Borsod - Miskolci Értesítő, 1869 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1869-01-07 / 1. szám

Miskolcz, januar 7. 1869._____________1-SŐ Szám.___________Harmadik évfolyam. Tárt»— dekeket képviselő és vegyes tartalmú heti közlöny. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: BEIGTATÁSI DÍJ: Helyien házhoz hordva: Vidékre postán küldve: Elölegesen fizetendő: Bélyegdij: Fél évre . . 2 frt •- kr. Fél évre . . . 2 frt — kr. 50 szóig . . . . 50 kr. Minden hirdetéstől. . 30 kr. Egész évre • • 4 „ — „ Egész évre . . 4 „ — „ 50-től 400-ig 1 frt. — „ Nyilt tér sorja . . . 15 kr. Virginiában szokásos dohány­kezelés és szárítási kísérlet. A magas kormány egyéb bölcs in­tézkedései mellett — a dohánytermelést is tanulmányozás tárgyává tenni szüksé­gesnek látván; — utazás és kísérleteket hozott nemcsak javaslatba, de tényleges alkalmazásba is. Minthogy pedig a Virginiában ter­melt dohány — jól égő és zamatos tulaj­donságánál fogva leginkább megfelel a- zon kivánalmaknak, melyek a fogyasz­tók részéről — különösen a szivarnál követeltelnek ; nagyon természetes, hogy mint ilyen — a világ kereskedésben leg­elöl foglal helyet s nem megvetendő ré­szét képezi a financiális jövedékeknek. Nem lehet tehát csodálni, hogy ma­gyar dohányunk hire s kiviteli kelendő­sége ép oly arányban sülyed, mint a mi­nőben a virginiai s egyéb jobb kezelés­ben részesült — például a hollandi do­hány értéke emelkedik, és pedig oly é- rezhetően magyar dohányunk rovására, miként külföldön termel vényünket— már plane surrogatum névvel bélyegezik. Pedig ezen sülyedés okát egyedül saját hanyagságunk, — s dohányterme­lésünk körüli ferde eljárásban találjuk fel; ép úgy, mint amazok az okszerű termesztés s kezelésnek köszönik emel­kedésüket. Igenis korszerű tehát a magas kor­mány azon intézkedése, melynélfogva alaposan kivan meggyőződni s a termesz­tőket meggyözödtetni arról: váljon nem lehelne e nálunk is ép oly használható do­hányleveleket előállítani, mint Ameri­kában? miáltal jelentékeny előnyök es­nének nem csak egyesek, de az állam részére is. Több dohánytermesztők szóllittat- tak tehát fel a Virginiában szokásos do­hánytermesztés s illetőleg kezelés kísér­letének megtételére; s miután alulírott is azok közé tartoztam, a kísérletet lehető pontossággal megtenni kötelességemnek tartottam, ép úgy mint az eredményt nyilvánosságra hozni el nem mulaszt­hatom. Minthogy azonban a felszólítást sok­kal később kaptam, semhogy a kísérle­tet egészen elölről kezdhettem volna meg ; — tehát azt csak a rászák beülte­tése után, — a tisza vidékén divatos, úgynevezett nyiri faj dohánynyal tehet­tem meg. — Azon dohány-tőkék tehát, melyek e czélra felhasználandó!! leendettek — következő kezelésben részesültek. U- gyanis: Amint a dohányfökék 10 —12 le­vélre fejlődtek, — koronájuk- s a többi felesleges levelektől megfosztottak; nem­csak azért, hogy szebb s tökéletesebb leveleket nyerjünk , hanem azért is, hogy ezáltal a dohánylevelek egyidöbeni é- rése eredményeztessék. Mert mig a szo­kásos eljárásnál a dohány levelek érése — s tehát leszedése is — 3 sőt 4 idő­szakban történik, a virginiai kezelés­nél mindenkép azon kell törekednünk, hogy a dohánylevelek érése egy időre essék. Az igy kezelt s természetesen min­den kacs s mellékhajtásoktól tisztán tar­tott dohánylevelek — kellő érettségüket midőn elérték, neki mentünk a dohány- tőkéknek, s azt görbe kertész késsel a földszintöl 3 — 4 ujnyira középen átszúr­ván — s függőleges vonalban mindig a középen haladva végig hasítottuk, mely után a tökét földszint elvágván 10 — 12- lös halmazokba leraktuk. Megkell itt említenem, miként e- zen műtétéi a legegyszerűbben s oly könnyen megy véghez anélkül, hogy a dohánylevelek legcsekélyebb megsértés­nek is lennének kitéve; — miként 5 — 6 egyén naponta egy 1200 □ öles hold e módoni leszedését igen könnyen elvé­gezheti. A levagdalt s halmocskákba rakott tőkék ezután vagy ott hagyatnak, — vagy pedig azonnal fedél alá szállíttat­nak ; a szerint, a mint Virginiában is szokásos — kétféle methodus valamelyi­ke szerint akarjuk szárítani. Én mind a két methodust megkisér- tém következőképen: Az első szerint — a levágott do- hánytökék a szabad ég alatt hagyattak az említett kis halmazokban; addig, mig annyira meghervadtak, hogy törékeny­ségüket elveszítvén — könnyebben ke­zelhettük; — ezután 4‘/a láb magas áll­ványokon szabad ég alatt üétfelé hasított részeknél fogva — pálczákra akasztot­tuk, oly közel egymáshoz, hogy a do­hánylevelek érintkezvén, egymásra nyo­mást nem gyakorolhattak, — s a meny­nyiszer a levelek a beszáradás következ­tében széjjel estek, mindannyiszor ösz- szevonattam a pálczákat, hogy a szük­séges érintkezés mindaddig fentartassék, mig ezen első fermentátión keresztül nem estek. Ezen első füllesztés után a dohány- tőkék egy e czélra átalakított fedeles ól­ba hozattak s ép azelöbbi mód szerint ag- gattattak fel 4V* láb magas állványokra ; csakhogy itt a leveleknek egymást érin­teniük már nem lévén szabad, 6 — 7 uj- nyi távolságra rendeztelek el egymás­tól; — s a tüzeléshez azonnal hozzá fogtunk. Minthogy pedig a tüzelés közvetle­nül a dohánytökék alatt történik; legel­ső kellék, hogy száraz fával rendelkez­zünk, mely amellett, hogy egyenlően ég kevés füstöt adjon, s ezen el nem mellőzhető füstnek is a lehető leghirtele­nebben el kell távoznia. E czélra én a nádfedólen közel egymáshoz kis lukakaí csináltattam, melyen át a füst minden ol­dalról a leggyorsabban takarodott ki. Miután egy épen használatban nem levő 2‘/a öl széles ól szolgált tüzelési helyisé­gül , a nagyon apró tüzeket akként al­kalmaztam, — hogy azok felváltott kö­zökre estek, — mert csak igy ejthetém meg azon keskeny épületben, hogy a tüzek melege a dohányleveleket minde­nütt egyenlően érje, miután ez a jó si­kerülésnek egyik feltétele. Egy körülbelül 15 □ öles területen tehát 9 kis tűz égett, mint fentebb is em- litém — systematikus elrendezésben. E- zen tüzek eleinte a lehető legkissebbek voltak, s csak fokonkint nagyobitaltak , de soha sem annyira , hogy túl nagy me­leget fejlesszenek, avagy a lángok a do­hányleveleket érjék. A tüzelést addig folytattuk, mig a dohánylevelek a kellő szint és száradást el nem nyerték; a mi az első methodus- nál 36, a másodiknál pedig 48 óra alatt következett be. A mint tehát a dohánylevelek a meg­kívántaié száradási állapotot elérték, a tüzeléssel felhagytunk; — ámde a leve­lek oly szárazakká lettek, hogy a leg­csekélyebb érintkezésre töredeztek vol­na. Addig kelle hát várakoznunk, mig az esős idő megjöttével megereszkedtek. S valóban a negyed napra bekövet­kezett igen csekély essőre — száraz do­hányleveleim annyira megnyirkosodtak,

Next

/
Thumbnails
Contents