Borászati Lapok – 52. évfolyam – 1920.

1920-09-16 / 38. sz.

38. SZÁM. 5S-IK ÉVFOLYAM. 1920. szeptember 16. Ajánlunk azonnali szállításra a Vegytiszta Tannint kg.-ként K «50.— Bor'leritő ge latint , , , 150.-• Piro« borfestéket „ „ „ 1400.— Kéiílapot. juttán , , , Síi.— KnxUdesildt é« boiuervftltft „ „ » BO0.— ab budapesti raktárunkról. Vidékre csak után vitel! szállítunk. Gábor Andor és Társa R.-T, Budapest, I;v2, Sürgönyczim : Gfiborcomp. 5^8 Telefon: 81—10. RfZPOMMI, líIttlBSiel ^"röl'^nil 338 Alapíttatott i MENDLOVITS JÓZSEF rézműves, 1905 ben. I HA GYKANIZSA (Zala m ),KIRÁLY-ÜTCZA 45. kzclöfeezeict 9 40—50 éveset, legfeljebb két gyer­mekkel, hegyaljai 18 holdas szőlőkhöz. Állás azonnal elfoglalható. Gyermektelenek előnyben. Közelebbit: Dr. Ráczná!, Budapest, VII., Erzsébet­körut 44. 649 Vennék 2—3000 darab legfinomabb csemeyeszófoltványt, amerikai alanyokon vagy vesszőt. Ajánla­tokat Házfelügyelő, Budapest, V., Szabadság-tér 15. szám alá kérek. 643 Központi szeszfőzdeberende­zéseket és pálirikafőzőíistöket raktáron tart és száiiit 3 nv Ktfrjvu Czígler János rézmíiárugyáros, Budapest, VII., Dob'Utcza 101. 471 Teljes szeszfó'zőbereodezést me ^vételire keres a Debreczeni ,, HANGYA" Keresztyén Fogyasztási és Értékesitő Szövetkezet. Részletes leirást és árajánlatot kérünk. 613 Amerikai vesszőt simát, gyökerest, ollványt megvételre keresek nagyobb tételekben. Ajánlatokat kér: Spitzer Sámuel, Kismarton (Sopron megye). 612 Transport boroshordókat, ászokhordókat stb. 58 9 azonnal saEáüü lit s FflSS- und HQLZINOUSTRIE STOC&ERAy, Wien mellett. 0 Prima, fehér, darabos, steier azonnal kezdődő szállítással ajánl ab magyar határ­állomás elvámolva „Etwrna", Első Kismar­toni Mészégető Vállalat, Kismarton, Sop­ron megye. 653 üveggel bélelve g v 358 STANDFASSWERKE I ROSTOCK & BAERL9GHEB | KLOSTERNEUBURG, Wien mellett. ••©©©0©ö©@<© • 0 © © © • r Elsőrendű tölgyfából készillt uj transzporthordók készen kaphatók és megrendelhetők SCHREIBER GYULA fatermelö czég hordógyárában ÚJPEST, Váczi-uf 5. 617 IHENDLOVITS S. rézműves Nyírbátor, Szabolcs megye, készit: központi szeszfőzdéket, pálinkafozo­iistöket és vörösréz permetezőket. Alapíttatott lSOO-ben. 458 Heves községben fekvő 40 holdas homoki szőlőhöz Ml ke ilíl Mml igen praktikus készülék a bor alkoholtartalmának pontos ós gyors meg- Ifegg A C T I IT állapítására, valamint B • csurgást meggátló hordótfimitő kapható a KELLAKI A G. m. b. H pinczészeti czikkek magyar­országi vezérképviseletenél: Urán a vegyiipari és kereskedelmi r.-t -nál, Budapest, VIII, Baross-utca 81. és Cifka Józsefnél, Budapest, V., Vilmas császár-ut 48. Bizonyítvány és Írásbeli ajánlat ffiíütlásRa királyi főmérnökhöz Székes­fehérvárra küldendő. 637 Deuftsch Ferencz rézműves, Mátészal (Szatmár m.), készit: .NUduuileíjáüiiK is varösrez m ^OOO öl Hauer Béfáné, Harta. 651/a Teljesen lökésmentes, csendes munka és adagolás, szűrésre kitűnően használható. Kis helyre szorított szerkezet, minden része könnyen kezelhető és hozzáférhető. Csekély erőszükséglet. Elsőrendű anyag. Azonkívül mindennemű pinczészeti gépek, emeltyüs szivattyúk szerelékek, borsajtők, tömlők stb. 829 H. Heinrich gépgyára Wien XIX., Heiligenstádterstr. 44-48. Magyarországi képviselet villamoshajtásu szivattyúk részére: Frank és Berger Budapest, VIII., Bezerédy-utcza 3. Telefon: József 74-05. i-ÉS ri legolcsóbb beszerzési forrása a ÜDLER & FIA hordókereskedése, Wien, III., Rasumoffskygasse 27. 645 Telefon : 3570. I-a minőségű vörös bortömló'ket méretben, komplet borszivaty­tyukat, borászati, pinczészeti műszaki czikkeket Ieí0lcsí l" , >" SGHMIDT JÓZSEF és TÁRSA, Budapest, IV., Váczi-ulcza 51. sz. raktárról szállit SCHVARGZ ISTVÁN és TÁRSA, Gyöngyös, PetAfiÜtndorn. 1QQÜ (Stflymos-ute*») lOüvJs HASZNALT ÉS UJ 330 ZSÁKOK, PONYVÁK, ZSINEGEK Kölcsön és eladás Domor lonn 00 Tea zsáknagykereskedök, BUDAPEST. I lelIICl ÜClIU CO Idd V., Perczel Mór u. 4. TELEFON : 119-76. "PÁTRIA" irodalmi yállalat é» áai jréwfrémytársaság ay«»áaa, Budapest, IX., ÜUői-ut 25. sefca. (Kfetoltk)

Next

/
Thumbnails
Contents