Borászati Lapok – 52. évfolyam – 1920.

1920-09-16 / 38. sz.

3t. szám. 52-a: ítjolyam. S50 lfSO. ateptamber í§. Rézgáliczót, kénport, fehér darabos meszel, trágyameszet, Martin-salaklisztet = (Martin­Schiackenmehl) szállit: Mezőgazdasági Ipari Vállalat Budapest, VIII., József-körűt 49. 828 TUDÓSÍTÁSOK. Szőlőink állása. (A szőlészeti és borászati kerületi felügyelök jelentései a szőlők állapotáról szeptember 1-én.) Budafesti kerület. A folytonos esőzés a szőlők állapotára, ugy mennyiségileg, mint minőség tekintetében, rossz hatással rolt. A szőlő sok helyen rothadni kezdett, aminek következtében egyes szőlősgazdák már leszüreteltek s igen gyenge minőségű mustot nyertek. Csak közepe­sen aluli termés várható. A borforgalom igen lanyha, csak elvétve történik eladás, literen­kénti 12—18 K. áron. Balassagyarmati kerület. A termés jó köze­pesnek Ígérkezik. A peronosporakár átlag 25°/o. A minőség, ahol a levelek és fürtök épek, ki­tűnő lehet, de a további esőzés a minőséget is ronthatja, óborkészlet nincs, az ujborokra kötés még nem történt. Egri kerület. A sok eső a termés egyharmad részét már is elpusztította. A szőlők érése hátra­maradt. Csak közepes termés várható. Az óborok ára literenként 10—12 K. Uj borra kötés még nem fordult elő. A forgalom, kisebb helyi ela­dásoktól eltekintve, szünetel. Központi szeszfözdeberendezéseket. pálinkafözöüstöket és vörösrézüstöket TXV­1' 1 SCHMACH KÁROLY utóda: Valyl József rézműves Budapest, Vll.,Nagydiófa-u. 9. Telefon : József 128-50. 481 Tarczali kerület. Az augusztus havi sok eső a szőlőmunkakat hátráltatta. A bogyók repedez­nek s néhol már rothadnak. A peronospora több helyen kárt okozott. A borforgalom szünetel. - Kecskeméti kerület. A mérsékelten csapadékos időjárás mellett a szőlők elég jól fejlődnek. A terméskilátások biztatók. A borforgalom igen lanyha. Uj borra kötés még nem történt. Tapolczai kerület A szőlők érése előrehaladt. A szüretet már sokan szeptember közepén meg­kezdeni szándékoznak. Közepes, de egyes he­lyeken csak gyenge termés várható. Az uj borok iránt, nincs érdeklődés. Sümear, Zala m. („Mária* szőlőojtványtelep kezelősége tudósitása.) Szept. 5. Az utolsó napok időjárása a szőlőkre nem volt kedvező. Az utolsó kapálásban nem részesült szőlőkben helyenként a gaz karómagasságra nőtt. A termés általaban elég szép, hol kellő védekezés történt s kik tanácsunkat követték, hogy a permetezésnél a permetléhez timsót használtak. Az idei munka rengeteg kiadással járt, ugyan már a napszám megvan állapitva,csakhogy későn jelent meg a A„FRUCTU8" kötelékébe tartozó Gyümölcsértékesitö és Szeszfőzi Szöretkezitek l/b NYOMTATVÁNYAI és KÖNYVEI iinijn I tjJ a/Mid* F.-I. irmMtTiarInMUl M­a I A I II I A tAlyáfeu scerezfcetfk ke, B«4» VMt, H U-t <ht*f-wt M. (XStUIek). lrj*«]r>4k l»rr». A tAbbtermelés ie egyedüli eszköz az irszá| jólétin*k előmozdítására. Többd termelni csak jó gazdasági gépekkel és eszközökkel lehet. Minden községben legyen termelő, fogyasztási é« érté­kesítő szövetkezet és minden szövetkezetnek legyen gazdasági gépraktára. Tájékoztatással és árajánlatokkal szolgál és meg­rendeléseket elfogad a 434 jgj n üfíl WMál mez«o»*«ia*ági í^tfSMEföQSiBH y ép oszt á I ya, BUDAPEST, EX., Közraktár-u. 34. BOROSHORDÓ uj és használt, legjobb karban, 20 litertől 900 literig minden nagyságban és Mennyiségben. Ászok- (liseOhortíók söröshordók) kifogásta­lan állapotban 10-60 hl.-ig. Több ezer hektoliter. BOftSZIVATTYUK SJSKSa RORTfíftjül/feK •«««« »ain«*«r­oloaóbka* mint bárhol: 611 KLEIN A. ARNOLD BUDAPEST, VII., ftomfeaoh-utcza 6. TMLJWO*: Jo.sef M—U. ALAPÍTVA lMf. CatMr* t|7«tal I rendelet. A munkások egyáltalában nem adnak a rendeletre s nem voltak hajlandók a meg­állapított bérért dolgozni, bor nélkül nem is dolgoztak, naponta 1 V» liter bort követeltek, legnagyobb baj még mindig, hogy sok szőlős­gazda ma is csigert csinál, kinek törvény sze­rint nem szabadna, ezen kellene valamit már tenni, vannak olyan gazdák, kik még el is adnak csigert. A borárak nálunk 20—25 K., olcsóbbért nem kapható, nem is adják, vevők naponta vannak, kik kocsival szállítják Vasmegyébe. Nagyob vevők is jártak itt, egy társaság, kinek kivitelre néhány ezer hektoliterre van szüksége, de eddig venni nem tudtak. Ausztria részére eddig vételek nem történtek, pedig a vevők már hordóikat is leküldötték musthoz. Tab, Somogy m. (Fork Jakab tudósitása.) Szept. 6. A már két hét óta tartó rossz idő­járás a szőlőre, gyümölcsre, burgonyára és sarju­kaszálásra nézve igen ártalmas hatással volt. Ma tiszta, szeles idő van. A szőlőszemek, melyek már érettebbek voltak, megrepedtek és ellepik a darazsak. A lekaszalt fü a rendeken korhadt, a burgonya a földben rothad. Az almának és körtének a héja felrepedt, a fakón elrothadt. A szőlőt a piaczon egyaránt árulják. Kilója 40—44 korona. Szilva 6—8 korona kilója. Baraczkot 4—6-ot adnak 2 koronáért. Az almá­nak kilója 4 K. A körtének darabja, ha szép, 1 K. Dióból 4 szemet 1 K.-ért. A vidéken már néhányan szüreteltek is. Óbort nem lehet kapni a szőlősgazdáktól. A regaleszövetkezetben 26 K. literje. A korcsmákban 35 K. A napszám 60—70 K. a nőknek, férfiak 80—100 K.-t kap­nak, azért sok szőlőföld nagyon gazos a sok esőzések folytán. Sok fürt lepergett, vannak azonban szép teljes fürtök is, ugy remélem, talán közepes termésünk lesz hellyel-közzel. Orszentmiklós, Pest m. (Bános János tudó­sitása.) Szept. 8. Augusztus második fele igen kedvezőtlen időjárást hozott a szőlők érésére, mert a sok eső többféle betegséget szült ugy a szőlőlevelén, mint a fürtök között, mert a liszt­harmat már élőbbről is mutatkozott és a sok nedves, esős idő mindinkább elősgitettp fejlődé­sében. Később a nagy viharok jéggel ismételve GazdáK Biztosító Sz övet Kezet e Alapíttatott 1900-btn. lfugitíiáf: Budapesten, IX., Kálvin-ter 10., táját székházában. BiatoaitásoUat elfogad tüa, jíf, taleset; szavalosság éa beta» réses-1 pia ellen, úgyszintén az ember életére » legkülönbözőbb módozatok saerint, előnyös feltételek mellett. Ab özleterodmónyben a biztosított tagok dij arányukba* N—wttlaek. Biztosítási ajánlatok benyújtandók köarr-tlentil az igazgatóság­hos, vagy u ország minden egyes helyén működő képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosítással mindem irányban készséggel szolgál az igazgatóvág. 28# meghozták a peronosporát, amelynek követ­keztében a fürtök rothadásnak indultak s foly­ton pusztulnak. A gazdák közül már többen meg is kezdték a szüretelést s az élőbbről szá­mított nagy remény a jó szüretre alászállott annyira, hogy már csak féltermést lehet számí­tani. A minőség is csak másodrendű lehet, mert a sok rothadt s beteg fürtökből jóminőségü bort remélni nem is lehet. A borárakról egyelőre nem hallani semmit, mert ugy a mennyiség, mint a minőség kialakulása ezideig hizonytalan. Az uj hordók ára 6'5—7 kora között ingadozik. A napszám 50 korona körül mozog, de ha a szőlők rothadása még erősebben halad, hogy azáltal rohamosan kell szüretelni, ugy a nap­szám is fel fog szökni. Ez méltányos is a munkás népre, mert egy családos munkás em­ber hogy tudjon megélni ily napszámok mellett is, mikor egy mm. búzát csak sok utánjárás és költségek árán, ha tud beszerezni, 1000 K.-ért, rozsot 800 K.-ért s ha kell csak 15 kilométerre is szállítani, fuvardíj fejében még kell méter­mázsánként 100 koronát fizetni, de még ily árak mellett is örül, ha kaphat. Ily viszonyok kö­zött a köznép csak tengődik. Az ellátatlanok junius óta nem kapnak itt semmi élelmet, akkor is csak egy kg. volt fejenként és havonként. Bornyilvántartási füzetek (bevétel és kiadás 1 füzetben) darabonként K 15.— Bortörvény ^kivonat kifüggeszthető plakát, darabonként K 25.— a "PÁTRIA" nyomda r.-t.-nál, Budapest, IX., Üilőr»ut 25. sz. ess/a Soltvadkert, Pest m. (Kántor Mihály tudó­sitása.) Szept. 10. A tartósan hűvös és nedves időjárás következtében a korai és vékonyhéju szőlőfajták nagymérvű rothadása indult meg, ugy hogy a szüretet tovább nem lehet halo­gatni. Általánosan a szőlő szedése a jövő héten kezdetét fogja venni. Mennyiség tekintetében a kilátások legalább 30%-kal csökkentek az utolsó hónap folyamán, mig a minőség alig fogja el­érni a tavalyi átlagot. A gazdak, daczára, hogy egyes borkereskedő czégek nagy előkészülete­ket tettek a bevásárláshoz, tartózkodóan visel­kednek, mert edényük van és a nagy mivelési kiadásokra való tekinteitel alacsony árakkal meg nem elégedhetnek. Igy nem valószínű, hogy az ideszállitott hordók mind megtöltessenek. Á késői fajták szedését, amennyiben a rothadás ezekre nem terjedne át, nagyobb gazdaságok halasztani kívánják, abban a reményben, hogy az idő megjavul és akkor még jó kvalitásra is van kilátás. A mezőgazdasági munkálatoknak az idő kedvez és az őszi vetés folyamatban van. A korai krumpli nagyobbrészt ki van szedve, a késői fajták azonban már sokalják az esői és szórványosan rothadni kezdenek. SílíMíSSS megvételre keresek. SZÍVM ajánlatokat „Fajborok III" alatt kérak a kiadóhivatalba. fis ZSÁKOK, PONYVÁK K3L Szőlőkötöző fonalak. NA6EL ADOLF nsAk- ée peayvagrár Ruii«li*{ imf láae*-ate>a !•> ée k&leetaint4a«t, DÜQIlBdlf Tiétek: Mwme. Ztfrek, Trlert. •OH : H-M, as-ai, lM-ia, ÍM—M és 117—tf. Mi

Next

/
Thumbnails
Contents