Borászati Lapok – 43. évfolyam – 1911. 1-26. sz.

Tartalom

IV Oldal A borászat tanítása a pinczérszakiskolában 239 Olasz borkivitelt törekvések 340 Elnöki megnyitó 355 A borértékesitési központ— — 3^6 Egy jelentés tanulságai -- — 3*6 Országos szervezkedés — — 373 A borfogyasztás emelése — — ... 375 Hétről-hétre ... — — 389 Olasz borkiviteli kongresszus - 390 Borászati szakirodalmunk reformja •... 405 A borkőzraktárak jelentősége 427 Hogyan értékesítsük borainkat — 428 Ai állami időhirszolgálat 479 Szőlészeti és borászati szakoktatásunk 491, 508 A főváros a borért í.07 A franzia borvidékek elha'árolása - 123 Homokszőlők 553 Az állami időhirszolgálat II. 554 A szőlészeti szakoktatás reformjához ... 573 Hétről-hétre 589 Elhatározás a borértékesítés kérdésében C05 Az alkoholellenesek túlkapásai - 619 Az árcsavar — — 649 A szőlészeti és borászati szakoktatás kérdése... 665 A várcsi borpinczék ... — 683 Hélről-hétre _„ — . 699 A borértékesítés kérdésé'iez _. 700 Ujabb pinczeszövetkezeti mczgalom — .. 7-3 Késedelmes eladó ... — 714 Vasúti áruszállítási késedelem 733 Kapcstanfolyam ... — 734 A franczia vir.czellérlázadás az esküdtszék előtt 734 Hé rő!-hétre ... - 753 A borilaladóról - - 754 Boraink: térfoglalása a külföldön ... 77o Borintel igenczia ... 776 Hétről-hétre ... ... ... .... ... 791 Egy országos kongresszusi határozat sorsa... 807 Szőlészeti szakoktatásunk .. ... £03 Tokajhegyaja — speczialitás. 808 A szakoktatás reformja ... 825 A borkőzraktárak és bortermelők .. 841 Hétről-hétre _ „ 857 Az. osztrák pezsgöbo-adó-törvényjavaslat - — 859 A borközraktárak jövője 873 Hétről-hétre ... ... ... ... 889 A boritaladó és az állam ... 891 A szólőkezelők helyzete 892 Algíri pinczeszövetketkezetek ... _:. 893 Szőlögazdasági közlemények. Sz'ankamenka — Magyarka ... ... 5 A műtrágyák alkalmazása _ 24 A permetezés gyorsítása 24 Buzatöldi borászat 42" Megfigyelések az alanyvesszőkérdésben 56 Homoki szőlők trágyázása 57 Néhány szó a hegyi szőlőtelepítés érdekében 72 A nemesgaly oltási czelokra 73, 93, 109 A fiistkárok elleni védekezésről 74 Műtrágyák alkalmazása hegyi szőlőkben 9i A vesszőérés mint probléma 108 Fásra zöldoltás 109 A szőlők tavaszi és őszi trágyázása 124 143 A szőlők szénkéneggel való fenntartása ... 125 Két uj csemegeszőlő hybrid ... •*;.__ 162 Káros vagy hasznos a baromfi a szőlőben 162 A szénkéneg növesztő hatásáról ... ... 180 Egy értékes nitrogén trágya __ 181 A karózásról 198 A legjobb dugványozási eljárás ... 199 Francziaországi tapasztalatok a szőlő metszéséről 2^2 A tavaszi fagykár a szőlőben 2 3 A vesszőérés próbája — 2*2 A peronospora és a szőlőfajok — 243 A bordeauxi borvidék törvényes meghatározása ... 244 Visszatérés a nemesvesszöhöz — ... —- — 266 Megvédhető-e szőlőtermésünk pusztán permetezéssel 266 A terméskilátások — — — 286 A tavaszi fagyok ... — ... 287 Szőlőtőkék a ház körül - 288 A vadalany és szénkéneg versenye — 306 A tavaszi fagyok elleni védekezés ^.322 Carpenter a csodája — C 3^ 3 A szőlők válságos időszaka 340 Oltsunk vagy szénkénegezzünk? 357 A szőlő és bor foszfortartalma ... ^ ... 358 Hegyi telep lések bajai 375 Egy fogatos porc-zógép ... „• 376 A szőlőmivelés jövője — 391 Permete.ő mészpor 392 Telepítés hegyi szőlőben I. és II 408 Adalék a szőlő zöld ápolásához 409, 429 Magnélküli szőlő és egyéb magnélküli gyümölcs 410 Még egyszer a permetező mészporról 411 A pusztuló oltványok pótlásáról és a vesszőérés kérdéséről ... 480, 492 A bordói lé készítése ... ... 481 Hozzászólások a bordói lé készítése czimü czikk­hez 493, 510 A szőlőtőkék visszaesésének okai 5C9, 524 A szőlőcsomagolás kérdéséhez 539 A szőlő mint bortermő növény 540, 554 Az alanyfajták száraz és meleg talajban... 575 A zöldmetszés ... ... 620 Hegyi telepítések bajai ... 635 Oldal A szőlők metszése a Balaton mellekén. ... 636 A c.emegesző'ő csomagolása éj szállítása 650 Oltott szőlőink korai pusztulása 666 A hegyi telepítések bajai és azok orvoslása ... 684 A sző őleveleK el.-árguLsácak gyógyítása ... 684 Hegyi telepítések Lajai és azok orvoslása ... 7Ö1 Földforgatás a Gerstl-féle járgányé kével ... 7.5 A sző:ő fedéséről . 7c5 A francziák a direkttermőkről 754 Uj szőlőcsoma^olási eljárás 755 Yadkártételek a szőlőben ... 756 A r-yirségi szőlőkről 777 Tőkepótlás homoki szölőkb-.n 7 92 A szőlőmütr. gyazás problémái 793 A Ba.'atonmelíék szőlőtermeléséről ... ._ 79 k A „Tempus" permeszóró I 809 Szőlőfajták s.akszerü megválasztása 810 A s. ő ő okszerű trágyázasa , 826 A „Tempus" permeszóró II. ... ... 827 A szőlővessző szedése és elvermcléss 842 A szőlő őóriások ... 859 Az oltványszőlők élettartamáról — A „Tempus" gyakorlati jelentősége ... ^ 874 Éghajlati feltételek sző ő tenyészetére a pápai kerü­letben _ 875 Az oltványszőlők élettartamáról (II.) 894 A déltiroli szőlőkről 895 Tárczák. Szőlősgtzdáék éléskamrája titkaiból (Molnár I. dr.) 2 A bor és a márror az Ember Tragédiájában 286 Az egri szőlőhegyek őrei számára az 1710. eszttn­dőbsn kiadóit szabályzat (Benkóczy E.) 406 A misebor 8fc0 Az egri szőlőmives czéh szabályai (Benkóczy E.)... 897 Szölöbetegségek, szölöellenségek, védekezés. A peronospora elleni küzdelemről .... ... 5, 26, 48, 68 A szőlőmoly elleni védekezés eszközei 125 A sző:őmoly ellen vtló védekezés 161 A szőlőmoly és sodrópide lepkéjének puszlitása .„ 200 Védekezés a szőlőmoly ellen 308 Védekezés a peronospora ellen 429 Védekezés a szőlőmoly ellen 525, 540, 554, 575, 590, 606 Fertőzési kísérletek peronosporával 557, 576, 591, 606, 621, 637 A sző őü oly elleni védekezés (I., II.) ... 620 A szőlőmoly elleni sikeres védekezés 652 A peronospora elleni védekezés 668 A madarak és a szőlőmoly _ 701 A szőlőmoly elleni védekezés ... ... 736 A tzőlőmoly tömeges szapo:odásának magyarázata 828, 842, 860, 876 A szőlőmoly veszedelme é3 az állam ... .. 895 Borgazdasági közlemények. A jó pincze .... 6 A levegő szerepe a borkészítésnél ... ... 6 A borok vastarta'máról ... ... 27 A.tokaji asszuborok illanósavlartilma 244 Ec<.etes borok feldolgozása 307 A ho.dók paraffjnáláia o23 A borok sótartalma.. 342 A bor alkatrészeiről 420 Az édea és asszuborok kezeléséről 482 Boreczetkészitési módok ... 494 A fehérboroknál alkalmazott kénsav élettani hatása 592 A borospalacztok pasztörizálásától 607 A kék szőlőből előá litott siller és fehérborokról, 639, 651 Üres hordók kezeléséről ... 6i9 Az cksze ü borkezeléi terjes2tése ... 685 Az ujborok kezeléséről 716 Az óborok kezelése... 777 Borkóstolás ... 843 A borok virágosódása ... ... ... 876 A pincze eczetszaga ... ... ... — ... 896 Kérdések és feleletek. Kérdések. 1. kérdés. Szabad-e \inczellérnek vadászfegyveit viselni ? — 2. kérdés. Hogyan tegyem boromat élvezhetővé ? — 3, kérdés. Rézgáliczot hogy vizs­gálunk .meg ? —- 4. kérdés. Mikor jobb a perme­tezést végezni? — 5. kérdés. Melyik oldat leg­jobb szőlőkarók impregnálására ? 110 6. kérdés. Hogyan kelt boreczetet készíteni? I26 7. kérdés. Hány havi felmondási időre jogosult V — 8. kérdés. A szőlővisszaesésen hogyan lehet segíteni? — 9. kérdés. Mennyit tesz ki egy meredek, köves talajú szőlő évi mivelési költ­sége ? — 10. kérdés. Lshet-e hidegen pasztőri­zální ?._ 127 11. kérdés. Mennyi a bor párolgási vesztesége? — 12. kérdés. Fokozható-e a rézgálicz fertőtlenítő hatása? 342 13. kérdés. Alkalmas-e az én viszonyaim között a czementhordó ? 376 14. kérdés. Mennyi schwemfurü zöld keverhető a bordói léhez? ... 377 , Oldal 15. kérdé?. A bordói léjíészitésénéljni az égeíett és oltott mész aránya? 412 16. kérdés. A permetező lének és permének mi a tar.óssá*a? — 17. kérdés. Hogyan kell dohány­lé\el vedekezni? ... 431 18. kérdés. Molyfogáshoz való enyv hogyan ké zi­te..dő ? ... „_ - 449 19. kérdés. Mily \édekező eljárás biztosit számolttvő eredményt a sző.őmoly ellen? 20. kérdés. A szőlősgada eladhatja-e literszámra törkölyét ? ... •... 495 21. kérdés. Bujafejlődésü, terméketen szőlőt hogy tehetünk termővé ? — 22. kérdés. Mely esetben kaphatnak kisgazdák borkimérési engedélyt? 578 23. kéides. Jó boreczetágy miként készítendő? 622 24. kérdés. A szestetital készletének be nem jelen­téséért jár-e birság ? 652 25. kérdés. Mily trágyázási eljárást alkalmazzak?— 685 26. kérdés. Hogyan érhetek el szőlőmben nagyobb termést?— ... 737 27. kérdés. Miiy sor- és tőketávolságbEn ültessek? 757 28. kérdés. Szárított sertéslrágyával hogy trágyáz­ik zak? ?78 29. kérdés. Istállótrágya szuperfoszfáttal kombinálva hogyan alkalmazandó ? — 30. kérdés. Burgundi vöröa bor lehet édes ízű? 796 31. kérdés. Köves, meszes talajba mily hazai fajta való ? — 32. kérdés. Hogy alkalmazandó a suba­trágya? 8.1 33. kérdés. Mennyi egy hektoliter törköly súlya ? — 34. kérdés. Hátrányos lehet-e a korai fejtés ? — 35. kérdés. Homokon van-e értelme a mély forgatásnak ? __ f 44 36. kérdés. Mire kell vigyázni a szőlő forgatásánál ? — 37. kérdés. Érdemetebb-e a seprőt kifőzni, mint kisajtolni ? — 38. kérdés. Melyik a leg­bővebben termő muskatály? — 39. kérdés. A szálvesszőt be kell-e takarni ? ... __ 877 40. kéidé?. Szükséges-e uj telepítést mindjárt karózni ? — 41 kérdés. Szagosító kénszeletet szabad-e használni? — 42. kérdés. Ártalmas-e a szőlőiskolában hagyni a vesszőket? ... 896 Feleletek. 1. felelet. Szabad-e vinczellérnek vadászfegyvert viselni ? — 2. felelet. Hogyan tegyem boromat élvezhetővé ? — 3. felelet. Rézgáliczot hogy vizs­gálunk meg ? — 4. felelet. Mikor jobb a perme­tezést végezni? - 5. felelet. Melyik oldat leg­jobb szőlőkarók impregnálására? 127 6. felelet. Hogyan kell boreczetet készíteni ? 144 7. felelet. A szőlővisszaesésen hogyan lehet segí­teni ? — 8. felelet. Mennyit tesz ki egy meredek, köveslalaju szőlő évi mivelési költsége ? — 9. felelet. Lehet-e hidegen pasztőrözni? 145 10. felelet. Mennyi a bor párolgási vesztesége? — 11. felelet. Fokozható a rézgálicz fertőtlenítő hatása? ... 377 16. felelet. A permetező lének és permének mi a tartóssága? 431 13 felelet. Alkalmas-e az én viszonyaim között a czementhordó ? — 14. felelet. Mennyi schwein­furti zöld keverhető a bordói léhez ? — 17. felelet. Hogyan kell dohánylével védekezni ? ^ 449 18. feleiet. Molyfogáshoz való enyv hogyan készí­tendő ? 469 19. felelet. Mely védekező eljárás biztosit számottevő eredményt a szőlőmoly ellen? 495, 511 20. felelet. A szőlősgazda eladhatja-e literszámra törkölyét? - — 685 21. felelet. Buja fejlődésü, terméketlen szőlőt hogy tehetünk termővé? — 22. feleset. Mely esetben kaphatnak kisgazdák borkimérési engedélyt? — 622 23. felelet. Jó boreczetágy miként készítendő ? — 653 24. felelet. A szeszesital készletének be nem jelen­téseért jár-e birság ? — — — 653 25. felelet. Mily trágyázási eljárást alkalmazzak?... 717 26. felelet. Hogyan érhetek el szőlőmben nagyobb termést? 757 27. felelet. Mily sor- és tőketávolságban ültessek? 778 28. felelet. Hizlaldai sertéstrágyával hogy trágyáz­zak ? — 29. felelet. Istállótragya szuperfoszfáttal hogy alkalmazandó? — 30. lelelet. Burgundi vörösbor lehet-e édes izü? 816 31. felelet. Köves, meszes talajba mily hazai fajta való ? — 32. felelet. Hogy alkalmazandó a suba­trágya ? 829 33. felelet. Mennyi egy hektoliter törköly súlya ? — 34. felelet. Hátrányos lehet-e a korai fejtés ? — 35. felelet. Homokon van-e értelme a mély forgatásnak? — 861 36. felelet. Mire kell a homoki szőlő telepítésénél vigyázni ? — 37. felelet. Erdemesebb-e a seprőt kifőzni, mint sajtolni ? — 38.-felelet. Melyik a legbővebben termő fehér muskatályfajta ? — 39. felelet. A szálveszőket be kell-e takarni ? 898. Borkezelési tanácsok. Kérdések. 1. kérdés. Deritési próbát hogyan végzünk helye­sen? — 2. kérJé 1. Mennyi az apadás párolgás és kezelés folytán ? —; 577

Next

/
Thumbnails
Contents