Borászati Lapok – 34. évfolyam – 1902. 27-52. sz.

1902-07-06 / 27. sz

XXXIV. Évfolyam. 27. szám. Budapest, 1902. julius 6. BORASZATI LAPOK Eltftcetési feltételek: ém 10 kor. — fill. Félévr* ... — 5 „ — „ Negyedévre__ 2 „ 50 „ A ilfwt birodalom Államaiba Ofécz évre 12 korona. Európa ctryéb államaiba, •miamint Afrika, AiMrika éu Austr&Uiba 14 korona. A SZÓLÓ fis BORGAZDÁSÁGI LÁPOKKAL EGYESÜLT KIADÁS. Mefjelen minden risárnapen, Szerkeszti ég kiadja: BAROSS KAROLT. Felelős Szerkesztő: Dr. DRUCKER JENŐ. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, az előfizetési és hirdetési pénzek a kiadóhivatalhoz ozlmzendők. Szerkesztőség és kiadóhivatal: ÜfWI-út (Köztelek). Hirdetéseket a lap kiadóhivatala vess fel. Árjegyzék ugyanott kapható. Hirdetési mellékletek jutányos árban fogadtatnak el. TARTALOM: Oldal A pozsonyi országos szőlészeti és borászati kon­gresszus. Irta: Dr. Kövessi Ferencz 531 Fagytapasztalatok _ __ 532 Cserépszőlő nevelése 532 A szőlő pathológiája. Irta: Pósch Károly. ... 533 Kérdések és feleletek. - 535 Szölöbetegségek 535 Kiállitás és kongresszus 535 A pozsonyi szőlőkiállitás 535 Bejelentések a pozsonyi kiállitás borászati cso­portjába 536 Vegyes lilrek. ... 536 Szőlőtermelőink figyelmébe! — Az olasz borvám­kérdés megoldása és következményei. — A bor­klauzula. — A verseczi borászati és borkereske­delmi értekezlet. — Anyatelep helyett mintaszőlő és pincze. — Gyümölcsértékesitő szövetkezet Beregben. — Az egri szőlőbirtokosok értekezlete. — A gyümölcskivitelünk előmozdítása. — A szőlők állása. — A Champagne szőlőinek pusztulása. — Jerez de la Frontéra borkereskedelme 1901-ben. 537 Tudósítások 537 Levélszekrény. 538 Hirdetések ... 539 Előfizetési felhivás. A „Borászati Lapok« előfizetési ára: Egész évre í ÍO kor. — Ml, Fél évre • . 5 ,, — ,, legyed évre 2 ,, 50 ,, JL „Borászati JLapok" olvasóit tisz­telettel kérjük, MT" ujitsák meg mi­előbb előfizetésüket, nehogy a lap küldése fennakadást szenvedjen. Kérjük terjeszszék körükben la­punkat. A pozsonyi II. országos szőlészeti és borászati kongresszus. Irta: Dr. Kövessi Ferencz. Budapest, jul. 4-én. Szaklapjainkból, valamint a napilapokból bizonyára értesülést szerzett a magyar szőlő­mivelö társadalom minden rétege arról, hogy a f. év szeptember havának második felében Pozsonyban, az ott tartandó mezőgazdasági kiállitással egyidejűleg egy nagyobb szabású szőlészeti és borászati kongresszus fog tartatni, mely kongresszus hivatva lesz pótolni azt a hiányt, mit bizonyára igen sok igyekvő és tanulni vágyó szőlőbirtokos érez a rég elmúlt szegedi kongresszus ideje óta. E kongresszusra nagy szükség van és ugy kell hogy tekintsük, mint egy igen helyes irányt. Hiszen nem csoda, mikor tanulni vágyik a szőlősgazda. Kell hogy szükségét érezze a haladásnak és megragadjon minden alkalmat, mely a haladás felé vezet, mert a nagy verseny a szőlőmivelésben épp ugy mint a mezőgazdasági termelésben az utóbbi időben oly óriási mértékben kifejlődött, hogy az egyes kisebb, nehezebb viszonyok között élő terme­lők, vagy a termelésben kevesebb gyakorlattal birók helyzete, sőt létkérdése a lehetetlenség­gel lett határos. A megnehezedett értékesitési viszonyok, melyek az összes mezőgazdasági ágakban tapasztalhatók, az utóbbi időben oly súlyosakká váltak a borértékesítés terén is, hogy a versenyt, melylyel a legközelebbi jövő­ben meg kell küzdenünk, csak ugy leszünk képesek kiállani, ha tanulni igyekszünk, ha Összetartunk és egymás érdekeit közösen megvédjük. Mert az a harcz, melyet a létért való küzdelemben a termelőknek meg kell vivniok, ma mikor a közlekedés és a szállítás oly gyors eszözökkel történik, nemcsak az egyesek, hanem a nemzetek harcza, ahol mindenkor a gyöngébb hátrányára billen a mérleg. Nekünk kis nemzetnek annál inkább kell összetarta­nunk, különösen ma, mikor mindnyájan tudjuk a fenyegető vámügyi politika veszedelmét és minden országból a tulprodukczió fenyeget. Nem szabad a jövőtöl megijednünk, de folyton készen kell állnunk minden eshetőségre, hogy bennünket semmi meg ne lepjen. Tanul­nunk kell, még pedig kitartással és sokat kell tanulnunk. Fontos dolog a jövőre nézve a szőlőmi­velés tökéletesitése, a bor előállításának olcsóbbá tétele és fontosak a borértékesitési viszonyok. Egyik se hanyagolható el ma a másik mel­lett, mert ezek egymást kiegészítik. A szakértelem fokozása ugy ma, mint mindig az első legfontosabb tényezője volt a tisztességes boldogulásnak és szakértelemre, tájékozottságra van szükség ugy a szőlőmivelés mint a borkészítés és a bor értékesítése terén. Hazánk borértékesítésének viszonyairól, a borkészítés és borkezelés tökéletességének nívójáról fölösleges szólanunk. Szaklapjaink eleget tárgyalják a hiányt. Ezen a téren igen sok tennivaló van és csakugyan legégetőbb a szükség, hogy érdemleges dolgokat is tegyünk ez ügyben. Mi a szőlőmivelési szakismereteket illeti, azt lehetne hinni, hogy jobbak a viszonyok s ma már mindenki ért a szőlőmiveléshez, pedig a fölfogás elég téves, mert csak akkor látjuk igazán a szakértelem hiányait, ha összehason­lítjuk szőlészeti viszonyainkat más nagyobb szőlőmivelő államok viszonyaival. Igaz, hogy ezen államok szőlőmunkásainak intelligencziája sem sokkal nagyobb a mieinknél, de a szőlő­mivelés viszonyai ezekben az országokban, mint pl. Olaszország,Délfrancziaország,Spanyolország, Görögország, Algirben stb. a természettől fogva oly szerencsések, hogy a munkások ezen intelli­gencziája ott teljesen megfelelő, mig hazánk jól ismert változó időjárású vidékein számtalan elemi csapás, betegség, rovarok pusztítása oly mérvűek, hogy nehezebb viszonyokkal szemben való megküzdésre sokkal nagyobb intelligen­cziára és tárgyismeretre van szükségünk. Ezért szükséges tehát, hogy ügyünket helyes irányba terelhessük, hogy tanítsuk a közönséget, a szőlő­munkások tömegét, de tanuljunk magunk is, hogy helyes irányban helyesen taníthassunk, mert a létért való küzdelem a szőlőmivelő nem­zetek közt lassanként csak fodozódni fog s ezen küzdelemnek eredménye csak akkor lehet biz­tosítva, ha a müvelés nehézségeit s nemzeti erőnk kicsinységet intelligencziával s tudással igyekszünk pótolni s azon igyekszünk, hogy : 1. a bor előállításának költségeit, tehát a szőlőmiveléssel járó kiadásokat az okszerű és •a Hungária vagy aussigi rézgálicz ) 100 kgr. vételénél 100 kgr.-ként - 98—89% rézszulfáttartalommal — J bármely kisebb mennyiség vételénél 100 kir. Dr. Aschenbrandt-féle bordói-por 50 kilós eredeti zsákban 100 kgr.-ként „ 5 és 10 kilós „ „ rézkénpor 50 kilós * „ 5 és 10 kilós „ Sublimált kénpor kisebb mennyiség vételénél kgr.-ként 21 fillér, 100 kgr.-ként ... .. Tamatave l-a raffia-háncs bála vételénél 100 kgr.-ként... kisebb mennyiség vételénél kilogrammonként 80 fillérért beszerezhető : „ Az eredeti franczia Vermorel-féle „ECLAIR" PERMETEZŐK csakis a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, Budapest, V., —— Alkotmány-utcza 31. szám szerezhetők be. ———— 55 57 60 64 46 50 19 78 koronáért Mai számunk 14 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents