Borászati Lapok – 40. évfolyam – 1908. 27-52. sz.

1908-07-05 / 27. sz.

XL. évfolyam. 27. szám. Budapest, 1908. julius 5. Előfizetési feltételek: Egész évTe... 12 kor. Félévre ... _ 6 „ Negyedévre 8 „ • német birodalom államaiba egész évre 14 korona. Európa egyéb államaiba, valamint Afrika, Amerika ós Ausztráliába 16 korona. A „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületéinek hivatalos közlönye. A „Gazdasági Tanácsadó" kéthetenkint megjelenő ingyenes mellékletével. Laptulajdonos: BAROSS KÁROLY örököse. Szerkesztésért és kiadásért felelős: Dr. DRUCKER JENŐ. Megjelenik, minden vasárnapon. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Üllői-út 25. (Köztelek). Hirdetéseket a lap kiadóhivatala vesz fel. Árjegyzék ugyanott kapható. Hirdetési mellékletek jutányos árban fogadtatnak el. TARTALOM, Old: 1 Magyar borlsiviteli kilátások Oroszországban 407 Nyári szénkénegezés 408 Mintaszeiü présház — 408 Az almasav és az alma-tejsavas erjedése szere­péről a borban 409 Különfélék ._ ... 410 Hivatalos ügyek— ... 410 Vegyes hirek 41 o Lapunk mult heti száma. — Kitüntetés. — A szőlő­és gyümölcstermelők szövetkezete. — A szőlő­termés megtartása. — Az aradi szőlősgazdák és a bortörvény. — Terméskilátások a szőlőben. — A szőlősgazdák napiára. — Mezőgazdasági kiállítás Szegeden. — A kesz helyi kiállítás el­marad. — Mértékhitel sitő szakvizsgálat 411 Tudósítások 411 Levélszekrény — 411 Hirdetések 411 Előfizetési felhívás. T. előfizetőinket kérjük, terjeszszék isme­rőseik körében lapunkat. Hívják íel azok figyelmét arra, hogy lapunkhoz kétheten­kint ingyenes mellékletként adjuk a „Gaz­dasági Tanácsadó " czimü lapot, mely a mező- és kertgazdaság minden ágával foglalkozik. Lapunk előfizetői azonkívül óvenkint több színes műmelléklete t is kapnak. A „Borászati Lapok" előfizetési ára : Egész évre _ __ 12 K. — f. Fél évre 6 „ — „ Negyed évre 3 „ — „ Mutatványszámot díjmentesen kül­dünk három héten át. Magyar borkiviteli kilátások Oroszországban. Budapest, jul. 3. Néhány évig tartózkodtam Oroszországban, nevezetesen Moszkvában. Az északnak ebben a teméídek templomával kérkedő, de annál ledérebben élő Bizanczában kerestem valami hírmondót rólunk magyarokról. A czári muzeumban néhány busán csüngő honvédzászló, PasJcievics trofeumai, az 1848-iki inváziónak az oroszokra diadalmas, ránk ríkató emlékei. A Tverszkuj, Kurmeczki Moszt fényes üzleteinek megszámlálhatatlan során, Elisziev csábító kirakatában néhány doboz „szegedi paprika", a boltok árujelzései között néhány turán-magyar szó, mint „ikra", „zsír" stb., aztán Filipponál, Moszkva egyetlen kávéházá­ban, egy magyar újság, mindössze ennyi a mi létünk bizonyítéka. Valamit j^edíg de nagyon kerestem! .. . 1Ma­gyar bort. És még sem találtam. Azaz hogy az enyéimek megleptek egyszer egy palaczkkal, melyen az a felirat ékeskedett: „Nyugat­magyarországi dessert-bor. u Hát ez az örömmel fogadott, de savanyu arezot csináló ajándék nemcsak magyar bor* nem volt, de bor sem, hanem valami élvezhetetlen mixtum composi­tum. Kutattam derék zsidó termelője után, de nyomára nem akadtam; ellenben találtam franczia borkereskedést, olasz és spanyol bode­gát, csak magyar borozót nem. Ez pedig nagy élhetetlenség tőlünk, mert Moszkvában s általában egész Oroszországban jó híre van a magyar boroknak s nagy a vágya­kozás utánuk. A körülmények ismeretével, egy kis tőkével és becsülettel lehetne üzletet csi­nálnunk. Többször volt szándékomban, hogy onnan egyet-mást irok a „Borászati Lapok"-nak, de mindannyiszor erőt vett rajtam a szkepszis: sza­vaim ki hallja meg? Kit indítanak meggondo­lásra, tettre ? Most azonban, hogy itthon idő­zöm és tudom, hogy a régóta vajúdó bor érté­kesítő szövetkezet eszméje e lap buzgólkodása folytán nem aludott el, sőt a kormány jóaka­rata révén annak megvalósulása komolyan remélhető, rászántam magam, hogy papírra vetem tapasztalataimat. Bizonyára akad közöt­tük olyan, aminek hasznát vehetik borértéke sitésünk alapozói. Az orosz társadalmi viszonyokról. Ha a magyar bort be akarjuk vezetni Orosz­országban, ismernünk kell az orosz társadalmi életet. Az oroszok nemzeti itala a „vodki" vagy ahogy kedveskedve mondják, a „vodicski" és a „csáj", azaz tea. A telivér orosz bútora egy hosszú láda és a szamovár. (Amely nem orosz találmány, hanem tatár örökség.) A láda: szek­rény, ágy és asztal, amint a szükség kívánja. A szamovár majdnem szakadatlanul párolog s minden néll-ül szürcsölik forrázatát a ; ;bu­dicská"-ból, amely magas peremű tányérka. Ha éhesek, „ csórni hleb"-et falatoznak hozzá, napraforgómagot rágicskálnak, olykor-olykor kis darab fehér ezukrot is szopogatnak, ha már fanyar a csája. A szegényebb orosz évről-évre igy él, legfölebb halotti „tor" ra és névnapra csap nagy lakomát, amikor roskad az asztal káposztalevesüktől, a sesitől, a húsos pampus­kától, a „pivoski"-tól. De a teánál is nélkülözhetlenebb italuk a vodki, amely a „karennája vinnoája lafká u-ból egyféle minőségben kerül ur és szegény asztalára s egyforma delicziával iszsza ur és szegény borospohárnyi „rusuki"-böJ. Minden más: bor, pezsgő, sör csak tessék­lássék kerül az asztalra, csak luxusital, amo­lyan hüsitő a vodki hatásának ellensúlyozására. Ezeknél a náluk exotikus italoknál megszokott, hogy drágák; ám ez még a parasztot sem gátolja abban, hogy szilaj kedvében a padlót ne öntözze fel az aranyos palaczkok tartal­mával. Az orosz parasztok között igen sok a dús­gazdag, söt egyedül a paraszt-osztály az, amely szilárdan áll a lábán. A nemesség és arisztok­ráczia eladósodott s amint Oroszország meg­változtatja földbirtoklási rendjét, egyszerre összeroskad, megsemmisül, épen ugy, mint ahogy a miénk összeroskadt. A vagyonos parasztság eléggé müveit és vál­lalkozó szellemű; mert az orosz általában inkább spekuláczióra, mint munkára hajló. (Ebben e tekintetben jellemző, hogy Moszkva több nagy színházának és mulatójának paraszt a tulajdonosa és igazgatója.) Ajánljuk a Szőlősgazdák Országos Egyesülete által mult évben rendezett í fogatos permetező bemutatón a bizottság által hazai viszonyainknak leg­jobban beváltnak jelzett mmgyar gyártmányú szab. fogatom szőlőpermetezőinket, továbbá az összes &zől$ betegségek el feni védekezési anya­gokat ás a legjobb gummi ojtószaiagof. " Bizonyítványokkal ellátott árjegyzéket kívánatra bérmentve küldünk. "^PÜI MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE :: Butilapost, V., MSkotmány-utoza 31. szám. :: mm Mai számunk 12 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents