Borsod - Miskolci Értesítő, 1872 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1872-01-04 / 1. szám

h lez, január 4.J87& 1-ső szám. Hatodik évfolyam. BORSOD. Társadalmi érdekeket képviselő és vegyes tartalmú heti közlöny. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: BEIGTATÁSI DÍJ: Helyben házhoz hordva : Vidékre postán küldve: Elöleyesen fizetendő : Bélyegdij: Fél évre . . . 2 frt — kr. Fél évre . . . 2 frt — kr. 50 szóig......................50 kr. Minden hirdetéstől . 30 kr. Egész évre . . 4 „ — ,, Egész évre . . 4 — ., 50-től 100- iff . 1 frt. — „ Nyilt tér sorja ... 15 kr. A miskolczi kir. törvényszékhez beosztott járásbíróságok. 1) Miskolczi kir. járásbíróság: Székhelye: M i s k o 1 c z. Miskolcz, S.-Keresztur, Mindszent, Kelecsény Sz.Bessenyö Csaba, ?c Ónod, Görömböly s Tapolcza, Diósgyői, uj vasgyár, Mályi (Vakarács p.), Felsőgyór, Nyék (Tullus puszt.), A.-Hámor, Ládháza (Rákos p.), F.-Hámor, K.-Tokaj (Ly.hegy p.), Ó-Huía, Uj-Huta, Gyertyánvölgy, Répás Huta, Kisgyőr \ Harsány, Aranyos. Szirma, S.-Petri, S.-Lád, Belső-Bőcs, Alsó-Zsolcza, Felső-Zsolcza, Pál fala, Arnóth (Zbuska p.), Zemplén meqi S.-Vámos, Külső-Bőcs. 2) Szentpéteri kir. járásbíróság: Székhelye : Szent-Péter. Sz.Péter (Kisfalud p.), Várkony, Dusnok puszta, Ecseg Bábony, Lászlófala, Kápolna, Radistyán, Kondó, Parasznya, Varbó, Monosbél, S.-Németi, Királd, Mercse, Czenter, Ózd (vasgyárral), Bolyok (Vasvár p.), Sikátor, Domaháza, Előfizetési felhívás. Midőn ez év végével szives olvasóinkhoz fordulunk, kibocsájtván előfizetési fel­hívásunkat, azt a szokás és azon tiszteletnél fogva tesszük, melylyel kell, hogy viseltes­sünk azok iránt, kik átlátva egy helyi a közérdekeket képviselő lapnak szükségességét, an­nak létrejöttét érdekkel fogadták s életét folytonos támogatásukkal tartva fel, azt mai nap a köz- és jótékony czélu intézetek, egyletekre nézve nélkülözhetlen közeggé tevék. Nagy hangú Ígéreteket nem teszünk, hanem hivatkozunk öt évi fennállására lapunknak, azt to­vábbra is azon irányban akarván feltartani. Az igazság mindenek előtt! ez lesz jelszavunk jövőre is, s ezen az alapon fogunk a nagy közönséghez szóllani mindenkoron. Irányt mutatni a közgazdaság terén felmerülő eszmék körül, figyelemmel kísér­ni városi közéletünket s ott hol kell nyíltan s őszintén szóllani lesz vezérfonalunk, s midőn ezeket tenni fogjuk, az okulva mulattató tárcza-részre is gondot fogunk fordítani. Előfizetési ár: Egész évre ................................4 ft. | Fél évre.....................................2 ft. Miskolcz, deczember 12. 1871. Ä szerkesztőség. Viszló, Rakacza, Rakacza-Szend, Martonyi, Szalonna, Meszes, Csehi puszta, Galvács, Királykut puszta, Irota, Abod, Kazincz puszta, Ormos puszta, Kurittyán, D.-Horváth, Borsod, Balajt, Darnak, Hegymeg, Hangács, Abauj megy< Szénamál s Diczháza p. 4) Mezö-kövescU kir. járásbíróság: Székhelye: Mező-Kövesd. Alacska (Ludna p.), Disznósd, Szilvás, Csépány, Yisnyó, Arló, Dédes, Járdánháza, fTapolcsány, Bóta, Tardona, .vUppony, Mályinka Sáta, Bánfala, Csókva, Bánhorvát K.-Barcza, Omány, Nagy-Barcza, Csernely, Yelezd, ; Nád ásd, (vasgyárral), Dubicsány, Nekézseny, Galgócz, Kismező-puszta, Vadna, Lénárd-Darócz, ; {Ivánka, Mogyorósd, Harnócz puszta, Balaton, A. és F.-Barczika, Szentmárton, Kazincz, Apátfala. Berente, 3j Edelényi kir. járásbíróság: Székhelye : E d e 1 é n y. Szirák, Szakácsi, Finke (Sáp pusztával), Garadna puszta, Edelény (Császta p.), A.-Telekes, Nyomár, F.-Telekes, Ziliz, Rudobánya, Bódva, Szuhogy, Senye, Hajnácsó puszta, Kaza (Kaczola p.), Szendrő-Lád, Szuha-Kálló, Lád-Bessenyő, Műcsony, F.-Kelecsény, Szendrő, Dövény, Szent-Jakab, Jékfaía, Debróte, -F.-Nyárád, Mező-Kövesd, Mező-Nyárád, Mező-Keresztes, Keresztes-Püspöki, Montaj puszta, Ernőd, Yalk, Négyes, Ivánka, Egér-Lövő, Szőke puszta, Egér-Farmos, Szemere, Szihalom, Szent-István, Andornak, Kis-Tálya, Novaj, Tárd, Lator puszta, Szomolya, Bogács, Nősz vaj, Zsércz, Cserépfalu, Cserépváralja, Kács, T.-Darócz,-11> Sály, Geszt, Vatta, _ Felső-Ábrány, Alsó-Ábrány, fi Mocsolyás puszta. Ostoros, _ : 5) Csátlú kir. járásbíróság : Székhelye : C s á t h. vMező-Csáth, \S.-Szöged, Fehéregyháza puszta, Őrös, Ároktő, Nagy Csécs, Tisza-Keszi, Poga, Tarján, Bábolna, . Kiirt, Szalonta, Oszlár, Szakáid Palkonya, Muhi puszta, Szederkény, sfielej, Nemesbikk, ..Nagy-Mihály, P.-Bikk puszta, Dorogma, Bába, Pólyi puszta, Papi, Heő-Keresztur. Igriczi, Régészeti és történeti levelek megyénkről. XVII. (A kunnyelv nem veszett ki. Palóczor- szág fővárosa. — Palóczhelységek. — Az Uzok és kozárok nyoma. — A kun fő-emberek nevei megörökítve egyes helynevekben.) Megyeszerte mindenki tudja, hogy a palóczok saját nyelvvel bírnak, vagy is hogy a közös magyar nyelvet

Next

/
Thumbnails
Contents