Borászati Lapok – 62. évfolyam – 1930.

1930-01-04 / 1. sz.

Előfizetési dijak: Egészévre 26 pengő Félévre... 13 „ Negyedévre 7 „ Egy hóra 2-50 „ |r Kttlídldre valtf el«fln. téauél ai «lőfiz«t4»t dij 25 siáiaMkkal magasabb. Egyes Lappéldány ára 50 fillér. HZŰLŐÜIITKLÉISI ɧ BORÁSZATI HETELAP GyümSlcs- és Gyflmölcsszeszipari Közlöny. A. „FRUCTITS" a gryümölcsértéfeesltö és szeszfőzőszdret­ltezetek központja, mint szövetkezet nek hivatalos lapja. Megjelenik minden szombaton. Segédszerkesztő: SZEGE BÁLINT. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Dr. BAROSS ENDRE. Szerkesztőség és kiadóhivatal IX., üllfii-ut 25. (Köztelek) SÜRGÖNYCIM : BORLAPOK BUDAPEST M. klr. postatakarékpénztár! csekkszámla 26,944. szám. Telefonszám: 867—01. AGRÁRTUDOMÁNYI ÉöYEítl LntáTÍm S ME KERT- ÉS S€ÓLÖ6A2DÜSÁ6TLmQv,ÁNY! M ' ™IBIM« ! ^ LXII. évfolyam. 1. szám. KÖNYVTARA 7 Budapest, 1930. január 4. w 4-0 v 5 ^ '— BORÁSZATI LAPOK Pá.r sor Minél váratlanabbul jön egy tragédia, annál nagyobb az emberi elme megrökönyödése, mert hiszen az emberi tudás egy olyan ismeretlen előtt áll ezáltal, hogy a gondolkodás megszűnik és maga az ember is porszemmé zsugorodva, az alázatosság nagy és szent érzésével hajtja meg fejét az ismeretlen, de hitében erős Ha­talom előtt. Nemrégiben még a Mezőgazdasági Kamara szőlészeti szakosztályának ülésén báró Maillot Nándor látszólag egészséges testi épségben elnökölt és mindannyian, akik ott voltunk, vidá­man tárgyaltunk Vele a gyűlés előtt, nem is gondolva arra, hogy az ö élete is mulandó. És most, mikor már őseihez megtért, kétszeresen érezzük az Ő hiányát, mert ha nem is a nagy nemzetmentő államférfiak soraiban fogjuk Öt a mult részére elkönyvelni, ha nem is a nagy hadvezérek glóriába font feje marad is meg emlékezetünkben, ha nem is az aszkéta földön­túli gondolata marad meg utána, ha nem is a nagy iró, művész zseniálitása fénylik müveiben a mi számunkra. — Ö utána egy, talán a földön a legnagyobb gazdagság maradmeg emlékezetünk­ben és ez az, amire tulajdonképpen mindany­nyiunknak kell törekedni — báró Maillot Ferdi­nánd — egy jó ember volt! Az emberi kvalitá­sok közül azt hiszem, ez a legnagyobb, amit a mult számára el lehet könyvelni. Hozzám az elhunyt barátilag „állott közel és családomnak is támogató erőssége volt, ismertem az Ő lel­kületét és én ezt a nagy, végtelen nagy kvali­tást a legmelegebb szeretettel igyekeztem viszo­nozni. Az ősi arisztokrata család sarja, mint a csa­ládnak egyetlen örököse, kellő érzékkel fogta irás egy halottunk felett. Irta: Dr. Baross Endre. Budapest, december 29. fel azokat a kötelességeket, amelyek Öt a mai nehéz időkben részben a magángazdasági élet törvényei közé ékelték, részben pedig a köz­szereplésnek régi, nobile officium súlyát tették reá. E két kötelesség, ez a kétféle lelki alkat, föltétlenül nehézségeket okozott neki az élet­ben, amely nehézségeket még növelte az, hogy mindenhez túlságosan jó szivvel rendelkezett. Ö N Y V T Á k A . r. 40. $fv 1. sz. ábra. Báró Maillot Nándor f Az emberek legnagyobb része, ha törtető és érvényesülni akaró, akkor még mások holttestén keresztül is vágtat. Öt ebben megakadályozta a szive. És a szive az, amely hatalmas baráti kört vitt a koporsójához és az Ö szive az^ amely sok baráti érzést hagy maga után. Ahol született 1884-ben, mint nagy vagyon várományosa, egész életén át rögös szeretettel csüngött Tállyán, amit nem csökkentettek a kül­földi utaknak tapasztalatai és tanulmányai abból a szempontból, hogy a saját magyar földje talán elmaradottabb, talán a nyugati kulturával szemben hátrányban van, hanem otthonában magába szivta újból a magyar föld szeretetét és fölismerte annak egész nagy jellegzetességét és nem kivánt máról-holnapra átformálni egy évezredes multat, hanem hozzáidomult ahhoz a levegőhöz, amit a Tokajhegyalja egyik gyöngye belénevelt évtizedeken át. A régi ősnemes francia család, mely Németországon keresztül a Tokajhegyalja nektáros vidékére került, alig egy emberöltő alatt teljesen átivódott a magyar nép lelkének jellegeivel és ha gondolatunk az emberi élet múlandóságán töpreng is, vele pár­huzamosan elgondolkodunk a magyar földnek s ez esetben a magyar szőlőnek és főleg Tokaj­hegyaljának nagy magyar vonzásán. Ö nem fő­ura lett már ennek a földnek, nem középkori vár ura, feudális jobbágytartója, hanem Ö már (jyermeke lett a magyar földnek, amelynek alá­zatosan szolgálatába szegődött és Tőle elsza­badulni nem is tudott! Vidéke közgazdasági életének minden meg­nyilatkozásában résztvett, segítette a szegé­nyeket, megértette a boldogtalanokat,- mert hi­szen az ő életébe is sok üröm vegyült, áldo­zatkészséggel dolgozott a közért és családjáért mindent megtett. Az összekeveredett lelki meg­rázkódtatások és momentumok káoszában egy vezérlője volt csak az, amit mondottunk, az Ö szive és ezzel az érzéssel búcsúzom e lap hasábjain s amig azt hivatalos formában a vezetésem alatt álló egyesület nem teszi, a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének nevében is! Csak ápolt gyümölcsfa adhat bő és egészséges termést! Az ápolásnak a tél a legfontosabb időszaka, ekkor permetezzük a gyümölcsfákat Dendrin va g y Neo-Dendrin gyiimSIcsfakarbolineummal a roirarkárteirök és AMONIL kénkészítménnyel a GOMBABETEGSÉGEK ellen. SOTOR hernyóenyv és PONIRifH vértetükátrány 2ÍSHÜ1E Gyártja: KRAUSZ-MOSKOVITS EGYESÜLT IPARTELEPEK R.-T., BUDAPEST, VIII., ÖRÖIYIVÖLGY-UTÜA 8. KÉRJEN DÍJTALAN ISMERTETŐT! 9226 KÉRJEN DÍJTALAN ISMERTETŐT! Mai számunk 8 oldal ^ £ szám ára 5@ fillér

Next

/
Thumbnails
Contents