Borászati Lapok – 35. évfolyam – 1903. 27-52. sz.

1903-07-05 / 27. sz

XXXV. évfolyam. 27. szám. Budapest, 1903. julius 5. r íi ^ w Előfizetési feltételek: Egész évre 10 kor. — fill. Félévre ... ._ 5 „ — „ Negyedévre — 2 „ 50 „ A német birodalom államaiba egéBZ évre 12 korona. Európa egyéb államaiba, valamint Afrika, Amerika és Ausztráliába 14 korona. A SZŐLŐ és BORGAZDASÁGI LAPOKKAL EGYESÜLT KIADÁS. A „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületéinek hivatalos közlönye. Szerkeszti és kiadja: BAROSS KÁROLY. Felelős Szerkesztő: Dr. DRUCKER JENŐ. A lap szellemi részét Illető közlemények a szerkesztőséghez, az előfizetési és hirdetési pénzek a kiadóhivatalhoz czimzendők. MegjeleniK minden vasárnapon. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Üllői-ut (Köztelek). Hirdetéseket a lap kiadóhivatala vesz fel. Árjegyzék ugyanott kapható. Hirdetési mellékletek jutányos árban fogadtatnak el. TARTALOM : Oldal Hétről-hétre „ — ._ „..-,__..- . . 479 A m. kir. központi szőlészeti kísérleti állomás 480 Lakásaink a szőlőben - 481 Milyen tőketávolságra ültessünk? 482 Adatok a magyar borok és hamujok összetételéhez 484 Kérdések és feleletek. ... — 485 Irodalom. 485 Kis Kalauz .. 485 Egyesületi iigyek : 486 Különfélék - 1 — 486 Uj önműködő emeltyü-sajtó — 486 Uj dolgok a borhamisításról ... ... ... ... 486 Yegyes hirek — 486 Pályázati hirdetmény. — Badacsony vidéki Borter­melők Szövetsége. — Szőlő és gyümölcskivitelünk. — Gazdák Biz'.ositó Szövetkezete. — A székes­fővárosi szőlőtelep megszüntetése. •— Leleplezett borkereskedők. — Elhalasztott közgyűlés. — Mező­gazdasági és iparkiállitás Zentán. — A lisztharmat fellépése ... ... .1 487 Tudósítások - 488 Levélszekrény. 490 Hirdetések. ... ... 490 Előfizetési felhivás. % .Borászati Lapok" előfizetési ára: i£g-ész évre : IO kor. — Ml. Fél évre . . 5 ,, — ,, legyed évre 2 „ SO „ A. „Borászati Lapok" olvasóit tisz­telettel kérjük, §üir újítsák meg mi­előbb előfizetésüket, nehogy a lap küldése fennakadást szenvedjen. Kérjük terjeszszék körükben la­punkat. Mutatványszámot mindenkinek, aki ebbeli óhaját lapunk kiadóhivatalával közli, 3 héten át díjmentesen küldünk. Az elő­fizetést bármelyik hónapban lehet meg­kezdeni ! Hétről-hétre. (A földmivelésügyi miniszter megmaradt. — Az 1899. XXX. módositása szőlészeti szempontból. — Kell-e ne­künk bortőzsde ? — A székesfővárosi szölőtelep sorsa.) Budapest, junius 24. /\ A válság, mely politikai életünket hóna­pokig béklyókban tartotta, legalább ideiglenesen véget ért és megkönnyebbülten lélegzenek fel még azok is, akik ettől a krízistől állami és nemzeti életünk megújhodását várták. A bizony­talanság a politikában a legszerencsétlenebb állapot, mert esélyei kiszámithatlanok. A válság egyébként oly megoldást nyert, mely a dolog természetének sokkal inkább felel meg, mint aminőre két hét előtt volt ki­látásunk. A katonai kérdés miatt csak a katonai érdekek képviselője vált meg tárczájától, a többi miniszter, akiket egyébként az egész do­log közelebbről nem érintett, állásukban na­gyobbára megmaradtak. Különös megelégedéssel konstatáljuk ezt, legfőbb sorban Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszterről, akinek távozását a magyar mező­gazdasági érdekekre nézve súlyos veszteségnek tekintettük volna. Hisz oly meszszire kiható ter­vek, az egymással nexusban levő agrárpolitikai kezdeményezések oly széles hálózati van a jelenlegi földmivelésügyi miniszter személyéhez fűzve, hogy kizártnak tartjuk, miszerint bárki is képes volna most, mikor ezek a tervek nagy része még végrehajtva nincsen, mikor számos általa inicziált javaslat törvénynyé még nem emelkedett, az örökséget értékcsökkenés nél­kül átvenni és rázkódtatás nélkül végrehajtani. Bárki lépett volna is helyébe, annak ezen kér­dések tanulmányozására éveket kellett volna áldoznia, a mi maga pótolhatlan veszteség lett volna és akkor is még igen kétes, vájjon ugy tetőzte volna-e be ezt az épületet, mint a hogy az a tervező elméjében megfogamzott. Szüksége lesz az uj miniszterelnöknek Darányi kipróbált erejére különösen az olasz kereskedelmi szerződés küszöbön levő megkö­tésénél, mert senki sem lett volna képes a magyar szőlőtermelők érdekeit oly erélylyel és önfeláldozó kitartással megvédelmezni, mint az, akinek elsősorban köszönhető, hogy a borvám­tarifa felemelése idejekorán az uj szerződés sarkpontjává lett. De az is igaz, hogy más valaki ebben a kérdésben minden kétséget ki­záró kinyilatkoztatások által ennyire angazsi­rozva nem volna. Már pedig épen ezek a nyilatkozatok képezik a magyar szőlőbirtokos­ság bizalmának legfontosabb oszlopát. Az olasz kereskedelmi szerződés mielőbbi megkötésének fontosságát mint legbecsesebb örökséget vette át gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök is elődjétől. Már az uj kormány­elnök beköszöntő beszédjéből is kitetszik ez, mi­dőn szükségét jelzi annak, hogy az 1899. XXX. t.-cz. megváltoztatásával engedtessék meg a kormánynak az uj nemzetközi szerződések ügyében a tárgyalásokat megindítani, mielőtt még az autonom vámtarifa nálunk törvénynyé vált volna. Gróf Khuen ugyanis kiemelte, miszerint főleg a borvámtarifa miatt, melynek átvitele az uj esztendőre a magyar szőlőmivelést súlyo­san érintené, kívánatos, hogy a tárgyalások mielőbb indíttassanak meg, miután az idézett törvényczikk által megkövetelt sorrendben ez év végéig ezzel aligha készülhetnénk el. A kormányelnöknek a képviselőháznak nyári vaká­cziója iránt tanúsított figyelmét távolról sem osztjuk. Utóvégre szó ami szó, nyolcz hónap óta a tisztelt ház érdemleges munkát nem vég­zett s igy a jól kiérdemelt nyugalomra semmi jussa sincs. Ha munkaképessége biztosítva van, ugy tessék sorjában elővenni a restancziát és feldolgozni. Tekintettel arra, hogy határozat­hozatalhoz a ház tagjainak egy negyedrésze, is elegendő, némi méltányos beosztással foly­tathatná a törvényhozó testület a munkát nyáron át is anélkül, hogy azért az egyes kép­viselőkben nagy kár esnék. A tárgysorozaton levő rendkívül fontos törvényjavaslatok pedig egy kis hazafias áldozatot megérdemelnének. Mindazonáltal, ha ennek a rekreácziónak okvetlenül meg kell lenni, ugy teljesen osztjuk a miniszterelnök javaslatának jogosultságát, annál is inkább, mert már hónapok óta han­goztatjuk, hogy arra az esetre is kell valami megoldást találni, ha az olasz szerződés meg­kötéséhez szükséges előzetes törvények idejében megalkothatók nem volnának. Természetes azon­ban, hogy az ily előzetes alkudozásnál vagy szer­ződéskötésnél az autonom vámtarifa tételei szol­gáltatnák az alapot és ezek lényeges megváltozta­tására meghatalmazást a kormánynak adni nem lehet. Ily kötött marsruta mellett az 1899. XXX. t.­c. részbeni megváltoztatását — az adott viszonyok közt — mi szőlőtermelők örömmel üdvözölhetjük. ^jánljuk! ü a saját ! a 11 éven keresztül forgalomba hozott franczia «Eclair» permetezők helyett saját czégünk és védjegyünk alatt idehaza gyártott permetezőinket szavatolás mellett. Továbbá la 98—99% rézgáliczot, sublimált kénport, Dr. Aschenbrandt bordói és rézkénport, fehér hosszúszálu raffiaháncsot, 3-szor sodrott juttafona­lat, venyigemetszőollókat, szőlő- és íaojtó késeket, gummiszalagot, furott és hasított parafadugót, és szőlőkarókat a legjutánvosabb árakon. Kívánatra árjegy­zéket ingyen és bérmentve küldünk. ar Mezőgazdák Szövetkezete, Budapest, l ker., Alkotmány-utcza 31 sz Mai számunk 18 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents