , ... ... ... ... ... ... 6SÖ — Nyilttér. A magyar k^öüsé#hez .. ... éfc>0 Bornemissza Zoltán r A gyümöié'sfíür íciáeW készi­_ légéföl ... ... 7 . : 78 Dr. Bitíó István; A tszőlőtalajok vizsgálásáról 540 Braun károly: Levél ti éjsérfcesztőséghez . ... .... 74 p Yiuczelléreket neveljünk f ... ... 659 Bíró Géza: Szőlőöltrányök szapöritásaíísí* két módjfi ... . .. ... r ... ... ... . 98 — Praktikus fogak íi h&sitékba való ékoltás keresz­tülvitelénél :_ ... . .-.. . ... ... 428 Bucher Alajos : A helyben (állandó helyén/ kékí­tendő szőiőfásoltványok alanyainak ültetése, a fasoltás helvbeni kivitele s az oltás évében szükséges ápolása ... '.. ... ... 169, 189, 202 Dr, Csanády Gusztáv, A bordeauxi keverék készí­tésének legegyszerűbb módja ... ... ... ... .. ... 247 Ctéinel* fíáhdor: Nyílt levél ... ,,, 551 Cserháti Sándori iMbi+áa szélőtnütrágyázási kísér* létréf ... . ... ... ... ,.. ,,, 631 Óobokdy Lajos: A jövő ... ... ... , ... . 647 Drukker Jehö : Téli Védekezés a ldorozis ellen 19 — A fráhcziá bortermelők szövetkezete ... ... ... 46 — Börterinelésünk fokozása ... ... ... 94 — A szőlővessző mint takarmány ... .. ... 142 — A Kipária-Hillus egyoldaltísága ellen ... ... ... 156 — A hoi dó-ínUslicza -.. ... ... 288 Deák Tárnád : A szőlő Oltása és szőlöoltvánVokkal való telepítés ... ... ... ... ... ... ' 163, 168 — Alanynak való amerikai szőlőfajok kaí'ózása... 188 Engelbrecht Káholy: Boldog' újévet . ... . 1 A szőlőoltványok nagyban való előállítására alakult vállalat ... ... ... ... ... — 88 — Állandó rovat a szőlőben előforduló időszaki munkálatok részére: — Minő amerikai szőlőfajtát válasszunk V ... 5, 85 — A Vitis Labrusca — Vitis Californíca. — Vitis Oeribaea. — Vitis Coriacea ... ... ... 85 — Vitis Candicans. — Vitis Lincecömií. — Vitis Rubra. — Vitis Riparia - 47, 48, 49 — Az 1896. évi ezredéves kiállítás szőlőszeti s borászati csoportjának szőlőszeti programmja... 57 — Szőrös Ripáriák: R. sauvage geant. — Sima Ripáriák: R. Martin des Pallieres, R. B. Perrier, — R. grand glabre. — R. portalis. — R. Scuppergnong ... ... ... ... ... ... 58, 59 1 pária változványokról. — Vitis Bicolor. — Vitis Aestivalis ... ... ... ... ... .... 72 — Vitis Cinarea. — Vitis Oordifolia. — Yitis Monticola .... ... ... ... ... ... ... 84 — Vitis Berlandieri. — Vitis Rupestris. — Yitis Arizonica ... ... 96 — Hybridek. Fajok, fajták és változványok ... ... 216 — Candicans keresztezések. Néhány nevezetesebb bybrid ismertetése ... ... ... 216 — Néhány nevezetesebb bybrid ismertetése. .Jacques. Herbemont... ... ... ... ... ... 267 — A zöld oltás különféle módjai 288 — Az állandó helyeikre kiültetett és az iskolában kezelt fásszőlőoltványok ápolása ... ... ... ... ... 297 — A komoly munka ... ... ... ... ... ... ... ... ... 200 — A szőlőtőkék helyeinek pontos kijelölése ... ... 201 — A borászati felügyelői kerületek uj beosztása 225 — A szakértelem fejlesztése és a szőlőszeti, borá­szati felügyelői ki rületek uj beosztása . ... ... — Óvakodjunk a filloxera-irtószerek használatától!^^ — Miklósvári Miklós Gyula 1882—1894 '246" — „Mik'ós" szőlőtelep. (Emléklap) .. ... ... ... 256 — Egyszerű eljárás az igen nehezen szaporítható amerikai szőlőfajok könnyű gyökereztetéséhez. 258 — Dobokay Lajos ... ... ... ... ... ... ... ... 265 — Fogatos szőlőmüvelő eszközök ... ... ... 285 — Riehter Ferencz a Balatonmellékén 295 Old'áf — A jégverte SzM^k kezelése .. — 290 — 1894 julius hó 1-éii - -- -327 — Szőlővesszők szaporitásáü'&fc két ujabb módja 330 — Á. Marion véleménye egy ifjabb szőlőbeteg­feég-röl — ' * .. 331 — Budapest fő* és székváros szőlőtelepeí ... 339 — Á íosszül termő szőlőtőkéknek jó termőkkel Vídé kijjóílása többéves oltvány ültetvényekben_ 341 — Á StfŐlŐhajtások visszacsonkázása 362 — Gróf Festeti dl Andor _ 370 — Pfaktiktis fogás a hasitokba való ékoltás keresz­tülvitelénél ... - ... - 381 —- Telepítési pályadijak kiosztása Móorott ... ... 409 — Praktikus fogáé' hasitékba való ékoltás keresz­tülvitelénél ... 423 — A Szőlők fentartása Pozsony szftb. kir. város Pozsony Vármegye területén ... ... ... ... ... ... 457 Az V, osztr, borászati kongresszus lefolyása Üéesben -- - 469 — Miért iiem ültetik bo » hegyeket szőlővel ... 481 — 1894 október hó _ . . . — . - 4^2 — A Rupestrisekről általábaíi ..- .... 482 — Ripária s Rupestris kiválasztása ... _... ... 483 — Rupestris solektafása. Rtfpes+ris gansin. H. du Lot ... .... — 810 Báró Babó Ágoston ... ....... ... — ... — — 521 — Rupestris Martin. — Rupestris Mission. — R. Fortworfh, R, Métallicjue ... — ... 524 ----- Nyilt levél IjJtU!!' Nándorhoz .. ... 551 — Szőlöoltván^k (megválasztása ... ... ... ... ... 554 — Kérelem a „(Borászati Lapok" olvasóihoz ... ... 555 — Közgazdasági, szőlőművelési ésboiászati szak­osztályok együttes ülése a franczia borvám ügyében ... ... — 571 — Szőlővessző csomagolásának egy ajánlható módja ... ... .... ..... ... ... ... ... ... - 573 — Hasitékba készült oltványokról ... ... ... ... ... 589 — Az elterjedtebb hazai szőlőfajták hasonnevei j / (synonymai) ... ... ..1 — —Itío3 — A magyar bortermelőkhöz ! ... 645 — A modern szőlőmüvelés szóban és rajzban ... 646 — Mennyit jövedelmezhet egy ujitott szőlő ? ... 651 — Pályadíjnyertes mii ... ... ... 658 — A „Borászati Lapok" jövő számai ... ... ... .... 660 — A szőlőfásoltásának módjai ... ... 660 Egerváry Jenő: Ismeretlen mintatelepek ... ... ... 437 Dr. Horváth Géza: Védekezés a pajorok ellen ... 653 Hegyi J.: Levél a szerkesztőséghez ... .. . 127 Hódy Árpád : Baraczkpálinka-készités ... ... 373 — Szőlőszeti kirándulás ... .... ... ... ... .... 389 — Az V. osztrák borászati kongresszus tanulmány­útja Magyarországon ... ... '— ... — 447 — A ,,Gröber"-féle gyomirtó kapák ... 472 — A „Siegel"-féle szürőgép . ... ... ... 657 Hreblay Emil: A szőlőhajtatásról... ... ... ... 446 Inkey Béla: A talaj mésztartalma s annak meg­határozása ... ... ... 94 — Szőlőtelepítés és geologia.. •— 656 Jablonovszky József: A bagolypillék hernyóinak ir­tásáról ... ... ... — 341 — Gommose bacillaire ... ... ... 538. 571 — Chytridiumos betegség ... 572 — A lisztharmatról ... ... ... ... ... — 605 — Francziák, osztrákok és a magyar gommose­rendelet ... ... ... - — 630 — A black-rotról ... ... ... — --- 65.6 Kováts István : A felsőbb szőlő- s borgazdasági tan­folyam gyakorlatai a Balatonmellékén 267, 276, 286 296, 30ö, 316 Kecskeméthy Géza : A szőlő- s borgazdasági felsőbb tanfolyam kecskeméti kirándulása ... ... ... ... 496 Koritsánszky János : A homoki szőlők fagykár elleni védelme, a hegyközségek autonómiájában ... ... 652 Kosinszky Viktor: Nyilt levél borászati egyleteink­hez s bortermelőinkhez, borászati kongresszus iránt ... ... - - 392 Dr. Liebermann Leó : Készítsünk likőrborokat! . . 658 Dr. Lónyay Ferencz : A mesterséges borok eltiltásá­ról szóló törvény és a borkereskedők ... ... ... 17 Oldal — Az 1894. évi állami költségvetés 70 — A hegyközségekről 71 — Az elpusztult szőlők felujitásáról . 216 — Gaston Bazille 1819—1894 275 — A hegyközségekről ... ... 34$ — A bortörvény alkalmazása egyes vitás kérdé­sekben — ... ... ;560 ; — Borászati szakoktatásunk... ... ... 37^ — A filloxeravész — legyőzve ... 399 — íí^-zánk 1893. évi szőlőszeti és borászati sta­tisztikája 469 — Kereske'deltoi kamarák jelentése a borászat­ról ... 603, 616, 632 — Szőlőszet s borászat a képviselőházban 616, 629, 649 — A szőlődézsma váltsági tartozások s az azok törlésére vonatkozó törvényjavaslat ... ... ... ... 650 Dr. Mágocsy D. Sándor: A szőlőgyökér rothadása 654 Mezner Jenő: A magy. kir. országos központi mintapincze berendezése képekben 3, 19, 35, 46, 59 — A bor érése ... 21 — A levegő élenyének hatása a kész borokra és a bor öregedésére ... ... ... ... 49' -— A borok derítéséről általában ... ... ... ... ... 61 A vegyileg ható borderitő-szerek ... ... ... ... 82 — A mechanikailag ható deritőszerek s azok hasz­nálata — - - 110 — A chemíaiiag ható deritőszereknek a derítéshez való előkészítése... ... ... ... 142 — Egyszerű eljárás a borban lévő sav meghatá­rozására — - — —- — --- 155 — A próbadeiités ... ... 171 — A derítés gyakorlati kivitele... ... ... ... ... . 248 Id. Miklós Gyula: Néhány szó hazai szőlőszetünk rekonstruktiójához 184. 204, 218, 229. 239, 250, 259, 271, 281, 291, 301 Mikesz József: A szőlőtelepítés egyik veszedelme Nagy Béla: Váez és Nagy-Maros ... ... ... ... ... 370 — Valami a paulis baraczkai oltványszaporitó telepről, tekintettel a gyökérolszedésre ......... 470 Oraveczi István : Szőlőink felújítása érdekében . 172 Rácz Sándor: A homoktalaj elegyengetése és meg­kötése a forgatás után ... ... — 22 — Felhívás oltási tanfolyamra Székes-Fehérváron 62 — Alacsony czombmiivelés ... ... ... . . 111 — Homokkötés ... ... ... 140, 155 — Ujabb tapasztalatok a szőlők felújítása terén 400, 421 — Angol párosítás és ékoltás ... 508, 538 — Kevésbé ismert amerikai fajták viselkedése és növekedése - — — — 681 Sólyom Albert: A lyoni szőlőszeti ós földművelési kongresszus ... ... ... ... - 495 — Azon kölföldi európai szőlőfajták ismertetése, melyeket részint ojtványokul, részint immúnis homoktalajok letelepítésére használhatunk 587, 604, 619 Somlyal Sándor : Levél a szerkesztőséghez 98 Schifter Kornél: Néhány szó a csajkó és előfor­dulása Keszthely vidékén czimü czikkhez... ... 276 Sipos Imre : A filloxeravész legyőzve ... 4'í6 Tóth Károly: A budapesti felsőbb szőlő- s bor­gazdasági tanfolyam hallgatóinak tanulmányi kirándulása Tokaj-Hegyaljára 305, 829, 340, 350, 880, 390, 410, 424, 436, 459, 484 Tornászky Kálmán : Direktermő amerikai szőlőfajok és oltványbor-termelés ... ... ... — — 126 Vimmer Károly : Sima vagy gyökeres alanyon, hely­ben vagy kézben oltva szaporitsuk :e az ojt­ván yokát ... — - - "1 — Honioki szőlők fagykárairól ... ... ... 412 Dr. Vedrödi Viktor: A füstös borokról és azok gyó­gyításáról ... ... — --- — — --- --- — 1~0 Wény János: Homoki szőlőművelés két veszélyes ellensége ... ... — — — - 100 — Szőlővenyigének a íütóhomokban való kitelel­tetéséről - — — — - -27 Vargha Imre : Lcvcl a szerkesztőséghez ... 828 — A fásojtások ez évi rosz forradásáról ... ... . 652 Zauner Richárd : Minőség vagy mennyiség... ... ... 5öo

Next

/
Thumbnails
Contents