Borsod - Miskolci Értesítő, 1875 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1875-01-07 / 1. szám

Miskolci, január 7. 1875. 1-ső szám Kilenczedik évfolyam. BORSOD. sisseLcn áifisim Társadalmi érdekeket képviselő és vegyes tartalmú heti közlöny. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Helyben és vidékre : Rendkivülileg: Fél évre .... 2 ft. — kr. Negyed évre . Egész évre , ■ . 4 „ — „ | Nyilt-tér sorja . 1 ft. 20 kr. 20 kr. BEIGTATASI I)IJ Elölegeaen fizetendő : 50 szóig .....................50 kr. 50-től 100-ig . . 1 ft. — „ Bélyegdij: minden hirdetéstől 30 kr, melyek a kiadó-hivatalhoz intézendők. Előfizetési felhívás! Tisztelettel kérjük lapunk olvasóit; miszerint előfizetéseiket minél előbb meg­újítani szíveskedjenek; — ezen szám lévén utolsó küldeményünk azok részére, kiktől egyszer mindenkorra felhatalmazást nem nyertünk, lapunk rendes megküldésére. A szerkesztőség. Előfizetési dij helyben házhoz hordva , vagy vidékre postán küldve: egy évre 4 ft, félévre 2 ft, negyed évre 1 ft, 20 kr. Megyei hivatalos közlemények. 6993. sz. ni. 1875. Borsod vármegye alispánjától. HIRDETMÉNY. A 60. számú cs. kir. gyalogsorezrod had­kiegészítési kerületi parancsnoksága Egerben folyó hó 3-án 3392. sz. a. kelt átiratában arról ér­tesít, hogy a feloszlott 14. es. kir. határőrezred által egy tanuló ifjú részére 2000. forint ősszeg erejég egy a fentjelzett ezred nevét viselő alapit- ' vány létesittotett, a mely összegnek 5 -os ka- j matai félévenkint az illető alapitványösnak szol- , gáltatnak ki. Ez alapítvány elnyerésére igényt tarthat- i nakoly ifjak . a kik az 5-ikgymnasiumi vagy en­nek megfelelő reáltanodái osztályba lépnek, s a kik az egykor a 14. es. kir. határörezrednél szolgált tisztek, hadbírók és katonai orvosok el­szegényedett do fedhetetlen erkölcsi magavisele- tü gyermekei. Felhivatnak mindazon tanuló ifjak , s kik a fentebb megjelölt alapítvány elnyeréséért pá­lyázni óhajtanak, hogy ez iránti kellően felsze­relt kérvényüket 1875. évi május bő első napjá­ig hivatalomhoz nyújtsák be. Miskolczon 1874. évi deczember hó 29-ón. Bay Bertalan, alispán. szeti és történeti levelek megyénkről. XVI. A „miskolczi járás“ a török uralom alatt 1641-ig: Nemes-Bik , Bába , Csáth, Paraszt-Bik, Bá- bony, Igriezi, Sajó-Lád, Szirma községek. Neme s-B i k. Először Egerbe, aztán Budára, majd ismét Egerbe adóztak, — 1616-ban hódoltak be, Kara (fekete) Alit ismervén uroknak. Másik birtokosa Beezer aga nevű budai török volt. Nemesbik a na­gyobb sarczolástól ment maradt. Bába. E község 1621-ben „sum­máit“ volt Ibrahim csauszszal, — utánna fia és neje birtoklották. Nagyobb adója 95 frt. volt. Csáth. 1616-ban egyeztek meg a csati előjárók Egerben Memhet aga urokkal abban, hogy fizetnek negyedfólszáz forintot, adnak e mellett 100 kila árpát, egy vágó ökröt, egy borjas tehenet, 90 pint vajat, negyven kila lent. Később azonban ezzel meg nem elégedett, feljebb verte és vett rajtok a negyedfólszáz forinton felül kétszáz kila árpát, két átalag túrót, tizen­két szekér szénát, vajat nyolezvan pintet. Parasztbik. „Mucsoni András, Pa- rasztbikben lakozó Tihat Gáspár uram job­bágya : tudja nyilván, hogy ennek előtte 25 esztendővel (1676), az mikor Egren meg- summáltak, volt az adójok esztendőnként 25 frt. Az urok Ibrahim aga volt, és raig élt, abban megtartotta őket. Annak utánna az mostani urok annak az fia, az 25 foriutrul feljebb verte 30 ftra, harmincz- rul negyvenre, negyvenrül ötvenre, ötven- rül hatvanra, és mostan immár 70 frtot akar rajtok venni, ős az mellett vetett re- ájok egy dézsa túrót, 10 iteze vajat, egy vágó tehenet.“ Bábony. Bábonynak 1619-ben 70 írt. adója volt és Egerben lakó Musztafa volt az urak. E mellett szénát adtak negy­ven szekérrel, vajat huszanhat itezét. A fa­lusiakon egyszer is, másszor is hol tizenkét forint bírságot vett, hol többet, hol keve­sebbet, mi miatt pusztán hagyták a falut. E közben más törökre, Jacob is- pahira esett a falu. Az egri basa hivatta a bábonyiakat és kérdezte, hogy miért futot­tak el. Ok okát adták, hogy urok az adó felett szokatlan sok bírságot ró rájok. Egy­szersmind uj urokkal 90 frt. és öO iteze vaj­ban megsummáltak. Igriezi. Igriezi pénzbeli adója mel­lett természetben adott még két kősót, egy tábla szappant, egy juhot, egy dézsa túrót, vajat 3 — 30 itezét. Urai közöl Memhet agát ismerjük csupán. Sajó-Lád. Eszes Hoszman úgy felszöktette e falu adóját, hogy elpusz­tultak miatta; de a sok biztatásra, hogy menjenek haza és leszállítja adójokat. E falu később egyik kézből a másikba ment; egyik eladta, a másik megvette. Fizetett kősót, aszalt szilvát, diót, szappant, len­csét és fát. 1641. körül Mehmet csausz, ki Egerben lakott, bírta. Szirma. Baracza István Szirmán la­kó, Szirma Péter uram jobbágya, nyilván tudja, hogy ennek előtte 18 esztendővel (1623.) az Nagy Geömbli bírta Szir­mát, 30 frt volt az. adójok és néhány esz­tendeig abban bírták őket. Annak utánna ugyan ezen urok feljebb verte, és eszten- dőuként 40 frtot vett rajtok, ez mellett egy vágó tehenet, száz kosár hagymát, tizenöt pint vajat, mézet. Halála után egy kézről másra szakadván, egy Szorog 1 i Musz­tafa nevű urok támadott, és az feljebb verte annál is, vött rajtok készpénz sum­mát száz forintot, az mellett busz iteze va­jat, húsz iteze mézet, hagymát öt kilával, egy vágó tehenet, 45 szekér szénát, fát valamennyit akart hordatni, két tábla szap­pant, három kősót, bárom száz fő káposz­tát, ezenkivel az szekérrel és gyalogszerrel való szolgáltatásnak szüneti nincsen. Vagyon tiz esztendeje, hogy ezeket fizettetik, szol­gáltatják velek. Mostan M a n k u c z M u s z- tafa aga az urok Egerben. Kandra Kabos, a magy. tört. társulat tagja. Miskolcz városa képviselő testületének 109 legtöbb adót fizető tagjai- és póttag­jainak névsora az 1875-ik évre. frt. kr. Piita Miklós* 1815 10 PásztéJy János* 1011 24 Lichtenstein József* 954 57 Horváth Lajos* 771 2 Kohn Lázár 622 89 Répászky Alajos* 617 60 Török Sándor* 605 56 Martin Károly 557 27 Szalay Elek* 554 46 10 Forty Károly* 519 19 Vanza Mihály* 461 23 Soltész Nagy Albert* 460 41 Róth József 398 70 Csáti Szabó István* 394 '42 Prop per Ignáez 386 36 Rótt E. M. 380 68 Dr. Kaezander Áron* 377 4 Soltész Nagy Kálmán* 364 71 Kun Miklós* 360 14 20 Schak Antal 356 79 Kun Lajos* 348 56 Kraudy József 340 74 Tatár Béla* 333 18 Sassi Szabó István* 332 54 Debreczenyi Daniel 327 99 Lengyel Sámuel 313 n ( Dr. Popper József* 305 41 Moesz Frigyes 298 21 Dr. Bódogb Albert* 297 64 30 Spullei József 290 61 Fejér József 283 8 Diószeghy György* 281 28 Beller József* 273 18 Rosenthal Joachim 262 40 Szeremley Lajos* 262 — Dr. Kun Tamás* • 255 64 Jesze Vilmos* 248 _ Gencsy Ferenc* 245 71 Zsarnay Győző m ■ 92

Next

/
Thumbnails
Contents