Borászati Lapok – 43. évfolyam – 1911. 1-26. sz.

Tartalom

TARTALOMJEGYZÉK A „BORÁSZATI LAPOK" XLIII. ÉVFOLYAMÁRÓL. (1911 január 1-től deczember 31-ig.) I. A „Borászati Lapok" czikkei a munkatársak nevei szerint csoportositva. Oldal Abonyi Henrik: A fogyasztók meghódítása — 90 Albrecht Antal: Az okszerű borkezelés terjesztése— 685 Balázs József: Jövedéki kihágások 40 — A boritaladóról . . 754 — A borkő /.raktárak jövője 373 Bánó József: Boraink térfoglalása külföldön ... ... 795 Baross Endre: A szőlömoly ellen, való védek zés— 16­— A izőlőmoly és so.drópille lepkéjének pusztítása 200 — Franc, ia tapasztalatok a szőlő metszéséről — 223 — A tavaszi fagyok — — 287 Bászel Elek: Káros vagy hasznos-e a baromfi a szőlőben : ... _„. 162 Benkóczy Emil: Az egri szőlőhegyek őrei számára (Tárcza) ... 1 408 — Az egri >zÖlőmives czéh szabályai (Tárcza)... 897 Bernátsky Jenő dr. : A szólő vis-zaesésének okai 509, 524 Biró Géza: A városi borpinc ék „. 683 Couderc G : Az oltványszölők élettartamáról _ 874, 894 Czeiner Nándor: Oltott szőlőink korai pusztulása 666 Deák Andor: A bor vastar almáról ... 27 — A széni éneg növesztő hatásáról 180 — Az éd^s és asszuborok kezeléséről 482 Domonkos János: A pero.uospora és a szőlöfajok ... 243 Drucker Jenő dr.: A permetezés gyorsítása 24 — HélrÖi-hetre 39, 89, 141, 283 389, 58^, 699, 753, 791, 889 — Országos szer.ezkedés ... — — 373 — Borászati szakoktatásunk reformja ... ... 405 — Az árcíavar ... ... ... 649 — A „Tempus" rermészoró I., II., 809, 827, 857 Erdmann Róbert: A szőlőmivelés jövője ^ 391 — A szőlő okszerű trágyázása 826 — Borkóstolás — 843 Faber Sándor: Homoki szőlők trágyázása ... 57 Fechtig Imre báró : A peronospora elleni védekezés 669 Gara Márton: Hegyi telepítések bajai 635, 684 — Hegyi telepítések bajai és azok orvoslása 701 Grabner Emil: Műtrágyák akalmazáta hegyi szőlőkben 91 — A szőlőmütrágyázás problémái 793 Gyulay Károly: A műtrágyák alkalmazása 24 — Szőlők tavaszi és őszi trágyázása.- 124, 143 — A tavaszi fagykár a szőlőben 223 — Eczetes borok feldolgozása .—: 307 — A bor alkatrészeiről 430 — Boreczetké zitési módok.. — 494 — A boros palaczkok pasztörizálásáról ... ... ... 607 — A szőlők melszése a Ba'aton mellékén 636 — Vadkártételeit a szőlőben ... ... ... ... — 756 — A Balatonmellék sző.ő'e meléséről.4 794 Harmuth Gusztáv: Az amerikai szeszeiknes moz­galom I., II. : ... 265, 286 Hollósy István dr.: A tokaji borok értékesítése 241 — A borkö?raktá rak és a bortermelők 841 Homorodi Anderko Aurél dr.: Az állami időhirszolgálat 554 Horváth Gábor: Fásra zöldoltás 109 — Oltsunk vagy szénkénegezzünk 357 — Szőlésze i szakoktatásunk — ... — — 808 Igali Szvetozár: Carpenteria csodája 323 — A szőlőtőóriások — 859 |8tvánffi Gyula dr.: A peronospora elleni küzde­lemről __. 4, 26, 43, 58 — Fertőzési kísérletek peronosporával 557, 576, 591,606, 621, 637 Oldal Jablonovwski József dr. : Védekezés a szőlőmoly e 1 n 525, 540, 556, 575, 590, 606 — A szőlőmoly tömeges szaporodásának magya­rázata... 828. 842, 860, 876 Jánosházy Zsigmond : Boregyedáruság 1 Kecskeméthy Géza: Szlankamenka Mag^arta ^ — 5 ifj. Kiss Sándor: A „Tempus" gyakorlati jelen;ősége 874 Kosinsky Viktor: A galicziai korcsmák megrend­szabályozási ... 198 Kosztka László: A siőlőmoly elleni védekezés 786 Kovácsy Zoltán : A vesszőérés próbája 242 — Az üres hordók kezeléséről 669 — Az óíoro's kezelése 777 Kövesl Ferencz dr.: A pusztuló oltványok pótlá áról és vesszőérés kérdésérő' ... ... ... 480, 492 Krenedits Ödön: Bojkivitelünk Németországba— — 2 — Borkívjtelünk a vámkülföldr,! ... ... 56 — Fából vaskarika ... ~ 159 — Szőlőtőkék a ház körül._ 288 — Egy jelentés tanulságai 356 — Vasúi áruszállítási késedelem... ... 7^3 Kvaszinger Miklós Homokszőlők 553 — A rorér ékesités kérdéséhez 700 — Tőkepótás homoki szőlőben 792 — A szőlőkezelök helyzete 892 Leveles János: A nyirs'gi szőlőkről 777 Liptai Albert: A jó pincze ... 6 — A házaló borkereskedelemről ... ... 142 — A karózásrói - 198 — Magyar Bortermeié-"és l^prérté^esitő Szövet­kezetek Országos Kőzpo .íja .1 ^ 285 — A hordók paraffiná ása 323 — A borértékesitési központ — 356 — A borközrab tárak jelentősége 427 — A főváros a borért ... ... — 507 — Elhatározás a borértékesítés kérdésében . 605 — A alkoholellenesek túlkapásai ... - 619 — Ujabb pinczeszBye&e^ti mozgalom 713 — Uj szőlőcsomagólási eljárás... 755 — Borintelligenczia — — 7'6 ;— A szakoktatás reformja ... ... — — 825 — Az osztrák pezsgő-adótörvény,avaslat — 859 — A boritaladó és az állam - 891 Löckermann H.: A íüstkárok elleni védekezés 74 Márton Dénes : A borvidékenként termelendő szőlő­fajták 123, 160 — Éghajlati feltételek szőlő tenyészetére a pápai kerületben... ... .... — 875 Mathiász János: Két uj csemegeszőlő hybrid — — 162 Molnár István dr.: Sző ősgazdáék éléskamrája titkai­ból (Tárcza) 2 — Buzaföldi borászat 42 — Érlsük meg egymást I., II ... — 55, 71 — A vesszőérés mint probléma ... — 108 — A bormonopólium ötlete ... 180 — A vinczellérekért ... 221 — Visszatérés a nemesvesszőhöz — 266 — A vadalany és szénkéneg versenye — — — 80tt — Borászati középiskola ... — — 321 — Hegyi telepítések bajai 375 — Védekezés a peronospora ellen... 429 — Az állami időhirszolgálat 479 — A szőlőcsomagolás kérdése.- 539 Oldal Molnár István dr.: A szőlőmoly elleni védekezés ... 620 Murányi Ödön: A szőlészeti szakoktat s kérdése 666 Neumann Antal: Borértékesítés és tutcmelés .. 3 5 Noil Ferencz : A tavaszi fagyok elleni védekezés ... 322 — Még egyszer a permetező mészporról 411 Oppenheim Henrik: A s ő őmoly elleni s keres véde­kezés i 652 Pálinkás Gyula: Fertőzési kísérletek peronosporával 557, 57ö, 591, • 0% f 21, 637 Perényi József dr.: A legjo'b dugványozási eljárás 199 — Magnél üli szőlő és egyéb magnélküli gyüouölcs 410 — A szőlőlevelek elsárgulasának gyógyítása — 6*4 — A dél tiroli szőlőkről ... i. ... 895 Rónai Sámuel: A borászat tanítása pinczériskolákban 339 Saruga Rezső: Hogyan értél-esitsük borainkat ... ... 428 Schneider Sándor, sóvári dr. 0 asz pÍDCzeszöv Lt­kezetek... ... : r ... — 266 — Olasz búrkiviteli törekvések ... ... 340 — Olasz borkiviteli kongresszus ... 390 — A franczia borvidékek elhatárolása ... 523 — Algíri pínczeszövetkezetek ... .. ... 893 Szege Bálint: Védekezés a szőlőmoly ellen •__ 52' •— A csemegeszőlő csomagolása és szállítása — 650 — Aí ujborok kezeléséről — — 716 — A szőlő fedéséről 735 Szepessy József: A peronospora elleni védekezés 668 Szilágyi Gyula dr.: A tokaji asszuborok illanósav­tartalma 244 Szilárd Ferencz dr.: A bor és a mánnr az Embér Tragédiájaban ... 284 — Késede mes eladó ... — — 714 — A misebor 890 Szobonya Bertalan: Védelem a sikt^aju szőlők ellen 143 — Egy ért kes nitrogéntrágya ... ... 181 — Megvédhető-e szőlőtermésünk pusztán permete­zéssel ... .... ... — — 267 — A borfogyasztás emelése ... 375 — Kapástaufolyam ... 734 — Egy kongresszusi határozat sorsa... — 807 Teleki Andor: Megfigyelések az alanyvesszőkérdésb3n 56 — Telepítés hegyi szőlőbjn (II) ._.' I ... 409 Tömör József: A szőlővessző szedése és elvermelése T42 Túri Pál: A borok virágos dása ... ... — 876 Vadász Emil: Borvidékek háborúja — ... 197 Vargha Imre: Permetező mészpor — 392 — Telepítés hegyi szőlőben (I)— 408 — Szőlésze.i és borás/ati szakok!a!ásunk 491, 508 — A szőlészeti szakokta ás reformjához 573, 665 Végh József: A francziák a direkttermőkről ... — 754 — A fehér boroknál alkalmazott kénsav életta i hatása — 592 — A pincze eczetszaga... ... ... ... — 896 Vetter K. Pál: A nemesgaly oltási czélokra 73, 93, 109 — A szőlők válságos időszaka... - — 3«0 — Adalék a szőlő zöld ápolásához 409, 429 — A szőlőtő mint bortermő növény 540, 554 Vörösmarty Gyula: Védekezés a szMőmoly ellen — 308 Winkler Béla : Földforgatés a Ger.-tl-féle járgányekével 7i5 Zauner Richárd: Borértékesitésürk egy sarkalatos hátránya 107 — Szőlőfajták szakszerű megválasztása 810 Zerkovitz Zsigmond dr.: A tőzsdebi:óság ítélete ... 41 Zselénski Róbert: Elnöki megnyitó ... 355 II. A „Borászati Lapok" közleményei szakmák szerint csoportosítva. Oldal Közérdekű közlemények. Boregyedáruság ... ... ... ... 1 Borkivitelünk Németországba ... 2 Állami szőlészeti és borászati tisztviselők fuetés­rendezéséről 2 A tokaji bor értékesítése ügyében J. és II 23 Hétről-hétre 39 Jövedéki kihágások... ... ... 40 A tözsdebiróság ítélete.. : 41 Értsük meg egymást ... 55, 71 Oldal Borkivitelünk a vámkülföldre 56 Hétről-hétre 89 A fogyasztók meghódítása 90 Borértékesítésünk egy sarkalatos hátránya... 107 A borvidékenként termelendő szőlőfajták ... 123, 160 Hétről-hétre ... 141 A házaló borkereskedelem ellen 142 Védelem a siktalaju kötött szőlők el en 143 Fából — vaskarika 157 A bormonopólium ötlete 180 Borvidékek háborúja 197 Oldal A galicziai korcsmák megreudszabályozása._ — 198 A vinczellérekért — — — - 221 Olaszország borkivitele _ _ — — 222 A tokaji bor-k értékesítése 241 Az amerikai szeszellenes mozgalom I. és II. 265, 286 Olasz pínczeszövetkezetek 266 Hétről-hétre ... - — — 283 Magyar Bortermelő és Borértékesitő Szövetkezetek központja — 26 5 Borértékesítés és túltermelés - — 305 Borászati középiskola — — - 321

Next

/
Thumbnails
Contents