Borászati Lapok – 68. évfolyam – 1936.

Tartalom

Borászati Lapok 1. szám II. 1937. január 2 Közérdekű cikkek: A szeszkérdéssel foglalkozott a MSzOE választ­mányi ülése. — A szőlőoltványokkal való visszaélésekről 1 szám A raffia fázisadója, az ausztriai borexport a MSzOE választmányaelőtt.— A világ 1935. évi bor­termése. —• Termeljünk mogyorót 2 „ A borkereskedők is sürgetik az osztrák borkiviteli megállapodást. — Angyal Dezső f, — A gyü­mölcsfák téli metszéséről. — A gyümölcsfák kötelező gondozásáról szóló rendeleten dolgo­zik a földmüv. minisztérium 3 „ Néhány fontosabb ország 1935. évi bortermésének adatai. — Svájcba csak hitelesített hordók­ban lehet bort szállítani 4 ,, Megállapították a rézgálic 1936. évi árát.— Gyümöl­csösök talajmunkái. — Gyümölcsfák alatti terület helyes kezelése 5 » Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter magas kitüntetése. — A magyar borgazdaságot Ausztria a legmostohább elbánásban része­síti. — A magyar gyümölcs ausztriai kivitele 1935-ben 6 „ A hegyközségi törvényjavaslattervezet és a szesz­kérdés az Orsz. Mezőgazd. Kamara szőlészeti és borászati szakosztálya előtt. — Petró Kálmán interpellációja. — Magyarország borkivitele 1935-ben 8 „ Borbírálat eredménye a Mezőgazdasági kiállításon. — Borverseny a bácsalmási szőlőkben. — Csak márkázott gyümölcs mehet külföldre 12 ,, A gyümölcsszesztermelők újabb tömörülése. — A gyümölcstermesztés alakfákon 13 „ A bortörvény végrehajtási utasítását tárgyalta a MSzOE választmányi ülése. — A Magy. Borkereskedők Orsz. Egyesülete igazgatósá­gának értekezlete az új bortörvény végre­hajtási utasítása ügyében. — Magyar Bor­kereskedők Orsz. Egyesülete közgyűlése. — Alevélfodrosodás 14 ,, Április havi védekezés a szőlőmoly ellen. — A kül­földi borpiacok helyzete 16 „ A földmüv. minisztérium megállapította a raffia árat. — Milyen legyen a jó hernyóenyv .. 17 „ A szőlő trágyázása 18 ,, A gyümölcstermelők szakosztályának ülése .... 20 ,, Magyar alanyvesszők sikere Franciaországban. — A gyümölcsfák zöldmetszése. — Termés­kilátások Kecskeméten 21 „ Forgalmi adó contra forgalóm. — A szőlőmolyok fejlődésének és az ellene való védekezésnek menete 22 „ Az agrárérdekeltségek állásfoglalása a teherhatárok helyesbítése és a zálogleveles kölcsönök ügyé­ben 23 „ Baross Endre dr. MSzOE ügyv. alelnöke beszéde a földm. tárca költségvetési vitájában. •— Levél a szeszkérdés megoldása tárgyában 25 ,, Az új termés értékesítésével, a szőlő- és bortermelés panaszaival foglalkozott a MSzOE közgyű­lése. — Az új teilmés értékesítése a MSzOE választmánya előtt 26 szám Országos Mezőgazdasági Kamara közgyűlése. — A fővárosi élelmiszervámok teljes eltörlését sürgették a gyöngyösi Faluszövetség gyű­lésén. — Őszibarackfák nyári metszése ... 27 ,, A kecskeméti polgármester. — Dr. Barcza Ernő fölc^mívelésügyi államtitkár. — Gyümölcs­termelő és szőlősgazdakongresszus Kecs­keméten. — Nyílt levél a Hangyához. — Nyári védekezés a kaliforniai pajzstetü ellen. — Kinevezések 29 ,, Használt hordók vámmentes behozatala. •— A gyü­« mölcsösök nyári pefimetezése. — Átszervezik a földmívelésügyi minisztérium Növényvé­delmi Irodáját 31 Dr. Marschall Ferenc államtitkár kitüntetése. — A középeurópai bortermelő államok kong­resszusok programja. — Az almamoly elleni permetezés. — Az alvó szemzésről 33 „ A must termelői irányára 17 fillér. — Szőlőnapok Balatonfüreden. — Kormányintézkedések a gyümölcstelepítések fokozása érdekében.. 34 „ Középeurópai borászati kongresszus Bécsben. — Szőlősgazda nagygyűlés Cegléden. — Vám­politika és szőlőgazdaság 37 ,, Előkelő külföldi vendégek a Tokajhegyalján. — A magyar bor sikere.— Szepteynberi munkák a gyümölcsösben. —- Mogyoróbokor szapo­rítása bujtással. — Kormányrendelettel til­tották be a gyümölcsfák piaci árúsítását 38 „ Óriási érdeklődés mellett zajlott le a szőlősgazdák balatonfüredi kongresszusa. — A balaton­füredi szőlő-, gyümölcs- és borkiállítás bor­versenye. — Változatlanul kedvező gyü­mölcskivitelünkhelyzete.— Téli araszolók1 . 39 ,, A pénzügyminisztérium 2463/1936. P. M. száníú rendelete.— Az izsáki sárfehér nagy sikere.— Móri bornap.— Terméskilátások és a borpiac helyzete a Tokajhegyalján. -— őszi és téli gyümölcsök szedése. — A gyümölcsn^m és fajta megválasztása az új ültetéseknél. — Már most védjük meg almatertnésünket 40 ,, A válságos helyzettel foglalkozott a MSzOE választ­mányi ülése. •— Mustfeljavítási táblázat. •— Növényvédelmi megfigyelő szervezetünk 1936. évi jelentéseinek tanulságai 43 „ A MSzOE gyümölcsszesztermelési szakosztályának ülése. — Szőlőműtrágyázási eredmények. — Növényvédelmi megfigyelő szervezetünk 1936. évi jelentéseinek tanulságai 44 ,, Dr. Máté limre könyve a földmívelés igazgatásáról, Korán vagy késő ősszel telepítsünk.— Javít­suk meg a talajt a telepítendő gyümölcsfák alá 45 „ A szüreti áralakulással foglalkozott a Magy. Bor­kereskedők Orsz. Egyesülete.— A pénzügy­miniszter leirata az adófizetési kedvezmé­nyekről 47 szán* A pénzügyminiszter 2938/1936. sz. rendelete. — Szept.-okt. havi must- és borkivitelünk. -— A szőlők trágyázása és a bor minősége. — Sebek keletkezésének meggátlása és sebek keletkezése gyümölcsfáinknál. — Gyümölcs­fák hirtelen elhalása 49) „, Újabb adatok a világ bor- és szőlőfogyasztásáról. •—A borkereskedők a fogyasztási adó kezelése terén, fennforgó tarthatatlan állapotokról. — Időszerű védekezés az araszolópille ellen és a hernyóenyvgyűrűk felrakása.. 50 A fogyasztási adó eltörlése érdekében országos ^ mozgalom indul meg. — Dr. Máté Imrét választotta igazgatójává az Orsz. Mező­gazdasági Kamara. — A gyümölcs párlat­termelési szakosztály ülése. — Megállapí­tották az 1937. évi raffiaárakat. — A magyar mezőgazdaság időszerű kérdéseit tárgyalta a 1 kecskeméti Mezőgazdasági Kamara köz­gyűlése 51—52 szám-Olck! Borpiac 7, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 75, 83, 91, 101, 109, 119, 127, 137, 145, 161, 169, 177, 185, 195, 203, 204, 211, 221, 229, 237, 245, 253, 261, 269, 277, 285, 293, 301, 311, 321, 331, 343, 353, 363, 373, 383, 391, 399, 407, 415, 423, 431, 439 440-Pálinkapiac 9, 18, 25, 33, 42, 49, 58, 76, 84, 94, 102, 109, 119, 127, 136, 140, 151, 162, 170, 177, 187, 196, 204, 211, 223, 230, 238, 246, 253, 260, 270, 278, 256, 295, 301, 313, 324, 332, 345, 356, 364, 376, 384, 392, 408, 416, 424, 432 : 444 Gyümölcspiacok 247, 255, 263, 271, 279 286-Hírek 9, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 76, 84, 94, 102, 112, 120, 130, 140, 151, 162, 170, 178, 187, 196, 204, 212, 223, 230, 238, 246, 254, 262, 270, 278, 286, 295, 314, 323, 335, 345, 356, 366, 376, 384, 392, 400, 408, 416, 424, 432 444 Könyvismertetés 18, 34, 102, 118, 212,223 444 Kérdés és felelet 18, 50, 94, 111, 120, 140, 151, 170, 178, 188, 204, 210, 228, 236, 246, 262, 268, 276, 284, 313, 334, 344, 355, 373, 382, 393, ' 1 < 398, 406, 414, 430 44& Külföldi borpiacok 25, 34, 42, 46, 56, 91, 127, 151, 169, 188, 211, 238, 243, 260, 267, 277, 286, 318, 376, 400, 408, 414 7.. . 440 Növényvédelmi szolgálat jelentései 155, 163, 171, 179, 188, 197, 205, 213, 223, 231, 239, 247, 255, 263, 270, 279 287 Szerkesztői üzenetek 26, 34, 58, 121, 131, 140, 187, 196, 262, 347, 366, 400, 408, 416 425» A szőlő-, gyümölcs- és bortermelés szakkönyvei: Pengő Braun J. : Szőlőmoly és szőlőilonca elleni védekezés új módja —30 Rakovszky Hugó : Borecet —30 Rcquinyi Géza s A kénezés chemiája és Ferrociánkálival való derítésről —30 Vogt Vilmos, Sándor Zoltán : Szőlő mester­séges megtermékenyítése és a kénezett borok és gyümölcsök mérgező hatásáról —30 Szege Bálint: A gyümölcsfák növényi és állati betegségeiről és az ellenük való vé­dekezésről —30 Rakovszky Hugó í A bortörköly értékesítése —30 Rakovszky Hugó : A borkereskedelem szokványai —-30 Vogt Vilmos : A homoki szőlőtőkék átoltása —30 Sztéhló Bertalan : A szőlőmetszés —30 Dsztrovszkyné : Bor a szakácsművészetben —40 Fuchs Elemér: A borok kékderítéséről... —40 Vargha Imre : A szőlőtő alak-, bonc- és élettana —50 Soos István : A borok betegségei, hibái és a zok javítási módja —60 Drózd Jenő: A szilvaszeszfőzdék üzeme, tekintettel a nemes pálinka előállítására —30 Dr. Zilahi Sebes : A kaliforniai pajzstetű parazitája hazánkban —30 Grábner Emil : A szőlő műtrágyázása... —30 Dr. Szabó Sándor : A bortermelők saját ter­mésű boraiknak elárúsítása, kim érési jogosultsága —40 Pengő Beke László : A magyar gyümölcs jövője ... 1-50 Requinyi Géza : A must erjedése és a bor bakteriológiája 1-20 Requinyi Géza : A borászati chémia 2*50 Fárl László : Adatok az almamoly és az el­lene való védekezéshez 1-20 Szalóky Imre: A sikeres szőlőmolyirtás módjai 1-40 Herszényi: 623 fajta csemegeszőlő ismer­tetése 4— Fend Károly : Szőlőművelés 2— Pettenkofíer Sándor : Szőlőművelés 10— Pettenkoffer Sándor : A jó pincegazda 2— Baross Károly : A szőlőművelés politikája .. —20 Dr. Drucker Viktor : A szőlőgyógymód .... —20 Baross Endre : Irányelvek a gazda és a szak­képzett szőlő- és borgazdasági alkalma­zottak közötti jogviszonyban —30 Ulicsny K. és Szege B.: Népies előadások a szőlészet és borászat köréből —60 Dr. Drucker Jenő : Magyarország szőlőgaz­dasága —-60 Dr. Drucker Jenő : Szőlőink felújítása —-30 Szilágyi János : Szőlőművelés és borkezelés alapvonalai 1*— Dr. Osztrovszkyné : A bor az ember életében 2— Pogonyi Bernát: Bort igyunk-e vagy pálin­kát? —30 Peng& Dr. Baross Endre : Pinceszövetkezetek ala­kításának újabb tervei —30 Dr. Baross Károly—Dr. Drucker J. Fran­ciaország szőlőművelése 1-— Dr. Drucker Jenő : A mi nemzeti italunk ... 1-— Fuchs E. és dr. Szathmáry A. : A bor, sör és szeszesitalok előállítása 8— Dr. Aujeszky László : Védekezés az időjárás viszontagsága ellen 4— Limbacher Frigyes és Pósch : Ruszt, Sopron, Pozsonyi borvidék monographiája 1*— Országos szőlő- és borgazdasági kiállítás 1922 —60 Előadások a szőlészet és borászat köréből III—IV 1— Drucker—Baross : A magyar szőlő- és bor­gazdaság tíz éves története —60 Dr. Drucker Jenő : A szőlő, bor és mellék­termékei a nemzetközi forgalomban .... —-40 Ampelológiai évkönyvek, II., IV., á 2— P .. 2-— Ungarisches "Weingesetz 1934 3— Alapszabályminta pinceszövetkezetek ré­szére —60 Bortörvény-tábla 1-30 A könyveket a portó külön felszámítása mellett postafordultával megküldi a Borászati Lapok könyvosztálya, Budapest, V., Báthory-utea 22. Telefon: 111—1—75.

Next

/
Thumbnails
Contents