Borsod - Miskolci Értesítő, 1867 (1. évfolyam, 49. szám)

1867-12-05 / 49. szám

Miskolcz, deczember 5. 1867. 49-ik szám. Első évfolyam. SÓD » Társadalmi érdekeket képviselő »» * vés tartalmú heti közlöny. ELŐFIZETÉSI ARAK: Helyben házhoz hordva: Fél évre . . . 1 frt 50 kr. Egész évre . . 3 „ — „ Vidékre postán küldve: Fél évre ... 1 frt 80 kr Egész évre . . 3 „ 50 „ BEIGTATASI DÍJ: hirdetményekért : Iisábos sor ára 6 kr. izori beigtatásnál 5 kr. Bélyegdij: Minden egyes hirdetéstől le­gyen az nagy vagy kicsi 30 kr. r Felhívás. Miskolcz lelkes ifjúságához.-íS- Ki tanúja volt azon múltnak, ama pezsgő életnek, mely bennünket húsz, dicsőség és küzdelemteljes húsz év­vel vezet vissza ; ki akkoron végig te­kintett Borsodmegye ifjúságán , kiket később a nemes tűz, a honfiúi buzgalom a csatatérre vezetett, megvívni ama di­cső harczot, mely nemzetünket a világ előtt újabban ismertté tévé; ki, mondom, visszaidézi ama szép múltat, lehetetlen hogy elkerülje figyelmét a Borsodmegyei ifjúság lelkes, mindenütt és mindenben zászlóvivő serege. Úgy a társadalmi, mintáz, az idők­ben oly zajos politicai világban oly fak­torok voltak ők, kiknek rész vétők, buz­galmuktól függött számtalanszor az óhaj— toTt siker. —“Nein éretlen tiinrétCsi vísz- keteg, de tiszta meggyőződésből eredt lelt-vágy lelkesité őket, tenni ott hol azt a szükség kívánja, közremunkálni a közjóra, ébren tartani mások figyelmét, hogy azt valamely üdvös czél kivihetése felé vezérelhessék. Ez volt a vezéreszme , s borsod­megye múltjának fényét nem kis részben ezen eszme közkarezosainak köszönheti, vegyük bár politikai életben a szabadel­vű párt győzelmeit, avagy a társadalmi­ban a régi fényes olvasó kör létezését, de különösen a magyar színészetnek böl- csöjétöli folytonos virágzását. Ez utóbbi az , miről szóllani akarok, s mely felé a mai szintén nagy számú if­júság figyelmét hajlítani óhajtom. Vegye e didergő árvát pártfogása alá, s bizton hiszem, hogy ha a mostani lelkes és mondom igen nagy számú ifjú­ság mindeggyike csak 2 — 3 bérlőt szerez is, a színészet Miskolczon újra virágozni fog, mig igy csak sírja felé siet. Szóljanak .szavaim azokhoz is, kik mire e lapok napvilágot látnak — lehűl — Ván a zársorompók, mindenben osztá­lyosaink lőnek, kik megmutatták, eddig- elé is hogy a közügyekért ez előtt is tud­tak lelkesedni, s hogy a nyomott hely­zetben is épen úgy szerették a hont, an­nak nyelvét, színészetét, mint szabad polgárok, szabad hazában, igyekezni fog­nak annak jövőjét is biztosítani. Szóval: alakuljon az öszves Hiúság­ból, egy színházba járásra ösztönző, de különösen bérletet eszközlö comité. (Hisz- szük hogy az itt mondottak, nem lesznek kiáltó szó a pusztába , s az alakulás esz­közlésére örömest megnyitjuk e lap ha­sábjait. Szerit.) Hetiszemle. A frauezia császár személyes biz­tonsága miatti aggodalmak némely sze­mélyváltoztatásokra adtak alkalmat. H y r- voix, a császár biztonsági főnöke egy föszámvevöségi állomást nyert, vagyis mintegy 80,000 vagy 100,000 frank évi fizetéssel nyugdijaztatott. 0 már öreg, s ezért egy fiatal, bátor férfival kívánják helyettesíteni. — Olasz ügyek. Az olasz lapo­kat sokat foglalkodtatja Semenza követ terjTfí el illés ín un hála of . ~.;"A v a 1 ó d i sürgető kérdés.“ Ez román kívül a sereg és financzia reorganizálását is sür­geti. Legyen a pápáé a Vatikán, a szent- Péteregyház s egy keskeny földdarab mely a kikötőig (ez Civita-Vecchián kí­vül egy másik is lehetne) terjedne, Olasz­ország 10—12 millió frt. évi jövedelmet fizetne neki. Aztán megkellene szüntetni a bankjegy kényszer forgalmát, az állam- egyedárukat, s a lőpor-gyártást szabad­dá tenni s Olaszországot európai szabad kikötővé tenni. — Róma kiürítése iránt Írják Párisból, hogy a franczia megszálló had egy része mind addig ott marad, mig tudva nem lesz az olasz parlament han­gulata s mig ez nem nyilatkozott legalább is nem támadó értelemben. — Berlin, nov. 22. A „Prow Corr.“ jelenti hogy a conferentia 1 élesü— lése iránti kilátások emelkednek, a meny nyiben Francziaország fáradozásainak si­került , Olaszországot, valamint a pápát is a conferentiában való résztvevősre rábírni. A franczia csapatoknak Rómában és az egyházi államban maradását a fran­czia kormány a conferentia létesülésétöl vagy meghiúsulásától tette függővé. A nagyhatalmak részéről az értekezlet el­fogadása iránti határozott nyilatkozatot rövid időn várják. — A ,,Dziennik Poznanski-'‘-t állí­tólag jól értesült forrásból arról értesí­tik, hogy az orosz uralkodó-család ke­belében komoly meghasonlás támadt,mely­nek alapját az Oroszország s Poroszor­szág közti hagyományos viszonylat felöli ellentétes nézetek képezik. — P étervár, nov. 24. Császári manifesztum által az ujonezok kiállítása elrendeltetik és pedig arány; minden ezer leiekből négy ember. Az ujonezozás dec. 15—töl febr. 15-ig tart. — Belgrád, nov. 26. Az itteni fegyverkezések néhány nap óta a legko­molyabb jellemet vették föl. A hadiigy- ministériumban lázas tevékenységet fej­tenek ki; névszerit a tüzérségi felszere­léseket rendkívüli gyorsasággal esz­közük. Más állambeli tüzértiszteket is fo­gadnak fel. Az uj miniszterelnök, Ristics, holnap érkezik ide. A miskolezi nöifillér-egylet alaptő­kéjének az egylet részéről rendezett s sorsjátékkal összekötött tánczvigalom szá­mos ügyBarátök s válogatott díszes kö­zönség részvéte mellett múlt november hó 21-én megtörtént. A kihúzott nyerő számok e lap legközelebbi számában már közölve lóvén, a tisztelt közönség tudo­mására jutottak. Beküldetett összesen 318 nyeremény tárgy; kibocsátatott 3000 sorsjegy, me­lyek kévés kivétellel mind elkeltek any- nyira, hogy a tánczvigalom tiszta jöve­delme az eladás végén szétosztot s a be­érkezésre biztosan várt sorsjegyek árá­nak beszámításával 864 forint lelt, mely öszveg az egylet alaptőkéjének gyarapí­tására fog fordittatni. Azon kitűnő részvét, melyei az elnökség által felszóllitott t. ez. közön­ség helyben és távolban, részint nyere­ménytárgyak ajándékozása, részint a sorsjegyek elárusitása körül jótékony egyletünk iránt tanúsítani méltózlatott, látható bizonyítéka annak hogy egyle­tünk czélja a milyen nemes olyan nép­szerű is. Mely elismerés midőn egyrész­ről ránk buzditólag hat; másrészről a munkás résztvevők iránt hálára kötelez melynek kifejezéséül fogadják a nyilvá­nosság utján is az egylet nevében kö- szönelünket. — Kelt Miskolczon Decem­ber 3. 1867. Az igazgató választmány. Nyilvános köszönet! A miskolezi izraelita nöegylet elöl­járósága köszönetéi fejezi ki mindazon lel­kes nőknek kik első felszólításra — ezen

Next

/
Thumbnails
Contents