Borászati Lapok – 28. évfolyam – 1896.

Tartalom

TARTALOMJEGYZÉK A „BORÁSZATI LAPOK" XXVIII-DIK ÉVFOLYAMÁRÓL. (1896. január 1-től deczember 31-ig). I. A „Borászati Lapok" czikkei a munkatársak nevei szerint csoportositva. Avarffy Géza: Hogyan ojtunk zölden Adamovich Sándor: Kröczer-féle ojtás ­Dr. Asbóth Sándor: A borbetegségekről... ... ... — A pezsgő borgyártás ... ... ... — — — A bor szesztartalma — ... — Néhány borbetegség — — Uj dezinficziáló szer — — A bor fontosabb alkatrészei 500, ... Borszürö készülékek — — Aszú és likőrborok... Angyal Dezső : Szőlőtelepítés nem kész ojtványokkal Baross Károly: Szemle 2, 21, 37, 58, 76, — Borkóstolás kérdése ... — A franczia borok — Azok a kedvezőbb termési hirek — Képviselőválasztások ... ... — Kérünk revíziót... ... — — Dr. Kröczer eljárása — ... ... Bajor József: A kiállítás 425 - ... — A zöldojtványok nyári kezelése 386, — A szőlő válogatása — A jégverte szőlők kezelése — ... — Jégkárosok a szőlőiskolában _. — A homoki szőlők hivatása - ... Bíró Géza: Két kevésbé alkalmazott eszközről ... Czeiner Nándor: A pozsonyiak Beregszászon — Juri és juri-tanács Cserháti Sándor : Zöldtrágyázási kis. 320, 336, 364, Demeter Sámuel: Tanulmányi kirándulás ... ... Dreher J.: Metszőollók .. ... Fest Aladár : Fiume borkereskedelme a középkorban Ferenczy Gábor: A Jaquez, mint alany Gyulai Gál Ágoston : A lilloxera-törv. végrehajtása Gievitzky Sándor : A ribizkebor Gojdozs Gyula: Ojtási kisérletek ... Hanik Károly: Kérünk tapasztalatokat Hreblay Emi/: Műtrágya a szőlőben Jankó Szilárd: A szőlőnk zenéje Jálics Géza: Egy előítélet ... Juvenalis: Fás ojtási kísérletek... Jablonovszky József: Rovarok az ojtványiskolában Oldal 427 712 25 321 388 477 478 697 567 673 148 478 147 167 508 613 747 188 474 418 465 521 551 838 840 580 749 376 486 101 22 22 548 439 811 4 788 412 436 153 839 Oldal Jablonovszky József: A szőlő molypille 461 Dr. Kossutány Tamás: Kénezés, stb._ 847 Kosinszky Viktor: A szakoktatás kérdése 127 — Az 1896. év tapasztalatai - 853 — Szénkénegezés Tokajban .. 715 Kovács János: Időszaki munkák 43., 60., 112., 131., 170., - 211 — Milyen alanyt válaszszunk 82 Kovács Miklós: A magyar borok kivitele Amerikába 267 Kadarka Ö.: A borpancsolás ... ... — ... 708 Dr, Kröczer László: Válasz Richter Ferencznek ... 450 — Szőlőojtvány kötöző 250 — Azok a fenés ojtványok — 403 Dr. Kossuth János: Szőlészetikirándulás... ... ... 678 Kvassinger Miklós: A Kröczer-féle ojtás... ... ... 468 Liszkay Lajos: Szőleink újjáalakítása ... ... ... 93 Leveles János: Milyen irányt kövessen konyakipa­runk — -- 365 — Valami a permetezésről... . ... 172 Limbacher Frigyes: Brüggemon-féle zuzó ... ... 582 Mezner Jenő: A köveskállai telep ... . ... ... 415 — Tapasztalatok az ojtvány ápolásáról 476 — Zöld ojtvány szaporító telepek ... ... — 499 — Fásojtványok — ... 553 — Az ojtvány őszi muukái... 693 Molnár László: Filloxera kölcsönök — 750 Mayer Ferencz Andor: Egy kis költségvetés ... ... 863 Mayer Henrik: A szőlő fásojtása 112., 130. 150 — Javított bakmetszés.. - — 288 Molnár László : Szőlőültetés és trágyázás 101 — Mezey Gyula: Védekezés a szőlőbetegségek ellen, 257. ... ... ... ... ... — — 264 Mayerffy Zoltán: Kecskeméti por 172, 191, ... ... 212 — Az azurin — ... ... ... — — 403 Mathia8Z János: Mibe kerül a szénkénegezés 841 Meisels Lajos: A chlorozis gyógyítása 5 Mágocsi Diez Sándor: Szölőbetegségek ... ._. ... 542 Neuber Alajos: A Kröczer-féle ojtás . — — 734 Neumann Albert: A Kröczer-féle ojtás 712 Petrovits István: Érdekes borkostólás 41 114 — A borok utóerjedése 6 Oldal Petrovits István: A szőlő telepítésnél elkövetett hibák 23 — Versecz és Fehértemplom fogatos mivelése 190 — Néhány időszerű kérdésről 231 — A homok buezkák kiegyenlítése ... ... . _ 270 — Szükséges-e befedni a homoki szőlőt ? ... 733 — A Kadarka... 845 — Homoki aszú ... ... - — 101 Dr. Perényi József: A szőlők bekerítése.- ... ... 436 — Csemegeszőlő fajtáink — 583 Rombay Dezső : A szőlők felújításáról szóló törvény­javaslat — — 207 — Egy magyar találmányú permetező ... — 305 — A szőlő zöldojtásáról ... ... — 387 — A csemege szőlő ... 499 — Az ültetni való szőlővessző 675 — A szőlők telepítése ... — ... 731 — Az uj borok kezelése 848 — Az Azurin és peronoszpora ... ... ... ... 388 Ribány Imre: A must és bormérö - 789 Ringelmann M. Szőlőmivelő ekék... 598 Spitzer Sámuel: Szőlőink újjáalakítása - 228 Sajó Károly: Amerikai hirek — - 420 — Egy kis összekoczczanás., ... 477 — A futóhomok megbolygatása... 500 — A mész szerepe a talajban .. ... 694 — Az uj szőlő betegség 128., 149., 229,,... ... 303 — Tapasztalatok a peronoszpora elleni védeke­zés terén . — 387 — Az azurinkrizis ... ... 414 — A franczia mézgabetegség ... ... ... —- 477 Szilárd Gyula: Egyről-másról - ... 485 — A szénkénegezésről... ... ... ... ... ... 537 — A szüret 565., 580., 596., 616., ... ... ... 653 Szabó Dániel: Erdélyi borai — 347 Szántay János: Homoki aszú ... ... ... 80 Tóth Pál: Három korai szőlő 173 Tauszig Zsigmond: Borkereskedelem és bortörvény 424 Tóvölgyi Titusz: Egy elkeseredett homoki szőlő­tulajdonos 318 Vetter K. Pál: Mustvizsgálatok ... .. 6 Vimmer Károly: Borkezelés, derítés 60 II. Ä „Borászati Lapok" közleményei szakmák szerint csoportositva. Közérdekű közlemények. Szemle. Baross Károlytól .... ... ... 2 Szemle. Baross Károlytól ._. . . ... ... ... ... 21 A borkőgyártás ... ... ... ... ... ... ... 26 Szemle. Baross Károlytól ... ... . ... ... ... ... 37 23 év története, táblázatokkal .. ... .... 38, 58 Hegyközségi rendtartás ... — ... _ ... ... 40 Szőlőink újjáalakítása, Baross Károlytól, melléklet a 2. számhoz ... ... ... ..." ... — Szemle. Baross Károlytól ... ... ... ... ... ... 58 A leleplezett müborgyártás ... ... ... 59 Szemle Baross Károlytól ... _.. ... . ... ... 76 Filloxera-törvény ... ... ... <J3 Szőleink újjáalakítása Liszkay Lajostól ... ... 93 Filloxera-törvény ... ... ... ... 95 Szőlömivelési kiállítás (képpel) ... ... ... ... 127 A szakoktatás kérdése, Kosinszky Viktortól... 127 Szakoktatás kérdése, Baross Károlytól 147 A franczia borvám, Baross Károlytól ... ... ... 167 A trieszti müborgvárak ... ... ... ... 188 A szőlők felújításáról szóló törvényjavaslat R. D. 207 Szőlőink vyjáalakitása ... ... ... ' 208 A filloxera-törvénvt megszavazta a képv.-ház ... 227 Szőlőink újjáalakítása, Spitzer Sámueltől 228 A borkiállítás ... ... ... ... ... ... ... ... 247 A magyar borok kivitele Amerikába Kovács Mik­lós Istvántól * ... ... ... ... ... ... 267 A kiállítás: A király a borászati csarnokban; elő­készületek ; a kiállítási iroda ; a kóstolócsarnok ; a bírálat alá kerülő borok; a sajtó a borkiállí­táson ; a szőlészeti kiállítás ... 317 Utasítás a szölődézsmaváltsági tartozások lerová­sára nézve adandó ujabb állami kedvezmények­ről szóló törvény végrehajtása iránt 324 A kiállításból: a borkiállítás, a szőlő és. borgazda­sági kiállítás, Földváry László kiállítása 335 Éljen a király ... — — ... — 348 Szőlészet és borászat az ezredéves kiállításon ... 361 Mily iránvt kövessen konyak-iparunk ? Leveles J.-tól 365 A kiállítás ... ... ..." ... 373 Szőlő és borgazdaság az ezredéves kiállításon ... 385 A filloxera-törvény ... ... ... ... ... ... ... 389 Bortermelés és borkereskedés az aradi kamara területén ... ... 397 Hirek a kiállításból: a bor-jury stb ... 411 A köveskálai szőlőojtványtelep panasza Mezner Jenőtől - - — 415 Néhány szó a filloxera-törvény életbeléptetéséről 416 A borkereskedelem és a bortörvény Taussig Zsig­mondtól ... ... ... . 424 A kiállítás. Bajor Józseftől (ábrákkal) ... ... 474, 425 Amerikai hirek az amerikaiakról Sajó Károlytól 426 A borkereskedők és a borkiállitási jury ... — 435 Egy előítélet, Jálics Gézától ... 436 A Jókai Mór vészkiáltása... ... ... ... ... ... 447 Válasz Richter Ferencz urnák és a többi franczia szakértők kritikájára dr. Kröczer Lászlótól ... 450 A bortörvényről ... — 459 Szemle. Baross Károlytól ... — ... ... ... — 478 Egy kis összekoczczanás a theoria és prakszis között. Sajó K.-tól ... ... - - ... — 477 Egyről-másról. Szilárd Gyulától (ábrákkal) ... ... 485 Müborok mindenfelé .._ ... ... ... ... — ... 497 Azok a „kedvezőbb" termési hirek. B. JT.-tól ... 508 Királyok áldomása. — A filloxera-törvény végre­hajtása. — Mezőgazdasági atachék. — A fran­czia mübortörvény. — Francziák a miiborokról. 509 Az országos csapás. — Hol volt a veszedelem. — Tudósításaink ... ... 519 Adóelengedések ... ... ... ... ._. ... ... ... 520 A filloxera-törvény végrehajtása ... 531 Elsőrendű hegyvidékek ... ... — 536 A hegvvidékenkint ojtványtelepitésre ajánlható európai bortermő szőlőfajták ... ... ... — 537 A filloxera-törvény végrehajtása. Gyulai Gaál Gastontól ... ... ... — ... — - 548 A boritaladó ... — — 550 Eladó szőlővesszők és ojtványok bejelentése ... 551 A bor- és szőlőjury (ábrákkal) — 563 Kérünk képviseletet. Gazdafiatalságunk figyelmébe. Osztrák bortermelők a mübor ellen 564 A müborgyártás és a francziák ... — ... 579 Kongresszus a müborgyártás ügyében ... ... ... 579 Szőlészet és borászat az 1897. évi állami költség­vetésben —. ... — — — 595 A külföld idei bortermése — ... — — — 595 A földmivelésügyi miniszter ur figyelmébe. Az elemi károk megállapítása ... ... ... 596 Képviselőválasztások. Baross Károlytól... ... .'.. 613 A filloxera-törvény — — ... — — 613 A jégverte szőlők adóleengedése ... ... .. — 614 Az őszi szőlő- és gyümölcskiállitás ... . . — 615 A franczia nagy díj — ... 618 A király a kiállításon 633 Szőlészeti kirándulás Tokaj-Hegyalján 657 Dr. Kossutány kiállítása 677 Szőlészeti kirándulás Tokaj-Hegyaljára, dr. Kossuth János - 678 A kiállítás bezárása 712 A kiállítás kitüntetései 729 Kérünk revíziót! Baross Károly 747

Next

/
Thumbnails
Contents