Borászati Lapok – 31. évfolyam – 1899. 27-52. sz.

1899-07-02 / 27. sz

XXXI. Évfolyam. 27. szám. Budapest, 1899. julius 2. Előfizetési feltételek: Egész évre.... 5 frt — kr. Félévre 2 , 50 , Negyedévre ... 1 . 25 , A Béniét birodalom államaiba egész érre 6 frt. Európa egyéb államaiban, valamint Afrika, Amerika és Ausztráliába 7 forint. A SZŐLŐ ÉS BORGAZDASÁGI LAPOKKAL EGYESÜLT KIADÁS. Aflegjelen minden vasárnapén. Szerkeszti és kiadja: BAROSS KÁROLY. Felelős szerkesztő : Dr. DRUCKER JENŐ. A lap M«U«ml réuét Illető küil«mény«k a sierkeuM»«íbei, ai eMlietéil éf hlrdeMal fénwk a kladóhlvatolhoi o«lmi«nd(b. Szerkesfctfiartsr Wadrthiratal OnW-át (Kíztelek). Hirdetéseket • lap kiadóhivatala ven fel. ixjfjmfk iffrsaett u»ut«. Hlrdatéd mallékl.tak Jutányos árban fogadtatnak «L TARTALOM. Oldal Előfizetési felhivás. 525 A „Hazánk". Irta : Baross Károly _. ... 525 A borszövetkezetek és borkereskedelem harcza Németországban. ... ... 526 Egy-két szó a homoki szőlők metszéséről. Irta: Hankovszky Zsigmond ... 527 A borellenőrző-bizottságok 527 Szőlőbetegségek. Közli : P 528 Kiállítási ügyek. 528 A szegedi borkiállítás. — A szőlészeti kongresszus. 528 Irodalom 529 Uj szőlők telepítése. Irta: P. 529 Különfélék 529 A szőlő gyöngyszőre. Irta : Mágócsy-Dietz Sándor. 529 Vegyes hirfk 529 Hivatalos jelentés. — A ^Hazánk". — Átirat a borhamisítások ügyében. — A vendéglősök és a borszindikátus. — Filloxera-zárlat. — Jóváhagyott alapszabályok. — Hamisított olasz borok. — Az Orsz. Szőlőojtv. R.-T. jelentése. — Hamis borok Székely-Udvarhelyen. — Üdvözlet Rüdesheimből. — Müborok Kolozsvárott. — Eső, zivatar, jégeső országszerte. — Tévedések elkerülése. ... 530 Tudósítások... 530 Az orosz borpiacz. 530 Levélszekrény. 532 Kiadóhivatali üzenet. 532 Hirdetések 532 Előfizetési felhivás. A „Borászati Lapok" előfizetési ára: Egész évre ; 5 Frt — kr. Fél évre ... 2 „ 50 „ begyed évre 1 9 9 25 „ A „Borászati Lapok" olvasóit tisz­telettel kérjük, APUT ujitsák meg mi­előbb előfizetésüket, nehogy a lap küldése fennakadást szenvedjen. Kérjük terjeszszék körükben la­punkat. A ..Hazánk 4*. Irta: Baross Károly. Budapest, julius 1-én. Ma már nincsen müveit ember Magyar­országon, aki ne hallott volna az agrár-moz­galomról. Mi az az agrár-mozgalom? Törekvés egy olyan gazdasági politika iránt, amely egyenlő mértékkel mér a nemzet összes gazdasági osztályainak; amely gondját viseli a kicsinynek és nagynak egyaránt; amely megvédi az anyagilag gyengét, az aprót az anyagilag erős túlkapásai, szipolyozása, zsaro­lása ellen; amely nem feledkezik meg arról, hogy a föld az a haza és annak művelői első­sorban teszik a nemzetet, amely vigyáz a kicsiny és a középbirtokosra, mint a nemzet gerinczére, hogy az üzérek ki ne húzzák a lába alól az ősi földet; amely gondol arra, hogy ebben az országban minden embernek egy héten egyszer legalább tyúk legyen a fazékjában, hogy a becsületes munka minden téren élvezze méltó jutalmát és hogy a kapzsiság tort ne ülhessen, a fekete földet véres verejtékkel művelő népes­ségek anyagi élete felett. Ez az agrár-mozgalom czélja. Önként folyik tehát, hogy támogat mindent, ami ezt elősegíti és üldöz mindent, ami nemzet­boldogitó törekvéseinek ellenében áll. Mivel az eddigi kormányok nem ezt a gazdasági-politikai irányt követték, hanem ölhe­tett kezekkel nézték, hogy a magyar földre 2000 millió forint adósság szaporodjon fel; hogy a nép, a földbirtokos osztály uzsorások, lelkiismeretlen üzérek áldozata legyen; hogy a szellemi munkások, az értelmiség a tisztviselői kar nyomorult anyagi helyzetében a demorali­zaczió karjaiba dobassék; hogy a kisipart tönkre tegye a szédelgő nagy tőke, a kartelek és ringek : az agráriusok eddig a kormány ellen foglaltak állást. Mióta azonban Széli Kálmán miniszter­elnök a „törvény, jog és igazság 1 1 nevében tartja kézben a kormány^ gyeplőit és mióta olyan földmivelési miniszternek, mint Darányi Ignácz, tárczája fontosságához méltó befő­lyása van az összkormányzatra, azóta az agráriusok reménynyel támogatják a kormányt, bizva jóakaratában és segédkeznek nagy munkájában. De ez nem elég. Gondoljunk csak vissza azokra a küzdel­mekre, amelyeket az agráriusok a borhamisí­tások; a romániai búzával való vámvisszaélé­sek ; a börze üzelmei; az értékesités és hitel terén az uzsora ellen vivtak, mig a szövetke­zeti ügy méltó helyet kapott a magyar tör­vénytárban és meg fogunk győződni arról, hogy az agrár-mozgalom érvényre jutásához nem elég a kormány jóakarata. Hatalmas, az ingótökének sok száz mil­liójával rendelkező lelkiismeretlen csoportokkal állunk mi agráriusok és a kormány is szembén. Ezek a csoportok győzik pénzzel, a pénz pedig ur, hódol neki a hetedik világhatalom, a sajtó is, amint ezt igen szépen láttuk, amikor a budapesti napilapok hajszát indítottak a borhamisitók üldözése miatt Darányi miniszter ellen. Pedig a sajtó informálja, világosítja fel egyedül az országot, ez csinálja a közvéleményt. A közvélemény pedig, az szabja meg a kormányok irányát. Addig tehát hiába várjuk azt, hogy a magyar kormányok teljesítsék az agráriusok óhajtásait, amig nem teremtünk a magyar kor­mány mögé egy erős támogató közvéleményt, mely az agrárpolitikát védi, segiti és ha kell, követeli. MAGJAK MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, V. ker., ALKOTMÁMY-UTCZA 31. sz. A legfontosabb védekező eszkö­zök a szölöpusztitás megakadályo­zására a V. YermorcI Yillefranehe-i világhírű czég gyártmányai, melyek kizárólagos képviselői vagyunk Magyarországra. jegeczekben, vegytiszta a peronospora elleni védekezésre, általunk szállítva és igazolványunkkal ellátott külde­ményeket a M. Á. V. körülbelül 40% dijkedvezménynyel szállítják. Mai számunk 16 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents