Borsod - Miskolci Értesítő, 1883 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1883-01-03 / 1. szám

Miskolcz, 1883. május 23 Tizenhetedik évfolyam jegyei hivatalos közlemények. 951 ■ 18tj,{ ISorsodvárrregye alispánjától. Nyilvános nyugtázás. A szabadság'-harc/ szcorának Budapes­ten leendő felállítására Feyér Endre szolgabiró által 17 Irt ‘J kr, Molnár Emi szolgabiró által r,2 frt 37 kr. — Fekete László szolgabiró állal 124 írt 1 kr’— Nikell Aurél szolgabiró által 38 frt 6 kr, — Szepesi László szolgabiró által 1.5 frt 40 kr, — Csépányi Igmcz szolgabiró ál­tal 66 frt 31 kr. — Zsóry (íisztáv szolgabiró által 50 frt 17 kr, — (Sombor-György szolgabiró által 40 frt, összesen tehát 4)3 frt 41 kr gyiij- letelt, és általam illetékes heljre küldetett. A mely gyűjtésnek endményét ezennel köztudomásra hozom; és egyszersmind úgy a gyűjtőknek, szives fáradozásucért, valamint az adakozóknak áldozatkészségikért köszöneté met nyilvánítom. Miskolczon, 1883. évi nájus hó 18-án. Bay Bertalan, alispán. ki12^.r Pályázati hrdetmény. Knopf Ede elhalálozással a szilvási kör­jegyzői állás üresedésbe jövéi, ennek választás utján leendő betöltésére határnapul f. 1883. évi junius hó 18-ik napja délelöt 10 órája Szilvás községébe kitüzelik. Ezen jegyzőség javadlmazását képezi : 500 frt, készpénz, 8') frt utzási, s 25 frt napi- díj ál alany, 30 frt. irodai szükségletre, 32 frt iroda fűtésre, Szilvás közsgében 1 hold föld, és féltelek utáni legelő — fizsnyó községében szinte féltelek utáni legelő hsználata és Szilvá­son szabad lakás. Az ezen állási elnerni óhajtók felhi­vatnak, hogy az 1881. évi XVIII. t. ez. 74. és 83. ij-ai értelmében felszerlt kérvényüket be­zárólag junius 19-ik napjai; hivatalomnál ad­ják be. Sajó-Szentpéteren, 183. május 17-én. Szepesi Lszlú, szolgabiró. Az iszákosáéról. II. Az iszákosság okzta betegségek Dr. Leszner Rezső tue értekezése sze­rint a következők: Mint a gyomor nyshártyája, úgy a többi nyákhártyák is raghurutosodnak, jelesen a gége nyákháiyája, mi rekedt­séggel jár; a tüdő nyxhártyája, miből idült köhögés támad; azem köthártyája, miből rut, csipás szem ijlődik. A máj és a vesék.zon betegségek­nek lesznek fészkeivé, lelyek — a sors gunyjából — vizkórsápa ejtik azokat, kik a vizet élethosszigla megvetették. E betegségek a Brighti vsekór és májzsu­gorodás, az iszákosokn^ gyakori életrö- viditői, miért is már rcóta azt tartják: qui vivit if: vino, moritr in aqua. embert elárulják, legjellemzőbb a bor­virágos orr — duzzadt, gombos, rezes hegyével. A nemzési tehetséget elfojtja a bor­szesszel való idült mérgezés. Statisztikailag is kimutattatott, hogy az iszákosok sokkal kevesebbgyermeket hoznak világra, mint a mértékletes emberek, e keveset is az ideg­zet kóros fejlődése által különböztetvén meg. E gyermekek közt feltűnő sok a buta, bárgyú és a hülye s gyakran találha­tó a nehéznyavalya. Az iszákosság által az idegzetet ért betegségek igen számosak. Ilyen a már említett gutaütésen kívül: az agylob, agy­lágyulás, nehéznyavalya, inrángások,resz- ketés, érzéketlenség és a hiidés ; ilyen a részegségi téboly, mely ilyesztő képét adja az idült szeszmérge^ésnek, továbbá a monomania és pyromania, az elmehá- borok legrettentőbbjei — mindezek káp- rázatok és álomlátások kíséretében. Az észtehetség, mint az az agynak súlyos megtámadtatása után másként nem is képzelhető, összeroskad a szeszes italok pusztító hatalmától, s életünknek fennen hirdetett vezére elbutulva tapo- gatódzik csak még fenmaradt pályáján. Vele sülyed az erkölcsi érzés, s ez termé­szetes, ha meggondoljuk, hogy az alap­jában oly annyira megrendített idegiend- szernek rendellenesen kell működnie. Az iszákosok közt gyakoriak még az öngyilkosságok. Ezek oda magyará- zandók, hogy a nyomorúság érzete, mely némelyekben már a részegség alatt, sok­ban pedig az utóbajok alatt ébred, ön­megvetéshez vezet, mi csak a megsem misülés gondolatában tér nyugalomra. E betegségek gerjesztéséhez nem egyformán járulnak a szeszes italok. Eeg- kevesebb borszeszt tartalmaz a sör, mint­egy 3—6%-ot, ennélfogva ártalmassága is a legcsekélyebb. Mértékletes élvezete üdit s hűsít, dextrin, ezukor s fehérje tar­talma táplál valamelyest, s a benne oldott kesernyés anyagok elősegítik az emész­tést; de ismeretes lustitó, álmositó s a gondolkozást nehezítő tulajdonsága is. A bornemek fölötte különbözők. Bor­szesztartalmuk 3—20% közt ingadozik. Szesztartalmához arányos mérsékle- tes mennyiség a borból elevenít, vidit s kedvezőleg hat az emésztésre. Egy régi közmondás szerint: „a bor az agg embe­rek teje1', mely fogytán levő életerejüket tartogatja. A reconvalescensekre, de még némely betegekre is üdvös befolyást gya­korol ez éltető nedv. A borral való visszaélés azonban elég gyakran szül betegségeket. A ter­mészetes, tiszta bor nem okoz annyi bajt, mint a kotyveles, habarezos műbor, Eegtöbb borszeszt tartalmaz a pá­linka, 25—70%-ot, legnagyobb is a rová­sa a gerjesztett betegségekről, már azért is, mert szegény emberek itala, kiknek egészségi és táplálkozási viszonyai sem kedvezők. Már kis mennyiség belőle ré­szegít, s már rövid idő után megronthatja az egészséget. Artalmasságát neveli a hoz­závegyük méregtársa :a kozmás olaj (Fu­sel), mely — nevezetesen a keményítő tar­talmú anyagokból készült pálinkában — már undorító szaga által árulja el jelen­létét. De a pálinkának is van jótékony hatása, a mennyiben legalkalmasabb a nehéz munkát végző ember erejének fokozására, s a mennyiben csekély pén­zen megszerezhető az ehez szükségelt kis mennyiség. A szeszes italoknak közös főalkat­része tehát a borszesz. Újabb kutatások derítették ki, hogy az a test hőmérsékét csökkenti, s az anyagcserét lassítja. Ezzel nem áll ellentétben a borszesznek ama közvetlenebb hatása, hogy élenyülésével meleget fejleszt, s hogy a szivet és ez által az idegzetet izgatja. Ebből áll a borszesznek, illetőleg a szeszes italoknak előnyös hatása: a szer­vezet fütő anyagait eggyel szaporítva, munkaerőt takarít meg, s ezáltal fokozza munkaképességünket és ellenálló erőnket. De csak szűk határok között részesit ez előnyben. Ezentúl mint méreg hat a bor­szesz a szervezetre, legjobb orvosszereink­hez hasonlóan, melyek kis adagban az egészség szolgálatában állanak, nagy adagban pedig életünk ellen törnek. A tiszta borszesz ivása épen hirtelen halált okoz. Elvonja a szervek víztartal­mát, összezsugoritja sejtjeiket s lelilepiti fehérjéjüket: igy megszűnik minden élet­működés. A borivás első szakában tapasztalt hevlilés, minthogy az a borszesztől nem eredhet, bizonyosan a borban foglalt aethernemeknek tulajdonítandó, mint oly anyagoknak, melyeknek hőizgató termé­szete máskülönben is ismeretes. Az iszákosság terjedése ellen és lehető elnyomására nagy erőlködések történnek az egész müveit világban. A törvényhozó testületek több ízben tevék 21-ik szám. BORSOD. hisk.qlczi értesítő. Társadalmi érdekeket képviselő vegyes tartalmú hetilap és Borsodmegye hivatalos közlönye. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: BEIGTATÁSI DÍJ: Helyben és vi lékre: Rendkívül iley: Blőleyes en fizetendő: Béiyeydij: Fél évre .... . 2 frt— kr. Negyed évre . . 1 frt 20 kr. 50 szóig . • . . — frt 50 kr. minden hirdetéstől 30 kr, melyek a Egész évre • * > > Nyilt-tér sorja . . 20 , 50-től 100-ig . 1 . > kiadó-hivatalhoz intézendők. A kütegek közül, melyek az iszákos 1

Next

/
Thumbnails
Contents