Borászati Lapok – 48. évfolyam – 1916.

Tartalom

TARTALOMJEGYZÉK A „BORÁSZATI LAPOK" XLVIII. ÉVFOLYAMÁRÓL. (1916 január 1-től deczember 31-ig.) I. A „Borászati Lapok" csikkéi a munkatársak nevei szerint csoportositva. Oldal Ambrózy Mihály idb. : Amerikai telep átalakítása termőszőlővé 207, 219 — Hiányzó szőlőtőkék pótlása öreg szőlőkben 238 Bárány Béla: Papirosfonal és papirosszövet ... ... 16 Baross Endre dr.: Mit csinálunk háború után ? 2, 79 — Országokon át. (Tárcza) 118 — Hu«vét 1916 ban ... ... 175 Bodnár János dr.: A Perocid vizsgálata és a perme­tező folyadék készítése 58 Bernátsky Jenő dr.: A raffiapótló kötözőanyagokról 87 — A fürtperonosporáról ... 308 — A szőlőmoly .. ... 339 — Ha ai tapasztalatod Perociddal ... 487 Bódy Bódog : A kisüstök jövője ... — 107 Czéh András: Küzdelem a peronospora ellen a Perocid segélyével ... — 162 Dégen Árpád dr.: A permetezöszerek és a köz­egészség ... 370 — A rézgálicznak egy uj, eredményt igérő pót­szere 48. sz. melléki. Dicenty Dezső : Hogyan lehet a permetezőanyaggal takarékoskodni? ... 80 — Többtermelés a szőlőmivelésben 519 Domány József: Adatok a ménesi vinczellériskola alapításáról. (Tárcza) ... 26 Drucker Jenő dr.: Hőseink árváiért 1 — Mütrágyázási kísérlet ... — 15 — A néme' pinczeszövetkezetekről ... 25, 35, 45 — Hétről hétre 67, 77, 117, 149 — Pénzügyi felkészültségünk ... — 175 — Háború és antialkoholizmus. (Tárcza) 174 — Hétről-hétre ... - 205 — Szőlőmivelés és vámszövetség ... ... — — 247 — Hétről-hétre - 257 — Világtalan szőlőmivesek. (Tárcza) 258 — Közgyűlés idején 271 — A szőlőmunkás- és rokkantkérdésről 289, 299 — A kisüstök alkonya i r. ... 317 — A szőlő vagyonadója ... — 3''7 — Hétről-hétre 337 — A pálinkafőzés biztosítása szövetkezeteknek 345 — Hétről-hétre ... - 361 — A túltengő közvetítés 369 — Ujabb megfigyelések a peronospora körül 378 — A szőlőmagolaj kérdése — - 385 — A törköly valódi értéke 403 — Kétszázkoronás borárak 411 — A rézgálicz jö^őévi szükséglete 412 — Az erdélyi szüret — 421 — Még egyszer a bor ármaximálásáról — — 429 — Törköly- és szilvapálinka 439 — Hétről-hétre ... 449, 469, 480 — Hazai tapasztalatok a Perociddal ... 459, 471 -T- Ellenálló szőlőfajták ... 460 Oldal Drucker Jenő dr.: A szőlő kötözése 488 — Szeszfőző szövetkeze ek alakítása 495 — A gardák nagyhete 505 — Háborús karácsony ... — ... 518 — A francziák földrajzi szakismerete - 521 Erdmann Róbert: A termővesszók kezelése 109 — Szőlőmivelésünk háború után .1. ... 161 — A lugasrendszer támasztékai ... 249 Fejes László : A borseprő értékesítéséről ... 229, 240 Gáspár János dr.: A borok alkatrészeinek kialaku­lása : r27, 38 — A cseppfolyós kénsav szerepe a borkeze­l^sben — — - 209, 210 — Éle ztőből „Ermolith" gyártása 372 — A kognacfőzésnél visszamaradó boralkat­részek 388 — A szőlőmagolaj előállítása 430 — A csor théjas gyümölcs magjának olajjá való feldolgozása — — 452 Gyulay Károly f : Hibás és beteg borok értékesítése 249 — A borok hordóize — — — 346 Halász László dr: A bor áráűak maximálása 195 Hé78er Emil: Közgazdaságunk nehéz kérdései — 57 Holló Jenő: Az elfagyott szőlők termése 196 Jablonowski József: A gyérítés mostani nehéz­sége — — 48, 60, 70 — Takaréko=kodás a szénkéneggel és a szén­kénegpótló anyagok 81 — Mese és valóság a homoki filloxerakér­désbpn ... 377, 386, 394, 405 — Lehet-e a vértetüt baltával irtani? 413 Horváth Gábor: Régi anyatelepeink megszüntetése 218 — Többtermelés a szőlőgazdaságban 290 — Emlékezés Szilágyi Janosra 346 Konppr A. dr.: Szőlőtörköly értékesitése 380 Kovács Mihály : A Kosztka-féle mivelés 460 » Limbacher Frigyes: A szőlőfürtök súlya termés­becslés szempontjából 138, 150, 163 Marton Dénes: A szőlötörköly hasznosítása és a kisüstök - 393 Máthiá*z János : Két legkorábban érő faj 62 Meissner R chárd : Nehezen tisztuló bor kezelése 90 — Borok p>'tróleumize 120 Mercz József: Polgári és hadifoglyok a szőlőben 3 Merz J. L.: A vörösborok festanyaga és annak elhalványolása _ r 371 Molnár Imre dr.: A rézgálicz felosztása 58 Mo'nár Lajos : Vörösbortermelésünk 99, 110 Moskovits Miksa: A T.-Hegy»lja szerepe monar­chiánk gazdasági közeledésében Német­országhoz ... ... — — — — ... ._. 137 Murányi Ödön : A permetező anyagok értéke ... 89 Németh József dr.: Szerbia szőlő- és bortermelése 4 Papp Gy. László: Okuli 138 Oldal Patassé 6. dr.: Amerikai szőlőfajták Olaszország­ban - 497, 506, 521 Paul Tivadar dr.: A bor savtartalma, annak lé­nyege stb. 497, £06, 527 Roth Pál dr.: Édes bor, Tokajhegyalja és purita­nizmus ... ... ... — — 153 Saághy László : A szőlőmivelés egyszerűsítése ... 97 Sántha László dr.: A paradugó és a parafa ter­melése és kárt°vői ... 507, 522 Sávoly Ferencz dr.: Harcz a peronospora ellen 237 Schöner Nándor: A szőlő klasszisáról és trágyá­zásról 4, 17, 28 — A bor csökkenése a hordóban. 50 — A szőlőfajták felismerése 108 — Tapasztalatok az oltás körül 119 — Gyümölcstermelésünk érdekében 175 — Meredek hegyoldalak terraszirozással... 208 — A permetezőoldat behatol e a lomB szőve­tébe."_ 228, 239 — 'Cser avadagolás feketetörésben szenvedő borhoz 261 'Sigmond Eiek dr.: A kisüstök requirálása és a bortermelés melléktermékeinek czéltudatos értékesitése ._ 300 Szilágyi Gyula dr.: A bor derítése és színének megjavítása __ ... 91 Szobolovszky István : A gazdasági munka és ne­velés hatása — 97 — A gazdasági közszellem és az iskolák ... 195 — A májusi fagy természettudományi magya­rázata ... 227 — A gyomnövények irtása és értékesitése :_., 3G9 Vargha Imre: A melléktermények értékesítéséről 17, 46, 70 —• A vörösborerjesztésről ... ... 129 — A bor mel'ékterményeinek értékesítéséhez 199 Vetter K. Pal: Tőketávolság és terméshozam — 88 — A szálvesszős metszés és a kikötözés 88, 98 — A szőlőmivesek szaknevelése 127 — Ujborok kénezése 177 Vuk Mihály dr.: A borok megítélése 271, 272, 282, 291 — Szaílor kimutatása a borban ... 422 WIzner: Olajnyerés szőlőmagvakból 110 Zauner Richárd: Gyümölcstermelés homoki sző­lőkben ... — ... 68, 79 — A homoki szőlők visszaesése ... 320 Zselénski Róbert gróf: Elnöki megnyitó ... . 281 Zongor János dr : A többtermelés nehézségei a szőlőgazdaságban 329, 338 — Elmélkedések az .antialkoholizmusról ... 353 — A bor, sör és pálinka létjogosultsága 404 — Távoli kilátásaink 487 — Régi jó idők. (Tárcza) ... „ ... 195 II. A „Borászati Lapok" közleményei szakmák szerint csoportosítva. Közérdekű közlemények. oidai Hőseink árváiért ... — — — — — — 1 Mit csinálunk háború után ? 2, 79 Polgári és hadifogyok a szőlőben 3 Szerbia szőlő- és boiterme'ése 4 A német pmczeszövetkezetekről ... ... 25, 35, 46 Közgazdaságunk nehéz kérdései —_ 57 A rézgálicz felosztása — 58 Hétről-hétre - - 67, 77 A gazdasági munka a nevelés hatása 97 A kisüstök jövője ... — — — 107 Hétről-hétre - - 117 Hadifoglyok átengedése szőlőmunkálatokhoz ... 127 A szőlőmivesek szaknevelése - 129 A Tokajhegyalja szerepe monarchiánk gazdasági közeledésében Németországhoz 137 Szerbia szeszipara és borászata 139 Hétről-hétre ... _ 149 Édes bor. Tokajhegyalja és puritánizmus 153 Szőlőmivelésünk a háború után ... 161 Pénzügyi felkészültségünk — ... — 173 Hu-vét 1916-ban - - 1 75 Gyümölcstermelésünk érdekében — 175 A bor árának maximálása — — 195 A gazdasági közszellem és az iskolák 195 Hétről-hétre ... - _ ­Harcz a peronospora ellen ... ... — — 227 Oldal Szőlőmivelés és vámszövetség 247 Hétről-hétre - 257 Közgyűlés idején 271 Elnöki megnyitó 281 A szőlőmunkás- és rokkant kérdésről 289, 299 A kisüstök requirálása és a bor melléktermékei­nek értékesítése 300 A szőlészeti külső közigazgatás reformja 307 A gyomnövények irtása és értékesítése 309 A kisüstök alkonya ... 317 A szőlő vagyonadója 327 Hétről-hétre 337 A pálinkafőzés biztosítása szövetkezeteknek. 345 Elmélkedések az antialkoholizmusról 353 Románia borászata ... 354 Héről-hétre. 361 Szőlőtörköly és mag kötelező beszolgáltatása Németországban ... — 362 A túltengő közvetítés ... „ 369 A szőlőmagolaj kérdése ... 385 A s/ő:őtörköly hasznosítása és a kisüstök ... ... 393 A törköly valódi értéke ... ... ... 403 A bor, sör és pálinka létjogosultsága egymáshoz viszonyítva..1 ... ._ ... ... 404 Kétszázkoronás borárak ... ... 411 A rézgálicz jövő évi szükséglete ... ... ... ' 412 Az erdélyi szüret ,„ ... „, 421 Old a Még egyszer a bor ármaximálásáról 429 Törköly- és szilvapálinka (Pénzügymin. rendelet) 439 Hétről-hétre 449, 469 I. Ferencz József f — — 479 Hétről-hétre ... 3 ... 480 Távoli kilátásaink. —, — ... ... 487 Szeszfőző szövetkezetek alakítása—"... _.' 495 A gazdák nagyhete ... , 505 IV. Károly koronázása ... .„ 517 Háborús karácsony ... ... 518 A francziák földrajzi szakismerete , 521 Szölögazdasági közlemények. A szőlő karózásáról és a trágyázásról ... 4, 17, 28 Mütrágyázási kísérlet ± 15 Papirosfonal és papirosszövet ... ... ... ... ... 16 Tőketávolság és terméshozam ... 37 A gyérítés mostani nehézségei ... ... ..1 48,'' 60, 70 Gyümölcstermelés homoki szőlőkben 1 68 A raffiapótló kötözőanyagról ... £7 A szálvesszős metszés és a kötözés ... 88, 98 A szőlőmivelés egyszerűsítése 97 Szőlőfajták felismerése 108 A termő vesszők kezelése ... 109 Tapasztalatok az oltás körül — . 118

Next

/
Thumbnails
Contents