Borászati Lapok – 37. évfolyam – 1905. 27-52. sz.

1905-07-02 / 27. sz.

XXXVII. évfolyam. 27. szám. Budapest, 1905. julius 2. BORASZAT! LAPOK Előfizetési feltételek: Egész évre 10 kor. — fill. Félévre 5 „ — „ Negyedévre 2 „ 50 „ A német birodalom államaiba egész évre 12 korona. Európa egyéb államaiba, valamint Afrika, Amerika ős Ausztráliába 14 korona. A SZŐLŐ ÉS BORGAZDASÁGI LAPOKKAL EGYESÜLT KIADÁS. A „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületéinek hivatalos közlönye. Laptulajdonos: BAROSS KÁROLY örököse. Szerkesztésért és kiadásért felelős: Dr. DRUCKER JENŐ. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, az előfizetési és hirdetési pénzek a kiadóhivatalhoz czimzendők. Megjelenik minden vasárnapon. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Üllöi-út (Köztelek). Hirdetéseket a lap kiadóhivatala vesz fel. Árjegyzék ugyanott kapható. Hirdetési mellékletek jutányos árban fogadtatnak el-. TARTALOM. Oldal Borbehozatalunk és kivitelünk 1905-ben 487 A szőlészeti kísérleti állomás a termelés szolgála­tában 498 Az amerikai alany ellenállósága 498 Terméseink fokozása 499 A kazeinderités jelentősége a gyakorlat szempont­jából 499 Kérdések és feleletek 500 Irodalom _" „. 5C0 Különfélék 891 Egyesületi ügyek 501 Vegyes hírek.... 501 A szőlők állása. — Pályázati hirdetmény. — A Magyar Szőlő- és Gyümölcstermelők Szövetkezete. — Kiál :itás Temesvárott. — BorkóstolásMagyar­Óvárott. — Jégverések. — Püspöki borok el­adása. — Záróvizsgálat a kertészeti tanintézet­ben. — Gazdasági kiállítás Münchenben 502 Tudósítások. 502 Levélszekrény.. 503 Hirdetések. ... 504 Előfizetési felhívás. T. előfizetőinket kérjük terjesz­szék körükben lapunkat. A „Borászati Lapok" olvasóit tisz­telettel figyelmeztetjük, ujitsák meg mielőbb előfizetésüket, nehogy a lap küldése fennakadást szenvedjen. JL „Borászati Lapok" előfizetési ára Egész évre ___ 10 K. — f. Fél évre 5 , — „ Negyed évre 2 „ 50 „ Mutatványszámot bárkinek, aki eziránt lapunk kiadóhivatalához akár levelezőlapon fordul, díjmente­sen küldünk három héten át. Borbehozatalunk és kivitelünk 1905-ben. Budapest, jun. 28. (H.) A folyó évben megint javult borke­reskedelmünknek a mérlege. Január 1-től április 30-ig a behozatal és a kivitel a következőleg alakult: A) Behozatal: 1904 1905 métermázsa Bor hordóban 179,697 100,935 , palaczkban 729 835 Pezsgőbor 83 1 840 Összesen 181,257 102,610 B) Kivitel: Bor hordóban 245,489 229,500 „ palaczkban 2,328 2,278 Pezsgőbor 85 2 730 Összesen 248,669 232,508 Borbehozatalunk 78,647 métermázsával, kivitelünk azonban csak 16,161 métermázsával hanyatlott. A behozatal értéke 3.084.110 koro­nát, a kivitelé ellenben 8.362,500 koronát tett s igy borkereskedelmünk az év első harmadában t'óbb mint 5 millió koronával volt altiv. A behozatal nagymértékű csökkenése arra vezethető vissza, hogy az olasz bor az idén már nem jöhetett be a kedvezményes vámmal. Előrelátható, hogy borkereskedelmünk helyzete az idén is tovább javulni fog, nevezetesen ha a jó terméskilátások megvalósulnak, s szőlő­termelésünk — kivált ha az értékesítési viszo­nyok javulnak — lassankint újból olyan fontos tényezője lesz a nemzeti vagyonosodásnak, mint a régi jó időkben. Behozatalunk január—áprilisban a követ­kezőleg alakult a főbb származási országok feltüntetésével: 1904 1905 méter mázsa Ausztria 104 455 87,230 Bosznia 33 108 Olaszország 74,038 3,655 Francziaország 34 31 Spanyolország 186 98 Németország 51 38 Görögország 366 8,494 1904. 1905. métermázsa Eur. Törökország 14 1,251 Ázsiai „ 507 6 Egyéb országok 13 24 Összesen 179 :697 100,935 Olaszországi bevitelünk visszaesett a nyolcz­vanas évek jelentéktelen nivójára De jelentéke­nyen csökkent ausztriai imporiunk is. Említést érdemel a levantei borok behozatalának felszök­kenése. Görög és török borból az első négy hónapban máris közel 10,000 mm.-át hoztunk be, mig a mult évben csak 900 métermázsát. Kivitelünk rendeltetési piaczok szerint a következőleg oszlott meg: 1904 1905 métermázsa Ausztria 223,318 214,624 Bosznia 5,227 5,937 Németország 8,404 7,504 Svájcz 6,572 317 Francziaország 156 4 Hollandia 71 26 Nagy-Britannia 58 125 Oroszország 1,011 527 Szerbia 207 126 Eur. Törökország 20 17 Ázsiai , 10 13 Egyesült-Államok 249. 244 Brszilia — 20 Egyéb államo k 18 6 16 Összesen 245,489 . 229,500 Főbb piaczaink közül Ausztriába, Német­országba, Oroszországba csökkent a kivitel. Kü­lönösen feltűnő pedig a svájczi kivitel hanyat­lása. Mindenesetre kivánatos volna ennek a sajnálatos jelenségnek az okait közelebbről kutatni, mert amint a fenti adatokból kitűnik, a tavaly még kivitelünkben jelentékeny szerepet játszott svájczi piaczot szinte egy csapásra el­vesztettük. Elvárjuk, hogy svájczi kereskedelmi szaktudósitónk erről a nagy horderejű dologról mielőbb tájékoztassa közvéleményünket, külörösen pedig az érdekeit termelő- és kereskedőköröket. *) Emelkedést csakis az okkupált tartomá­nyokba irányult kivitelünk tüntet fel. *) E kérdésről némi felvilágosítást nyújt lapunk m. heti számában közölt eredeti svájczi tudósítás. A' szerJc. gpWjjlll^^fWi^i^!i ! 1 MACVAR. mezőgazdák / ÍZÍVETKEZSf* / KUCAKÍT / | 101T»- >1­Hj^é^fámüítt Ára rézdugattyu tárcsatokkal... 34 K. nB jeoyü öntöttvas QuQattyu tárcsatokkal 28 „ MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETÉHEZ BUDAPEST, V. ker., A.kotmány-utcza 31. szám. Az uradalom részére küldött „Magyar Mező­gazdák Szövetkezete permetezőre" vonatkozólag készséggel jelentjük ki, hogy minden más perme­tezővel szemben könnyen állja ki a versenyt s ha már minden iparczikknél ennyire haladt volna a magyar ipar, sok millió maradna az országban, mig eddig a külföld sokszor selejtes árukért tett zsebre. Igen meg vagyunk a per­metezővel elégedve. Ujszász, 1903. deczember 10-én. Gr. Dessewffy-féle uradalom. Az uradalmi intézöség. „La TorpiHe" Spór® franc ?ia Az intézkedésem alatt álló fóti uradalom sikátori gazdasága részére az idén hozatott, az Önök védjegyével ellátott permetezőkkel teljesen meg vagyunk elégedve, ugy a?ok anyagát, mun­kaképességét s permetjük finomságát tekintve. Örömömre szolgál ezt Önöknek tudomására juttathatni, egyúttal kijelenthetem, hogy jövő­ben csakis az Önök permetezőit fogom hasz­nálni. Káposztásmegyer, 1903. január 9-én. Gr. Károlyi Sándor ur uradalma. Mihályffy Sándor SZORO 34 K. Mai számunk 14 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents