Borászati Lapok – 59. évfolyam – 1927.

Tartalom

4384 % . SZÁM. 59-ÍK ÉVFOLYAM. 477 1927. december 24. TARTALOMJEGYZEK (193V. ÉVI .lAM VU HÓ l.TŐL DECEMBER HÓ 31-IG) Oldal 1. A „Borászati Lapok" cikkei írók nevei szerint. «br. Balázsi Ferenc : Bortermelésünk uj utjai..... 3 ég. Baross Endre : Boldog ujesztendőt 1 — Hétről-Hétre 2 — Egy uj altalajporhanyitó eke szőlők részére 4 — A borfogyasztási adó leszállítását nem enged­jük elfelejteni. — A magyar francia kereske­delmi szerződés revíziója 11 — Pinceszövetkezetek alakításának ujabb tervei 19,27, 35 — A szesz mint üzemanyag 38 «— Az uj országgyűlés és a magyar szőlő- és borgazdaság 43 •— A bolgár szőlőmivelés és a bolgár pince­szövetkezetek 46 — Milyen okmányok szükségesek az OKH dollárköJcsönéhez — 51 — Pénzügyminiszter a bor értékesítéséről .... 59 — A Magyar Országgyűlés Tisztelt Tagjaihoz a borfogyasztási adó tárgyában 68 -— A bor befolyása a baromfiakra. — Lehet-e a Nova-bor rókaizét eltüntetni 70 •— Hogyan állunk a magyar-csehszlovák keres­kedelmi szerződéssel. — Motoros szőlőkapák beszerzése 95 f— Az uj szőlőgazdasági év küszöbén 107 •— Az Országos Szőlő- és Borgazdasági Tanács uj tagjai 117 — A borvizsgáló szakértő-bizottság 1926. évi működése..., 118 »— A. szőlővessző mint takarmány 120 — Pest vármegye törvényhatósági bizottsága a borfogyasztási adó eltörlését kéri 127 -— Peronospora-szemle 1926-ról . 140 — A soproni szőlősgazdák elismerése a MSzOE­nek •— A nemzetközi borhivatal céljai ... 149 •— Darányi Ignác f 157 «— A szőlőmunkások bérének borban való fize­tése.— Ujabb veszedelem fenyegeti a S. H. S. királyság bortermését 158 -— Borkereskedők Országos Egyesületének köz­gyűlése. — Mezőgazdasági Kamarák érté­kesítési értekezletei. — A szőlő földadójára vonatkozó ujabb rendelkezések 167 — A termelői borkimérések forgalmi adója .. 168 — Mit kíván a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete az országos fagykárok ellen ? — A bortermelés előmozditása. — A szőlő­munkások vasúti menetdijkedvezménye. — Lapunk tudósításai és a fagykárok 189 •— A magyar borforgalom 1927 első negyedé­ben. — Május 31-ig lehet a fagykárokat be­jelenteni. A magyar szőlőmivelésről 199 — A pénzügyminiszter átirata a borfogyasztási adó ügyében. —A külföldi, főleg görög borok behozatalának kérdése 207 — Wine and the Winelands of the World. — Romániai törvényjavaslat a szőlőmivelés szervezéséről 209 — Az Országos Mezőgazdasági Kamara és a borfogyasztási adó 227 — Nem tartoznak kereseti adót fizetni a termelői borkimérők 235 — Románia uj bortörvénye 236 — A görög borok elleni küzdelem visszhangja 244 — A ruszinszkói szőlősgazdák memoranduma.— Hogyan védi Románia a gyümölcs- és a bor­párlatot ? ; 253 — Magyar szőlősgazdák a Rajna vidékén ... 261 — A „Borászati Lapok" I. termésjelentése .. 269 — A magyar szőlőgazdaság finn vendégei ... 277 — A „Borászati Lapok" I. termésjelentése .. 285 —• A „Borászati Lapok" II. termésjelentése. — Fényüzés-e a bor, borpárlat és a pálinka ? 293 — A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1926. évi jelentéséből 301 — Milyen ajánlatok vannak ujborra. — A ma­gyar szőlő- és borgazdaság külforgalma ez év első felében. — A magyar-francia kereske­delmi szerződés kisérő levele a magyar konyakról ..... ......:.:.. 309 — A magyar szőlősgazdák diadalútja Német­országban ...-.:........ 317 — A tokaji bortermelést a kormány rekon­struálni akarja ;.;; ...; 325 —Kell-e ma a bortermelőnek minden áron kivitel 341 —- A bor exportja és a csehszlovák kereskedelmi • szerződés . . ; . i v -.... 349 —• '- Antialkoholizmus a népszövetség előtt és Magyarország 350 Oldal dr. Baros Endre : Magyar szemmel a német szőlők­ben 351, 370, 379, 401 — A szüreti eredmények országos átlagban csökkentek 369 — A „Borászati Lapok" II. termésjelentése. — — A Népszövetség ülésén Magyarország nem hivatalosan szólalt fel! 379 — A borfogyasztási adó és a főváros. — Tizen­nyolc évnél fiatalabb egyéneknek nyilvános helyen szeszesitalt kiszolgálni nem szabad 391 — Megtelt a pohár 399 — Nem rajtunk múlott 415 — Hegyközségi törvény revíziója. — A tokaj­hegyaljai borvidék felsegitése 423 — A magyar borforgalom az 1927. év első kilenc hónapjában 431 — Kecskemét hybridálója 432 — Kalifornia csemegeszőlő-termelése 433 — Papírgyártás szőlővesszőből 434 — Tavaszi fagykárok szemléje 1927-ről 439 — Válasz D. Alföldy Béla országgyűlési kép­viselőnek 449 -— A nemzetközi boriroda célja 451 — A noah mint alany. — A szőlő őszi vagy téli kapálása 452 — A borvidékek s azok ajánlatos szőlőfajtái , 457 — A würzburgi kórház szőlőbirtoka és pincézete 469 Bászcl Elek : Borecetkészités kényszerűségből .... 4 — A firkáló- és kendermagbogár kártételei 211 — A szőlő érésének gyorsításáról és a nagyobb bogyóval biró fürtök létesítéséről 273 — A bor betegségei és hibái 441 — A szőlő téli műtrágyázásáról 453 Bakó Gábor: Ujabb szőlőmolyirtószerek 87, 112 Bauer Henrik : Hozzászólás „A bordói lé ujabb elő­állításáról" cimü közleményhez 70 dr. Bernátsky Jenő : A petróleum-emulsio 119 — Éneklőmadarak a szőlőmoly ellen 160 •— Magyar bor külföldön 302 — Mechanikai védekezési eljárások 392 — A bor áralakulásának természetes és titkos tényezői:.^.' 416 S. Bíró Géza : A pincsezövetkezetek és szőleink fel­újításának kérdése 59 — A szőlőmoly és ilonca elleni védekezésről.. 77 — A szőlőpermetezőgépekről 143 —• Egy uj szőlőpermetezőgép 202 — Eszmecsere egy közleményre 303 Bunzlau Pál: Mikor kell kezdeni az arzénpermete­zést a szőlőmoly ellen 119 Czelner Nándor : A magyar borgazdaság múltjából 75 Csillag Vilmos : Segélynyújtás arzénmérgezéseknél 255 Drózd Jenő : A kifőzött szőlőtörköly tüzelőértéke. 4 — Néhány szó a borseprő sulyszaporitásáról . 53 — A galagonya terméséről 53 — A motorszesz és az absolut alkoholgyártás kérdése 121 — Az almabor és alma párlatának készítéséről. 263 — A szilvafőzdék üzeme tekintettel a nemes szilvapálinka előállítására 270, 278, 287 — A lepárlás elmélete, gyakorlata, egyszerű és összetett lepárlás-(magasfoku szeszgyártásáról 383 dr. Drucker György : A magyar borgazdaság hely­zete 28 — Akárcsak nálunk 86 Dörner István : A lisztharmat veszedelme fenyeget 255 — Akácosaink veszélyben 296 — Az idei almahullás oka 358 Deák Andor : A borvirágról 22 dr. Fridi Gusztáv : A növényvédelmi szerek soka­ságáról 470 Grábner Emil : A szőlőtrágyázás kérdései 409 dr. Germán Lajos: A szőlő műtrágyázásáról .... 3 dr. Gedeon Mihály : „Hegyaljai levél" 86 Geréby György : A homoki szőlő munkáltatási költ­sége 1926-ban 46 Halászy Lajos : Még néhány szó az amerikai direkt­termőkről . 4 — Hozzászólások „A munkásnevelésről" cimü cikkhez 37 — Hírszolgálat és az értékesítés 235 Homoki György : Tokajhegyaljai levél az asszuról 158 Iván Ferene : A szőlőmoly és ilonca elleni védeke­zésről 36 Jablonowski József : Az urániazöld és a Rovartani Állomás 243 Jantsils Sándor : Egyetmást a peronosporáról . .. 238 Krausz Dezső : A szőlőmoly elleni védekezés prob­lémája 153 dr. Král Győző : Szőlőgazdaságunk szanálása 76 — Létesítsünk bortőzsdét 219 Kláber Emil : Szőlőtermelésünk szanálása 43 Kosinsky Viktor : A drágaság méregfoga . 349 /*JL 01da l Kováesy Zoltán : Hozzászólások „A munkásneve­lésről" cimü cikkhez .* '. 38 — A „fekete" és ,,zöld"-metszésről 69 Kováesy Zoltán : Az üres hordók előkészítése .... 334 Kovács Zsigmond : Borkereskedő, aki bortemelő is, fizet-e forgalmi adót saját borai után ? 189 Könyves Árpád : Az ilonca kártételeinek csökken­téséről 304, 310 Kones Sándor : Gyömölcsfáink védelméről 14 Lányi Béla : Jelen rendszerű szőlőkben kettős sod­ronyhuzal alkalmazása milyen előnyöket nyújtana a bortermelésnél 334 Leidenfrost Adolf : A szőlő modern szállítása és cso­magolása 334 Latos Kornél : Tavaszi fagykárok és a modern sző­lŐvédelem jelentősége 223 — Gyümölcstermelésünk külkereskedelmi jelen­tősége 432 — A gyümölcs elférgesedésének megaka­dályozása 442 Liszkay Lajos : Azok a csodaszerek 60, 199 Molnár Lajos : Nyilt levél a „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületéhez" 293 M. : Egy levél a Tokajhegyaljáról 408 Meisels Lajos : A Sensan-szőlő . 417 — Újra a sensan-szőlőről 453 Marton Dénes : Magyarság mindenek fölött 11 — A külföldi magyar borházak és pincék. 137, 159 — A bortörvény és a minőségre való termelés 294 309 — Az állami szőlészeti és borászati tisztviselő­képzés és foglalkoztatás 333 Mózes Zsigmond : Pálinka — hulladékalmából ... 6 — A lókapa használata a szőlőben 88 — A zöldoltásnál előforduló hibák.. 237 — Az üres pincék felhasználása gombatermesz­tésre 356 Mayer Henrik : A Cinsaut-szőlő 431 dr. Németh Ágnes : Muststerilizálás mint ipar ... 20 — Néhány szó a gyümölcsaszalásról, különös tekintettel a szőlőre 423 Dr. E. Németh Ágnes : Szőlőbetegség és szőlőfajta­diagnózis a laboratóriumban 459 Nádassy Mátyás : Miként fokozzuk szőlőink jöve­delmezőségét és a szőlőtőkék többtermését 13 dr. Nagy Ferenc : Az Országos Szőlő- és Borgazda­sági Tanács évnegyedes jelentése 138 Nedeczky Pál: A mész és a klorózis összefüggése 45 Palugyay Ferenc : A Magyar Borkereskedők Orszá­gos Egyesületének felirata a képviselőházhoz a borfogyasztási adó ügyében 85 — A görög borok és az ellenük való nemzetközi védelem 135 .— Válasz egy cikkre 369 S. Pálinkás Gyula : A szőlőlevelek permetezése alul- 210 — ról Peronospora-naptár 212 — A peronospora terjedése a sorozatos fertőzések utján 221 •— Az esőmérők jelentősége és készítése 229 — Időjárási megfigyelő állomások létesítése a szőlőgazdaságban 246 — A levegő nedvességtartalmának jelentősége és mérése a peronospora-prognózis szempont­jából 254, 261 -— Az arzénmérgezés tünetei és az első segély­nyújtás 269, 277 — A rézvegyületek hatása a növényekre, a sző­lőre, a peronosporára, penészgombákra, élesz­tőkre 285, 294 — A védekezőszerekből és rézkészülékekből a szőlőre, mustba, borba, pálinkába jutó réz­sók és a rézgál icmérgezés 317, 325 — Az bor bőségének krónikája (tárca) 458 Praktikus : Az aktív növényi szerek szerepe a szürés­és a szeszáruk mesterséges öregbítésénél 372 Pcttenkoffer Sándor : Történelmi feljegyzések To­kajhegyaljáról 350 dr. Papp Károly : Válasz „A magyar bortörvény megváltoztatása körül" cimü cikkre 157 •— Rézmészpor-szitálás 212 B. O. : Néhány szó az 1926. évi peronospora-jár­vány tanulságairól 129 Reinl Sándor : A bordói lé ujabb előállításáról.. 60 — A moly és az ilonca elleni védekezőszerekről 150 — Az arzéntartalmu védekezőszerek kémiája. 190 — A lisztaharmat elleni szerekről 228 Sági Károly : Gondolatok egy szőlőíelujitásnál, tekintettel a sordonymivelésre 253 — Gondolatok egy szőlő felújításáról 425 Stemmer József : Reflexiók a „Szőlőtermelésünk szanálása" cimü közleményre 68 — A magyar bortörvény megváltoztatása körül 149 dr. Sántba László : Azok a csodaszerek ! 117 — A raf fia háncs 128

Next

/
Thumbnails
Contents