Borsod - Miskolci Értesítő, 1884 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1884-01-02 / 1. szám

Miskólcz, 1884. január 2. 1-ső szám Tizennyolczadik évfolyam. Társadalmi érdekeket képviselő vegyes tartalmú hetilap és Borsodmegye hivatalos közlönye. ELŐFIZETÉSI ARAK BEIGTATÁSI DÍJ: Helyben és vidékre: Fél évre .........................2 frt — kr. Egész évre . . . . 4 , , Bendkiviilileg: Negyed évre . . . . 1 frt 20 kr Nyilt-tér sorja ... > 20 , Előleg esen fizetendő: 50 szóig .........................— frt 50 kr. 50-től 100-ig .... 1 , > Bélyegdij: minden hirdetéstől 30 kr, melyek a kiadó-hivatalhoz intézendők. Előfizetési felhívás! A beköszönő uj év alkalmából, van szerencsénk előfizetőinket tisztelettel felkérni, miszerint lejárandó előfizetéseiket megújítván, lapunkat jó irányú törekvésében támogatni szíveskedjenek. Lapunk a bekövetkező évvel 18 ik évfolyamába lép; ennélfogva a t. közönség már régóla látja, ismeri törekvésünket s bizonyára legjobb bírája leend annak : hogy helyes-e az irány, melyben lapunkat eddig vezettük. Bennünk s szives munkatársainkban, továbbra is meg lesz az igyekezet és akarat a köz­ügyét. és a közönség érdekét híven szolgálni s ezzel oda törekedni: hogy az irántunk tanúsított bi­zalomnak jövőben is megfeleljünk. Épen ezért gondunk leend reá: hogy megyei és városi közéletünkben felmerülő eseménye­ket, mint a melyek első sorban érdeklik a nagy közönséget, híven tükröztessük vissza, s hogy azokat higgadtan, és pártatlanul megbeszélve, a közügynek tegyünk hasznos szolgálatot. Behaió figyelemmel fogjuk kisérni közgazdasági ügyünket, minélfogva a gazdászat és szől- lészet terén felmerülő újabb vívmányok ismertetése ezentúl is kedvencz foglalkozásunk leend. Gondoskodni fogunk : hogy tárczarovatunk, ha bár szűk keretben mozog is, eredeti, ér­dekes és csak valódi irodalmi becscsel biró olvasmányoknak legyen tárháza. »Vegyes* czimü rovatunk mindenekfelett a helyi és megyei eseményeket fogja felölelni cs azokat pártatlan igaz­ságos nézpontból tárgyalni. Végül tudatjuk a t. olvasó közönséggel, hogy a megnyitandó évfolyammal Miskolczy Pál, ki lapunk szellemi támogatásában olykor-olykor már eddig is részt vett, most mint társszerkesztö teljes munkaerővel fog a szerkesztőségbe lépni és a lap kitűzött czélját előmozdítani segitend. Ekként azt hisszük hogy azt a kis teret, melyet működésünknek kijelöltünk, közjóra irá­nyuló törekvéseinkkel be fogjuk tölteni, melyet, hogy hatályosan eszközölhessünk, azon kéréssel fordulunk a t. közönséghez: hogy eddig még egy általában soha nem lankadott támogatásában, bennünket továbbra is részesíteni szíveskedjék. A szerkesztőség: Rácz Ádám, felelős szerkesztő. (Megyei hivatalos közlemények. Borsodvármegye 1883-ik évi de- czember 18. és 19-ik napjain meg­választott és kinevezett tisztika­rának, segéd- és kezelő személy­zetének névsora és községeinek járási felosztása. Székhely : Miskólcz. Terület : 3544 S3/100 □ ki­lometer. Népesség : Miskolczczal együtt 195,980. Tiszti, segéd- és kezelő személyzet a központ­ban. Főispán: Vajai báró Vay Béla. Alispán: Melczer Gyula. Főjegyző: Lévay Józ-ef. Első al­jegyző : Molnár Bertalan. Második aljegyző Mis- kolc/i Pál. Harmadik aljegyző : Szepessy Z-ig- mond. Tiszti főügyész : Teper Lajos. Tiszti al- ügyész : Jesze István. Házi pénztárnok : Kazay László. Házi ellenőr: Szeniimrey Béla. Főorvos : Dr. Markó László. Árvaszéki elnök : L. Farkas Gusztáv. Árvaszéki ülnökök : 1. Lengyel Lajos. 2. Szepessy Béla. 3. Kis Gyula. Kózgyám: Szath- máry József. Föszámvevő:KalasLászló. Alszám- vevö : Hubay Barnabás. Levéllárnok: Kun Áb rahám. Levéltári segéd : Czakó István. Közig, ig- lató : Czékus Zoltán. Közigazgatási kiadó : Kor- bély József. Közigazgatási irattárnok: Sziklay Gyula. Árvaszéki igtató : Vay Lajos. Árvaszéki kiadó : Pásztor Lajos. írnokok a közigazgatás­nál : Zsikin Timóth. Fözy Sámuel. Nyusztai Vil­mos. Szombati Gyula. írnokok az árvaszéknél: Gál István. Breitfeld Károly. Szikszay Benja­min. írnok a levéltárban : Kerekes Károly. ír­nok a pénztárnál: Makláry István. Dijnokok : Csebray Károly. Kun Dezső. Várnagy és pénz­Miskolczy Pál, társ-szerkesztő. tárnok a Reviczky segélypénztárnál : Szombati József. Központi utbiztos : Teper Gyula. Tiszti, segéd- és kezelő személyzet a járások­ban: Miskolczi járás: (székhely: Mis- kolcz) Főszolgabíró : Molnár Emil. Alszolgabiró: Lekki István írnokok : Kis Sámuel. Lengyel Gusz­táv. Gyakornok: Hézser Kálmán. Állatorvos: Dobrik Lajos (hatásköre kiterjed a szentpéteri járásra is.) Utbiztos: Nagy Dániel. Mező- csáthi járás: (székhely: Mezö-Csáth.) Fő­szolgabíró : Feyér Endre. Alszolgabiró : Vadnay István. írnok: Fischler Jenő. írnok gyakornok. Orvos: Schuller Dávid (hatásköre kiterjed a miskolczi járásra is.) Állatorvos: Hammer György. Utbiztos: Csapkai Antal. Egri já­rás : (székhely : Mező-Kövesd.) Főszolgabíró : Fekete László. Alszolgabiró : Nikell Aurél. Gasz- ner Gyula. írnokok: Lukács Endre. Zeley Kál­mán. Gyakornok : Szent miklósy Ödön. Orvos: Köszler József. Állatorvos : Ruttkay Imre. Ut­biztos : Kolbán Károly. Hosszúfalusy János. Szentpéteri járás: (székhely: Szentpé- ter.) Főszolgabíró: Csépánvi Ignácz. Alszolga­biró : Vas Lőrincz. Dómján Lajos. írnok : Elek István. Gyakornok: Szentmiklósy Kálmán. Or­vos : Frank Miksa. Utbiztos : Csomós Tamás. Péter Ágoston. Szendrei járás: (szék­hely : Edelény.) Főszolgabíró : Zsóry Gusztáv. Alszolgabiró: Bónis Bertalan Somogyi Kálmán, írnok : Fekete Zoltán. Gyakornok: Török Jó­zsef. Orvos : Vinkler Bertalan. Állatorvos: Csik László. Utbiztos : Marton Péter. Mazurka Ká­roly. Járási felosztás: Miskolczi járás: 1. Aranyos. 2. Arnólh. 3. Alsó-Zsolcza. 4. Alsó és F.-Hámor. 5. Bábony. 6. Bessenyő. 7. Belsö­Bőcs. 8. Csaba. 9. Diós-Györ vasgyárral. 10. Ecseg. 11. Felső-Györ. 12 Felső-Zsolcza. 13. Görömböly és Tapolcza. 14. Harsány. 15. Kűlsö-Böcs. 16. Kis-Győr (Moc^olyás p.) 17. Kis-Tokaj (Lyukhegy.) 18. Ládháza (Rákos p.) 19. Mályi. 20. Nyék (Tullus p.) 21. Ónod. 22. Ó-H. 23 Pálfala. 24. Répás-Huta és Gyertyánvölgy. 25. Sajó-Lád. 26. Sajó-Keresztúr 27. Sajó- Petri. 28. Sajó-Vámos. 29. Senye. 30. Szirma. 31. Szirma Besenyő. 32. Uj-Huta. Mező Cs áthi járás: 1. Ároktő 2. Bába 3. Bábolna. 4. Dorogma (Pely p.) 5. Ernőd. 6. Ge- lej. 7. Heö-Keresztúr. 8. Igric/i. 9. Kürt. 10. M.-Gsálh (Fehéregyházi puszta) 11. Nagy Mi­hály. 12. Nagy-Csécs. 13. Nemes-Bikk. (Paraszt- Bikk.) 14. Oszlár. 15 Őrös. 16. Palkonya 17. Papi. 18, Poga (Muhi p.) 19 Szalonta. 20. Sza­káid. 21. Szederkény 22. Sajó-Szöged. 23. Ti- sza-Tarján. 24. Tisza-Keszi. Egri járás: 1. Andornok. 2. Alsó-Áb- rány. 3. Bogács. 4. Cserépfalu. 5. Cserépvár­alja. 6. Egér-Lövő (Szőke p.) 7. Egér-Farmos. 8 Fetső-Ábrány. 9. Felső-Tárkány. 10. Geszt. 11. Ivánka. 12. Kács. 13. K.-Püspöki. (Mon- laj p.) 14. Kis-Tálva 15. Mező-Kövesd. 16. Mező-Keresztes. 17. Mezö-Nyárád. 18. Novaj. 19. Noszvaj. 20. Négyes. 21. Ostoros. 22. Sály (Lálor p ) 23. Szemere. 24. Szent-István. 25. Szihalom. 26. Szomolya. 27. Tibold-Darócz. 28. Tárd. 29. TDza-Valk. 30. Vátta. 31. Zsércz. Szentpéteri járás: 1. Apátfalva. 2. Arló 3. Alacska (Ludna p.) 4. A. és Felső-Bar- czika. 5. Balaton. 6. Bánfalva. 7. Bánhorváth és Kis-Barcza. 8. Berente. 9. Bolyok (Vasvár p.) 10. Bóta. ll.Czenler. 12. Csernely. 13 Csé- pány. 14. Csókva 15. Dédes. 16. Disznósd. 17. Domaháza. 18. Dubicsány. 19. Galgócz. 20. Ivánka (Harnóez p.) 21. Járdánháza 22. Ka- zincz. 23 Kápolna. 24. Kondó. 2-3. Királd (Kis- mező p.) 26. Lászlófalva. 27. Lénárd-Darócz. 28. Mai inka. 29 Merc-e. 30. Monosbél. 31. Mogyorósd. 32. Nádasd (vasgyárral.) 33. Nagy- Barcza. 34. Nekézseny. 35. Omány. 36. Ózd a vasgyárral. 37. Parasznya. 38. Radislyán. 39. Sajó-Szent Péter (Dusnok és Kisfalud p.) 40. Szenimárlon. 41. S ilvás. 42. Sikátor. 43. Sáta. 44. Sajó-Némeli. 45. Tardona. 46. Tapolcsány. 47. Uppony. 48 Varbó. 49. Várkony (Bánszál­lás.) 50. Vadna. 51. Velezd. 52. Visnyó. Szendrei Járás: I. Abod (Kir. kút p.) 2. Alsó Telekes. 3. Balajt. 4. Bódva. 5. Borsod. 6. Damak. 7. Debréle. 8. Dövény. 9. Disznóshorválh. 10. Edelény (Császta p.) II. Felső Nyárád (Kazincz és Ormos p.) 12. Felsö- líelecsény 13. Felső Telekes 14. Finke. (Sáp p.) 15. (ialvács. 16. Hangács (Szénamái és Dicz- háza p.) 17. Hegymeg. 18. Irota. 19. Jákfala. 20. Kaza (Kaczola p.) 21. Kuritlyán. 22. Lak. 23. Ládbesenyő. 24. Marlonyi. 25. Meszes. 26. Múcsony. 27. Nyomár. 28. Rakácza. 29. Ra- kacza-Szend. 30. Rudobánya. 31. Szalonna 32. Szakácsi. 33. Szendrő (Garadna, Hajnácsó Csehi p.) 34. S/.endrö-Lád. 35. Szent Jakab. 36. Szirák. 37. Szuha Kálló. 38. Szuhogy. 39. Viszló. 40. Ziliz. Kelt Miskolc/.on, 1883. deczember 20-án. Kiadta : Lévay József, főjegyző. I

Next

/
Thumbnails
Contents