Borászati Lapok – 61. évfolyam – 1929.

1929-01-05 / 1. sz.

LXI. évfolyam. 1. szám. AGRÁRTUDOMÁNY! É6Yr KERT- ÉS SZÖLÖEAZl^öTlböfóÁI* Budapest, 1929. január 5. NAPLÓSZÁM: LAPOK Előfizetési'dijak: ... " 26 pengő Félévre... 18 Negyedévre 7 ii Egy hóra 2*50 „ Külföldre Tftltf clőfise­Minél az elfiflz«M|I dlj 25 HázaMkkal maga*abb. Egyes lappéldány ára 50 fillér. §ZŐLŐ1KI¥ELÉIII BORÁSSATI HETILAP Gyümölcs- és Gyümölcsszeszipari Közlöny. A „FRCCTUS" a gyümölcs értéKesitö és szeszfőzőszövet­kezetek központja, mint szövetkezet-neK hivatalos lapja. Megjelenik minden szombaton. Segédszerkesztő: SZEGE BÁLINT. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonol: Dr. BABOSS ENDRE. Szerkesztőség és kiadóhivatal IX., Üllői-ut 25. (Köztelek) Hirdetések és mellékletek felől a kiadóhivatal ad felvilágosítást M. klr. postatakarékpénztári csekkszámla 26,944. szám. Telefonszám: 867—01. SS oldia c|" sn b klirán a Borászati Lapok szerkesztősége és kiadóhivatala minden előfize­tőjének és olvasójának; minden szakírójának 1 # minden tudósítójának! minden hirdetőjének! Az egyetemes szőlő- és borgazdaság számára is a Borászati Lapok egy 61 éves mult munkás életének dicsőségében és harcában boldogabb uj évet kíván! Nem programmot ad. Ezt tőle senki sem követelheti, mert programmja az ő múltja és az a lelkes előfizetői és szakíró gárda, amely szivén viseli a középeurópai szőlőmivelésnek ezen való­ban nagy multu magyar nyelvű szaksajtóját! A kárpáti medencének szőlő- és borgazdasága •tz a magyar kultura eredője és lapunk ezt szol­gálja a határokon belül és a határokon tul! Ha vannak nehézségek, ha vannak intézke­dések, amelyek kulturellenesen a mi húsúnkba is vágnak, ezt mind eltűrjük becsületes munkánk tudatában, egy szebb jövő reményében. Hisszük azt, hogy az alig elkezdődött uj esztendő sok verejtéket fog felszárítani; hisszük, hogy a szőlőtőke nemesen fog teremni, hogy az államhatalom megteszi kötelességét, mint ahogyan a szőlősgazda és borkereskedő társa­dalom is, a szőlő- és borgazdaság érdekében, energiájának legtöbbjét adja! A Borászati Lapok ma már zászló, amelyre millió embernek a meg­élhetése van íelirva és ezt mementóként lobog­tatni mindenkinek önmagával szembeni köte­lessége! Y^-i Boldogabb uj esztendőt! Szerény ivó dala. — Attakreon.*) — Nekem sem Gyges kincse, Sem Sardes trónja nem kell, Nem vágyam az arany sem — Beérem kevesebbel; Elég lesz mirhabalzsam, Szakállamat bekenni Fis rózsák koszorúját Jj homlokomra tenni! JJzért a jó napokban Vess kockát és itallal Bor istenének áldozz, Mert hogyha kor s betegség Jl lábadról levernek, Majd tiltva lesz a serleg! A nBorászati Lapok" számára ó-görögből fordította Zoltán Vilmos *) A bordal apja. Kr. e. 520 körül. ÍBerlandierixStiparia SíHe Rí valamint az összes, hazánkban bevált alany fajú oltványok, továbbá gyökeres és sima alanyvesszők legjobb és legrégibb beszerzési forrása a: 8585 Kérjen mielőbb árjegyzéket és árajánlatot! Seleüi szőiőteiepeü üezeiősége, Villány bad-kreuznachi szőlőgazdaság! bZ^ gépgyár gyártáskülönlegessége s a szőlőművelésben uj ko rsz a kot teremtő, kis- és nagybirtokosnak egyaránt nélkülözhetetlen, az olcsóbb- és többtermelésnek hatalmas eszközei. Világszabadalom. Vezérképviselő: Lóránd Elemér, Saját érdekében kérjen ajánlatot. 8728 Legnagyobb kitüntetések. 9 Felsőerdősor 3, Kedvező fizetésfeltételek. Mai számunk 10 oldal­E szám ára 50 fillér

Next

/
Thumbnails
Contents