Borászati Lapok – 63. évfolyam – 1931.

1931-01-03 / 1. sz.

tesszük lehetővé, hogy gyümölcsfáit a rossz gazdasági viszonyok ellenére is permetezhesse. SOTOR hernyóenyv, AMONIL kénes permetezöszer Is olcsóbb lett. Gyártja: KRAUSZ-MOSKOVITS EGYESÜLT IPARTELEPEK R.-T., BUDAPEST, VIII., ÖRÖMVÖLGY-UTCA 8. KÉRJE UJ ÁRLAPÜNKAT ! 383 KÉRJE UJ ÁRLAPUNKAT ! Előfizetési Egészévre .. dijak: 26 pengő Félévre ... IS „ Negyedévre 7 „ Egy hóra „ 2*50 „ Külföldre valti eJOfize* Msuél az előfizetési dlj 25 utiaMkkal magasabb. Egyes lappéldány ára 50 fillér. IZÓLO»n ELÉj«I ÉS BOUÁKZATI HETILAP Gyümölcs- és Gyümőlcsszeszlpari Közlöny. A „FRUCTUS" a grümölcsértékesitd és szeszfőzőszővet­kezetek központja, tnint szövetkezei nek hivatalos lapja. A „Weinwirtschaftliche Nachrichten ans Ungrarn" kéthetenkint megjelenő Ingyenes melléklettel. — Megjelenik minden szombaton. Segédszerkesztő; Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: SZEGE BÁLINT. Dr. BAROSS ENDRE. Szerkesztőség 1 és kiadóhivatal IX., üllől-ut 25. (Köztelek) III. Klr. Postatakarékpénztár! csekkszámla: 26,944. szám. Telefonszám: Automata 867—01. B. Wj. E2. K. JLS&Sfi. SZŐLŐOLTVÁNYOK, SIMA- ÉS GYÖKERESVESSZÖK legrégibb belje TELEKI szőlőtelepek, VILLÁNY AL A 1f 8 ,. TV A A BERLANOlERIxRIPARIA TELEKI 8B és 5A ALANYOK, valamint az azokon készült oltványok eredeti beszerzési forrása. 538 4ÜO* Uzemi év. LXÍII. évfolyam. 1. szám. rR WÜW W«T,—- | ÖLÖetóDfcSAeTUBWWl.tt^If ÖBBZ^™ > - ' 'f.ETB KÖNYVTÁR^ £ Budapest, 1931. január 3. kezdődő nj évadra az előfizetési dijak be­küldését megkönnyítse. Januárra a 63. esztendőbe lép a „Borászati Lapok" és nem szűnve a magyar szőlő­és borgazdaság érdekeit állandóan a legeré­lyesebben védeni, a jövőben hatalmas sajtó­kampányt fog kezdeni 1. a borfogyasztási adó, 2. a borpárlat és vele összefüggő kérdések, 3. termelői kimérések ügyében. Ugyanakkor a vidéken nagyobb propagan­dát fog indítani érdekeinek védelme szem­pontjából és mint a „Borászati Lapok propaganda-utja" már ezúton is felhívja az érdekeltek figyelmét erre. Azonkívül állandó ingyenes szaktanácsok­kal látja el előfizetőit, mig szalzirói táborá­ban elsősorban a magyar szakférfiak legelő­kelőbbjeit köszöntheti. Állandóan figyeli a külföldi és belföldi piacokat. Minden szőlősgazda és borkereskedő tehát fizessen elő a „Borászati Lapolt"-ra, mert jobb barátja, jobb tanácsadója és önzetlenebb harcosa nincsen. Előfizetési dijs Egy évre .... 26 pengő Félévre. ..... 13 „ Negyedévre. . . 7 ,, Ajánlatos minél előbb hosszabb időre be­küldeni az előfizetési dijat, mert igy sok költségmegtakarítás áll elő. Uj esztendőre fordul a naptár és a „Borászati Lapok" a 63-ik esztendő megpróbáltatásainak néz elébe! Uj esztendőre ébredünk mi is — szőlősgazdák ós borkereskedők és belemélyülve a gazdasági nehézségek leküzdésének módjaiba, keressük a távol jövőnek rózsaszínű szineit. Uj esztendő! Nem tudjuk. Talán csak a réginek ismétlő­dése, vagy valóban uj lesz ? Nem tudjuk magunk­hoz öleljük-e teltszivü reménnyel, vagy remegve fogadjuk minden reggel a felkelő napot? Mi azonban nem torpanunk meg! A „Borászati Lapok" a magyar szőlő mélyen járó gyökereinek erejéből lett az európai szak­sajtó veteránja, de állandóan öntötte a haladás és tudás, a meg nem alkuvás érett gyümölcseit. És legyen bármilyen nehéz az ut, legyen bár­milyen göröngyös a mesgye, a „Borászati Lapok" kötelességének tudatában a magyar szőlő és bor igaz zászló vivőjeként hirdeti a jövőt az uj esztendő küszöbén! És boldog uj évet kiván elsősorban előfizetőinek és olvasóinak, akik belőle olvassák ki tudásukat és verejtéküket, akiknek számára a „Borászati Lapok" nemcsak a rideg sajtót jelenti, hanem a meleg barátot is! De boldog uj évet kiván MBAABMflÉtMAAMMÉ^Ji szakíróinknak, akik a „Borászati Lapok" hasáb­jain szólnak a magyar szőlő és bor inivelőihez, hogy az örök haladás jótéteményeiben része­sítsék. Igaz boldog uj évet kiván tudósítóinak, akik lehetővé teszik azt, hogy a helyzetet állandóan a köz érdekében festeni tudjuk és ez alkalommal is kérjük őket, hogy ezen önzetlen működésűket tovább folytassák. És boldog uj évet kiván a hirdetőcégeknek és vállalkozóknak, akik a „Borászati Lapok" utján találják meg leg­jutányosabban összeköttetéseiket a mai nehéz gazdasági viszonyok között is. De boldog uj évet kiváu végül m%r\den-minden magyar embernek, aki e földtekén szétszórtan él, aki miveli a magyar szőlőt, kezeli a magyar bort és verejtékével a magyar gazdasági és társadalmi életnek ön­tudatos, szorgos munkása! * * * Lapunk kiadóhivatala niult karácsonyi szá­munkhoz postatakarókpénztári befizetési lapo­kat mellékelt, hogy 1931. évi január 1-ével ! L ü O .IJ.I

Next

/
Thumbnails
Contents