Borászati Lapok – 52. évfolyam – 1920.

Tartalom

tartalomjegyzék .A BORÁSZATI LAPOK" LII. ÉVFOLYAMÁRÓL. t , (1920. január 1-től deczember 31-ig.) .„Borászati Lapok" csikkéi a munkatársak nevei szerint csoportositva, Agrárius: A szőlő felújítási - 2 — Szőlői elujitás - - ­30J Dr. Ba -s : • - - u — Rövid figyelav;zt< lés a szüret alatt - - — > — Gazda* á'ii éielüok eltolódása 231 — Használt hordók tisztánt artási . . - 2 -3 A hadifogság és a bor (tárca) - 341 — Adritok- a-régi viiá^ bwgWSfaságáWft 3i7 Bászel Eíeí,: A bor fejtéséről - - 321 Bernátíl líc .i: E 'ne íy! ó ... 131 Dr. líe nulsky Jcao: fclfu.^S, Mgy>pergés és madárk>* MdJtéptálés — .... .. .. 142 A Z ejtető goml'ák ko.-zervá'ása Ó:J kezelése. (jiViíeklet) a 8. és... ... . . 10. sz. Jj eljárás a lisztharmat elleni védekezés terén 233 Szüreti emlékeztető ... ... - — — — — 247 — A szőlő rothadása - - 282 - A permeto -ölé készítéséről •„ .. ... .... 332 Dr. Drucfeer Jenő : Újévi gondok... _ ... - ... l — Negyedszáza ios évforduló ... — ... .... 11 — Consummatum est ... - 19 — Magyarország szőlőgazdasági egysége 20 — A közgazdasági egyelem ügye _ * 2: — Bortőzsde és Bor szindikátus ... . ... ... 37 — Szőlőink felújítása 5', 59, 65, 73 — Hétről-hétre 85, 97. 111, 117, 125, 132, 141, 149, 163, 71, 18 , 189, 197, 200, 213, 227, 239, 247, ... 253 — Borászok kitüntetése — 260 — Hétről-hétre... 269, 275, 231, 287, 311 323, 331 — A soproni borvidék jelentősége... - 337 Oldal Dr. Drncker Jenő: É zárlatkor ... . . . .... ... 343 — Hétről-hé re ... ... ... — ... ... — 345 — A bor szesztartalmának meghatározása 318 Farkas János: Ne ejtsük el a központi szesz­főzdéket... ... ... - ... ... — — --- 3 Dr. Godán Ferencz : A szölőfelujitás egy gyorsabb módja ... . ... — 295, 304, 312 Ci abiiT Emil: A műtrágyák használata kötött talajú szőlőkben _ ... .. .. ... ... 5 <0 ST*" A homoki szőlőmivelós ... .. — — 39 A szőlők trágyázásáról .. ..... . .. .. ... 33S Gyulay Tibor: A speyeri bormúzeum ... ... 99, 165 — A párisi „Ualles aux Vins" ... ... . . ... — 132 — Tavaszi borárverések Rheingauban .. 150, 158 — A német vinczellérszö vetkezetek fajai... ... 172 — Bor vásárok Francziaországban ... ... ... 198 — Franczii borkereskedő házak ... ... ... ... 346 Horváth Gábor : A csurna : „ __ ... 318 Dr. ibos József: Az átkakór (Akarinosis) Magyar országon. Melléklet a 41., 42. és ... ... 43. sz. Ii?notiu •: A szőlőkezelők és pinczemesterek helyzete 217 Dr. Kopper Antal: Szőlőtörköly, mint fűtőanyag 46 Kosi zl< Viktor: Szelektáljuk termelt szőlő­fajtáinkat ... ... . . — — -- - — — 21 — Méretezzük rövidebbre dugványainkat... — 38 — Takarékoskodjunk, de ue fukarkodjunk — 195 ; Kovácsy Zoltán: A helytelen szálvesszős mivelés 80 S Láng Gyula : A konzervipar helyzete és jövője a nemzetiségi területekre való tekintettel. Melléklet az ._ — 1. sz. umni László Ede: Borászatunk fejlesztése ... ... 255 — Erjedés után ... . . 288, 296 Mátrai F. Béla: Balatoni szőlők között ... 172 Dr Mayrhofer — : A törköly és a seprő jobb kihasználása ... ... 89 Molnár Lajosi: A Tokaj hegyaljáról . . ... ... 87 — Tokajhegyalja szőlősgazdáihoz .... ... ... ... 157 E. Néniéül Á^nes : A konzerviparosok szakkép­zése Magyarországon. Melléklet az ... 5—6. sz. — Gyümölcsipar Szerbiában. Melléklet a ... 10. sz. Németh József: Boszniai aszaló ismertetése 1>2, 190 Osztroszky Antal: Közgazdasági Egyetem es a mezőgazdasági ipari kísérleti intézmények. Melléklet a ... ... '... Retter Károly: A forgalomban levő tisztátalan cukorféleségekről. Melléklet az... ... ... 5 —6. — Vákuum bepárologtató készülékek. Mellék­let a 13. és ... — - 18. Szabó Jenő: Az állami közfíin-nék jövője .... Dr. Szabó Sándor: Központi szeszfőzdék, a „Fr. l c. tus" és az államháztartás 112, 11 ö, t Szilágyi tkibály: Rövidebb dugványok alkalma­zása _ ... ... ... ... — Vendéglősipar és a borfogyasztás ... ó Teleki Andor: A magyar borkészlet kérdéséhez 2b üjlaky József: Kit terhel az eladott bor adója? 88 Vargha Imre: Oltványielepek létesítése 86 — A termelés szervezése .. 270 Yirág'li József: A Gye félé oitasi «,„... '.4 11. A „Borászati Lapok" közleményei szakmák szerint csoportositva. Közérdekű közlemények. oidai Újévi gondok (D. J.) . ..: 1 A szöiőfelujitási kölcsőnökről (Agrárius)... 2 Ne ejtsük el a központi szeszfőzdéket fFárKas János) 3 A többtermeléshez (gh) 4 Negyedszázados évforduló (D. J.) ... ... .... — ... 11 A munkaidőről és munkabérről (gh) 12 Consummatu i est (D. J.) ... 19, 22, 29 A Közgazdasági Egyetem ügye (A) —. 27 A magyar borkivitel kérdéséhez (Teleki Andor)... 28 Bortőzsde és Borszindikátus (D. J.) ~ — 37 Szőlészeti szakszolgálatunk jövő iránya 45 Szőlőink felujitása (D. J.) .. 51, 60, < 5. 73 A szövetkezeti szeszfőzdék fenntartása a termelők érdeke (Brezenszky Károly) 53 Csomagoló ládakosarak (gh).. — 66 Az állami közpinczék jövője (S.abó Jenő) 79 Hétről-hétre ... - - 25 A Tokaj hegyaljáról (Molnár Lajos) 86 Kit terhel az eladott bor adója? 88 Hétről-hétre ... ... .. ... . . - ^ 97 A speyeri bormuzeum (Gyulay Tibor) ... 99, 101 Takarékoskodjunk, de ne fukarkodjunk (Kosinszhy Viklor) ... __ 101 lly.ítíi-iiüre ._ ... 111, 117, 125 Központi s<eszfőzdék, a „Fructus" és az állam­háztarví s. (Dr. Szabó Sándor.) 112, 118, 126, 134 Elnöki megnyitőV — 131 Hétről-hétre ... __ ... 132, 141 A párisi „Halles aux Vins". (Tárcza.j ... 132 Hétről-hétre ... ... ... __ ___ 149, 183, 171 Tavaszi borárverések Rheingauban. (Gyulay T.) 150, i58 Tohajhegyalja szőlősgazdáihoz. (Molnár L.) 157 A német vmczeliémövetkbzetek fajai. (Gyulay T.) 173 Hétről-hétre ... .„. ... __ isi, 189, 197 ^>szniai t aszaló ismertetne (Nétwth J.)___ 182, ;S0 Borvásárok Francziaországban. (Gyulay T.) __' 198 Hétről-hétre ... ... . 2-0 211 2'>5 1820—1920. (Baross E.) .__ ... ' 2Ö4 AszőlökezeJőkéspin zemesterekhelyzete.(Lnoius.) 217 Gazdasági életünk eltolódása. (Baross ü.) 231 * borkivitel legfőbb akadálya ... .x ... ... 232 Héttői,hétre ... ... 239, 247, 253 A szőlŐRv^iök és pinczemesterek: helyzete. (F.) ' 940 Borászatunk illesztése. (László E.) 255 Sorászok kitünteu s e Mégegyszer a szőlőkb^iőfcstb. helyzetéről. (Ignotus.) 26 2 Hetröl-hétre x __ 269, '17b, 28!, 287, 311 A termelés szervezése. (V«m-qha Imre.) 27C Szölőfelujitás-. (Ag, arius.) _ "' 304 ywtdéglősipar és a borfogyásztás""" (Szilágyi M) 317 Hétről-hétre ... ._. ... ... . . 023' 331 A soproni borvidék jelentősége _ 337 Táreza. olda l Balatoni szőlők között (Mátrai F. Béla) ... .... 172 A hadifogság és a bor (Baross E.) ... ... ... 344 Borgazdasági kö/isnrnyeV. Rövid figyelmeztető a szüret előtt (—) ... ... ... 2 6 Szüreti emlékeztető (Bernatsky J.)... 217, 254 Használt hordók tisztítása (-)... - ... —. - — 269 Erjedés után (Lás ló Ede) .... .. ... 289, 297 A bor fejtéséről (Bászel E.) .... ... .... — 324 A bor szesztartalmának meghatározása 3i8 Siölcgazdasági közlemények A műtrágyák használata kötött talajú szőlőkben , (Grubm.r Emil) ... ... .... ... — 5 '"Szelektáljuk termelt szőlőfajtáinkat (Kosinszky Viktor) ... 21 Méretezzük rövidebbre dugványainkat -(Kosinszky Viktor) ... 38 A homoki szőlőmüvelés (Grabutr Emil) 39 Szőlőtörköly, mint fűtőanyag (dr. K. A.) 46 Rövidebb dugványok alkalmazása (Szilágyi Mihály) 53 A helytelen szálvesszős mivelés (Kovácsy Zoltán) tG Oltránytelepek létesítése (Varyha Imre) ... 86 Mikor ós hogyan eszközöljük a válogatást? 184 í. Elrugás, bogyópergés és madárkás fürtképződés (Be nátsky ,/.)... 142 A Gyebnár-féle oltási eljárás (Virágh J.) 164 Valami a szőlőmütrágyázásról (M. Sz.) 218 Új eljárás a lisztharmat elleni védekezés terén (Bemátsky J.) ... .:. 258 A szőlő rothadása (Bernátslcy J.) 282 A szölőfelujitás egy gyorsabb módja (dr. Godán F.) 295, 304, 312 A csurna. (Horváth G.) 317 A szőlőtörköly takarmányozási czélokra (—) 324 A permetezőié készítéséről (Bemátsky J.) . 33^ A szőlők trágyázásáról — ... 5x5 8 Évzárlatkor (D. J.) .:. ... 3+3 Hétről-hétre , - 34 1 Franczia borkereskedő házak (Gyulay J.) — 34 6 Adatok a régi világ borgazdaságából (Bar'* 8 ) 347 Kérdések és feleletek. Kérdések, 1. Melyek az előfeltételei egy jo oltványiskolának ? — 2. Iszapnak van-e trágyaértéke? — 3. A bor petróleuaizét hogyan lehet eltávolítani ? — 4. Mi oka az uj bor' neWz ti?ztuhísának ? — 5. Az óbor törését hosrvan lehet evoevitani ? 6 U1U 6. A talajfestésnek van-e befolyása a szőlő éré­sére ? — 7. Mikor éjeződik be a szőlővesszők érése ? — 8. Lehet-e a lugasmüveléssel a ter­mést fokozni ? — 9. A kiirlott akáozos sar­jadzását hogyan lehetne megszüntetni ? 1 10. Mennyi idő alatt jön a szőlő te'jes termésbe? — 11. Hány százalék seprőt lehet első fejtéskor számítani? ... _ ! 12 Hogyan kell a vasgáiiczui mázni? — 13. Mennyivel kevesbedik a hordók űrtartalma? — 14. Nyúlós bor kezelésének egy uj módja. — 15. Kénsavas ammóniák jó hatással van-e a szőlőre? — 16. Melyek a filloxerának leg­jobban ellenálló szőlőfajták? — 17. Milyen összetételűnek kell lenni a pezsgőhöz használt likőrnek? — 18. Elhalványult vörös bornak hogyan lehet régi szinét visszaadni?... ; 19. Mi a tépett venyigének alom- és trágyaértéke ? — 20. Hogyan készülnek a kénszeletek '? — 21. Mibe kerülhet egy holrl szőlő felujitása? ... í 22. Sertéstrágya beválik-e homokon ? — 23. A karóhiányon hogyan lehet segíteni ? ... •« 24. Mennyi istállótrágya számítandó egy magyar holdra? — 25. Pusztulő szőlőt hogyan kell kezelni ? — 26. %'yakoltványoknak mi az élet­tartama? .. — ' 27. Hogyan szerzünk meggyőződést valamely ho­mokföld immúnis voltáról ? — 28. Hogyan viselkedik a Százszoros a peronospnrávai szem ben? — 29. Mi a dugvány ültetés legmegfele­lőbb ideje ? — 30. Hogyan használandó csont­liszt a szőlőben? - < 31. A bordói léhez timsó adásával mennyi réz­gálic takarítható meg? — 32. Mily magasság­ban irtsuk a szőlőlugasok ezombját? . ... ( 33. H^y zöldoltványt lehet egy holdra számítani ? — 34. Homoki szőlőben beválik a mésztrágya ? 1 ÍO. Szivárgó hordó folyását hogyan lehet rögtön megszüntetni ? — 36. Meddig tanácsos a szőlő metszését halogatni ? ... ... f 37. Mily mélységre helyezhető el a műtrágya a talajban? — 38. Milyen a „Tempus^-szóró munkaképessége ? £ 39. Szabad-e és czélszerii-e nagyobb szénkéneg­adagokat használni? — 40. Mily hosszúságra kell a hajtásokat meghagyni ? ... í 4'. Mikor érkezett el a válogatás ideje? — 42. Czélszerü a szomszédos tőkék hajtásait össze­kötni ? ic 43. Mennyiben ártalmas a szőlőre a trágyázás hiánya? — 44. A Perocid megtartja-e haté­konyságát évekig? — 45. Mennyi egy hold szőlő művelési költsége ? — 46. Milyen ameri­kai alanvfai a Berlandieri? .... 11

Next

/
Thumbnails
Contents