Borászati Lapok – 52. évfolyam – 1920.

1920-09-16 / 38. sz.

38. SZAM. 52-IK ÉVFOLYAM. 351 1920. szeptember 16. Legjobb rendszerű azonnal szállítható k. Legjutányosabb árajánlatokkal szolgál a m Magy. Kis*. Államvasutak Gép­gyárának llesérüg^nöksége, Budapest, V., Vilmos-császár-ut 32. sz. I MMM«aMMM«iiiii't»fiOTr'nifMr(rMMiBMBmMBM»BBMMaMmaBmw LEYELSZEKKENY. (A lap szellemi részét illető közlemények a lap szerkeea tőségéhez, a lap küldését és a hirdetéseket illető levelek a kiadóhivatalhoz intézendők. Kéziratok megőrzésére a szerkesztőség egy havi időn tul nem vállalkozik.) Magánlevélben csakis előfizetőinknek és az esetben válaszol mik, ha a postai költségek fedezésére két korona lesz mellékelve. A lapban a feleletet, ha a kérdés általános érdekű a „Kérdések és Feleletek" rovatban, ha csekélyebb jelentőségű, ezen rovatban adjuk meg. S. L. urnák Újpest. A bornyilvántartásba vagy a mustmennyiséget kell bevezetni, amennyiben ez még a préshazban hitelesen meg- volt állapít­ható és azután az erjedés cziinén egy bizonyos százalékot kiadásba kell hozni, vagy pedig várni kell a szüreti eredmény bevezetésével addig, amig az ujbor a zajos erjedésen átment és a hordók fel lettek töltve. Bornyílván tartási füze­teket, tudomásunk szerint, állandóan csak a Pátria nyomda r.-t. (Budapest, IX., Üllői-ut 25.) tart raktáron. Itt megszerezhető a bortörvény is összes rendeleteivel együtt. H. D. urnák P-Marót. Sokkal ezélszerübb a törkölyt préselés után azonnal a központi szesz­főzdébe szállítani és ott czementvermekbe rakni, mint előbb a présházban kádakba betaposni és csak erjedés után kisebb kádakban ellszállitani. Ily kiszedés és szállítás mellett, főleg ha langyos, szeles idő van, az alkoholnak legalább a fele elvesz útközben. Egy régi olvasónak. Névaláírás nélkül bekül­dött czikkeket nem közölhetünk. A szerkesztő­ségnek mégis csak tudnia kell, hogy kinek az írásáért vállalja, ha vállalja, a felelősséget. Ugyan­ezen okból hiába adnók át a cikket a „Közteled­nek is. Arról pedig, hogy ugyanoly czikket előbb mi közöljük, azután a „Köztelek" vagy fordítva, ugy sem lehetne szó. Egyébként lapunk általános közgazdasági kérdésekkel (fűtőanyag, czukor, szeszfőzés rozsból,krumpliból,gabonaüzlettel stb.) nem foglalkozik. T. M. urnák Szob. A nálunk legjobban elterjedt festőszőlő az Othello, azután a Százszoros. Mindkettőnek nemcsak a héja, de a leve is fekete, holott a mi kék fajtáinknak a husa (leve) fehér és csak a héjjal való együtterjesztéstől kapják a borok vörös színüket, mig hirtelen sajtolva, ezek­ből fehér bor is nyerhető. L. Z. urnák Jászberény. Tessék a dohos bort friss szőlőtörkölyre felönteni és egy-két napig rajta hagyni s igy újra erjeszteni. A zajos erje­dés lefolyása után a bor azonnal lefejtendő. Két vinczellér lensll, az egyik a Kostka örökrsök S'ölöjébe. a másik pedig Barthalos Kálmánhoz, Nős, fiatal eg ének és csakis jó bizonyítványokkal ajánlkozzanak. Személyes bemutat­kozás kívántatik. Barthalos Kálmán, Izsák (Pestm.), Agárdy-telep megálló. 664 Gyümölcsfát, díszfát, díszcserjét, útszéli ákáczot, ákáczcsemetét, élősövénynek való gledicsiacsemetét, rózsaféléket, rózsaaianyokat, thuja- és fenyőiéléket barmefy mennyiségben szállit, árjegyzéket kívánatra bérmentve küld: Unghyáry László r.-t faiskolája, Czegléd. 665 ALlliíjst; keresők On^Sln borkezelői állást keresek bármikori UinliU belépésre. 35 éves, róm. kath., 2 kis leányom iskolaköteles. Szakképzettségem kétéves állami vincellér­iskola, 15 évi önálló gyakorlatom van, a jelen állásom­ban 10 évet töltöttem, 30 hold szőlőt és annak pincze­gazdaságát, ugy 1000 hold szántógazdaságot Önállóan kezeltem. Az állást a birtok eladása végett hagyom el. Zakály Antal szőlőkezelő, Péthfürdő, Veszprém m. 574 ^7íí'Ó <?7fitÍ sz akiskolát, pinczemesteri tanfolyamot vég­r*UU üJt-'ll Zett, : 2 évi gyakorlattal biró egyén oly állást keres, hol megnősülhet. Csató Péter, Parádfürdő, Heves megye. 648 üór/fíjlu szőlőgazdaság önálló vezetésére ajánlkozik ' QllUIsjf mezőgazdasághoz is értő szőlőintéző. Kauc/.ió­képes, 24 évi gyakorlattal. Szives megkeresesek „626" sz. a. a kiadóba kéretnek. 626 állást keres bármikori belépésre egy 28 éves, nős, családlalan egyén, 2 éves is­kolát jeles eredménnyel végzett és már nagyobb szőlőt kisebb gazdasággal önállóan kezelt s gyermekkora óta szőlőműveléssel foglalta izik. Érti a gyűmölcskertészetet is, elvállal szőlőt gazdasággal egybekötve is. Szives megkereséseket kér hely és fizetési feltételek megjelölé­sével Doui József szőlőkezelő, Ujléta, Bihar m. 632 ^7fílííkP7P!n 2 8 éves, nő s> középfokú szőlő- és borá­wtU ürtüLOiU; szati szakiskolát végzett, konyha- és gyü­mölcskertészetben is nagyobb gyakorlattal bir, állást keres. Szives megkeresést kér: Pfaff András, Duzs, u. p. Hőgyész, Tolna megye. 625 <v7íilfílfp7pln ki a mezőgazdálkodást is teljesen birja, OlUIUíIülGIU; állast óhajt betölteni azonnal. Szives megkeresést kér Kaposi István szölőkezelő, Domony, Pest megye. 652 . jrjp7f.iÍJr fi állást keres végzett vinczellér, érti a szőlő­h'uluIÍC 11 művelést, kerteszetet és méhészetet. Nemes Márton, Pusztakisperkáta, u. p. Nagyperkáta. 656 Önálló kezelői állást keres azonnalra nagyobb UllullU szőlőtelepeknek volt önálló kezelője ; a szőlészet, borászat és gyümölcsészet kezelését s kisebb mezőgazda­ság vezetését is elvállalja. Szives megkeresést kér fizetés megjelölésével Herczeg János végzett vinczellér, Sziget­monostor, u. p. Szentendre, Pest megye. 642 szakiskolát végzett, több éven 'f keresztül nagyobb szőlőgazda­ságokban volt alkalmazva, bármikori belépésre önálló állást keres, hol szaktudását érvényesítheti. Mezőgazda­sághoz és kertészethez is ért. Szives ajánlatot kér: T. J., Czegléd 2., Csemő. 660 ff cs aládos vinczellér azonnali belépésre ü állást keres. Érti az oltvány- és homoki szőlő fogatos művelését, 22 évi gyakorlattal bir konyha-, gyümölcskertészet és borkezelés terén. Útiköltség meg­térítése esetén bemutatkozik. Szives megkeresést kér: Figura Ferencz vinczellér, Bárdibükk, Somogy megye (Armuth-telep). 657 Szőlő- és borkezelö, Két drb 40—40 hl.-es, teljesen jókarban levő használt lágerhordó literenként 5 koronáért eladó. A pinczéből szét­szedve vehető ki. Homoky György szőlőbirtokos, Tállya. 659 Borbizományi üzlet Ve«ler €>íot«írled Wien, II., Vereingasse 3. — Telefon BTo. 4«,471. Elvállal nagyobb tételekben egészséges borok eladá­sát, te 1 melőhelyen átvéve, vagy díjmentesen osztiák állomásokon, Keresek összeköttetést exporteurökkel, termelökkel, uraságokkal nagyobb arányú üztetekhez. Felvilágosítások leggyorsabban elintéztetnek, 661 0-ésujbort keresek megvételre hordó nélkül. Lázár, Budapest, V., Katona-József-utcza 41., Hatlyu Vállalat. 662 Boroshordók uj és használt, minden nagyságban ós mennyiségben, kizárólag elsörpnclti mi­fiíTr^lli: Borszivattyuk, likibtli minfiságQ bor- íi fejtőtömlők. Armatúrák legolcióbbin kaphatók 311 KLEIN és DUSCHINSKY Budapest, EOSSSTStt Hig seprőt bármily tételekben vásárolok. Ajánlatokat kérek az alkoholtartalom megjelölésével a Borászati Lapok kiadó­hivatalába ,,Tausz 658" jeligére. 658 Szőlőkezelei vagy p n­czemisteni állást keres bármikori belépésre szőlészeti szakiskolát és buda­foki pinczemesteri tanfo.yam .t végzett, 27 éves, nős, 6 évi gyakorlattal biró egyén. Megkereséseket fizetés megjelölésével kér Szijártó János pinczemester, Duzs, u. p. Hőgyész. 641 lm ríl/Qi slanunn 200 0 Chasselast, vagy 4000 ftllMIAai almljUlI Kadarkát, esetleg amerikai gyökeres vagy si>» a vesszőket és csiraképes, édes mandulamagokat meg[irételi*e keresek. Négy hold tengeri Budán eladó. Királyi köz­jegyző, Budapest—Kőbánya, X., Füzér­utcza 18. szám. 654 Tapa tiII kezelő vinczellér felvétetik Dr. W e i n e r Adolf Örkényi (Pestmegye) szőlőgazdaságában. Ajánlatok­hoz bizonvitványok másolatban csatolandók, fizetési igények előadandók. 644 HM" B & * Vinczelle kerestetik, ki egy 9 holdas szőlő meg­munkálását átalányban elvállalná. Hauer Béláné, HaHa. 651/ b 63 uj hordó vasabroncscsal, hasított tölgyfából, hitelesítve, tar­talma 33-tól 465 literig, ára literenként 5'50 K. A penl. Re^litaten und Hypotheken Ver­kehrs Kanzlei igazg. Volckmar Hugó, Graz, Reichbauerstr. 3. Felvilágosítás csak válasz­bélyegek ellenében adatik. 650 A Büds entmihályi Központi Szesz­főzde folyó évi szeptember hó 26-án d. e. 10 órakor a város­háza tanácstermében ffyttftéstf; -tse*w?1> 9 melyre a t. részvényesek azzal hivat­nak meg, hogy alapszabály szerű lét­szám meg nem jelenése esetén október hő 6-án fog az ujabb közgyűlés ugyan­ott megtartatni, melyen a jelenlevők jogérvényesen határoznak. Tárgy! 1. Igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentések tár­gyalása és az 1919/20. üztetévi zárszámadás beterjesz­tese, mérleg, nyereség megállapítása feletti határozat. 2. Büdszentmihály község ajánlata a szeszfőző szövetkezetnek a község tulajdonába leendő átadása iránt. Mérleg- és nyereségszámla 8 nappal előbb a hira­talo» helyiségben megtekinthetők. Büdszentmihályi Gyümölcsértékesitő és Központi 646 Szeszfőző Szövetkezet igazgatósága.

Next

/
Thumbnails
Contents