Borsod - Miskolci Értesítő, 1889 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1889-01-03 / 1. szám

BO RS O D. MISKOLCI! ÉRTESÍTŐ. Társadalmi érdekeket képviselő vegyes tartalmú hetilap, Borsodmegye és a „borsodmegyei gazdasági egylet“ hivatalos közlönye. Megjelen minden csütörtökön. Miskolcz. 1889. január 3. 1 -SO Szám. Huszonharmadik évfolyam. ELŐFIZETÉSI ÁRAK . BEIGTATÁSI DU : Helyben és vidékre: Rendkivülileg ■ Előlegesen fizetendő: Bélyegdij: Fél évre . . . . . 2 frt—kr. Negyed évre . . . . 1 frt 20 kr. 50 szóig . . . . . —frt 50 kr. minden hirdetéstől 30 kr, melyek a Egész évre . . . 4 » » Nyilt-tér sorja ... »25 kr. 50-től 100-ig . . . . 1 » » kiadó-hivatalhoz intézendők. Felhívás előfizetésre. Csupán a köteles figyelemnek előfizetőink iránt, s a megszokásnak teszünk eleget, midőn az uj év közeledtével olvasóinkat s a nagyérdemű közönséget előfizetésre hívjuk fel. Lapunk irányát, törekvéseit és azon szolgálatot, melyet mint szerény társadalmi lap és mint a vármegye hivatalos köz­leményeinek orgánuma a közélet terén teljesit, azt hiszszük ismeri vármegyénk és városunk minden a közélet iránt érdeklődő fia. Ugyanazért feleslegesnek is tartjuk ezúttal lapunk hivatásának és az általa elért eredményeknek részletezésébe bocsátkozni, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy lapunk meglehetősen határozott körvonalokban áll a közönség előtt. Főczélunk — a mint ezt már máskor is kifejtettük — Borsodvármegye érdekeinek szolgálni; hűséggel és igazsággal. Lapunk «hivatalos» része már azon konvencziónál fogva is, mely Borsodvármegye közönsége és közötte létre jött, pontosan és azonnal — a legtöbbször anyagi áldo­zatok árán is — közli a megyei hivatalos közleményeket. Minden, a közönséget érintő kormányi, vármegyei és alispáni rendelet azonnal közöltetik lapunkban egész terjedelmében, úgy, hogy aki lapunk számait megőrzi, birja benne a közigazgatásra vonatkozó rendeletek tárát, tá­jékozva van az általános közigazgatás felmerülő kérdései felől és idővel egy meglehetősen kimentő gyüjteménynyel rendelkezik. Ugyanezen rovatból a vármegyénkre, mint szükebb politikai körre tar­tozó közigazgatási mozzanatokkal is megismerkedik. Mind a kettőt tehát, úgy az általános, mint a vármegyénk közigazgatására vonatkozó dolgokat kiegészíti lapunk «nem hivatalos» része, melyben sűrűén foglalkozunk elvi jelentésű közig, kérdésekkel, s egyes felmerülő concrét esetekkel. ' Lapunk nem hivatalos része mellett az általunk többször hangoztatott igazságérzettel és tárgyi­lagossággal kíván foglalkozni a közélet minden más kérdéseivel. E részben mellőzve a részletezést, csupán annyit emlitünk fel, hogy minden kérdést megérintünk és mindent igazsággal és komoly tárgyilagossággal. Ez már — úgy hisszük — nem csupán Ígéret, hanem be­váltott szó. •Kérjük azért bizalommal eddigi előfizetőinket, hogy előfizetéseiket megujitani, azokat pedig, kiket eddig előfizetőink sorában tisztelni szerencsénk nem volt és úgy érzik, hogy rájuk nézve lapunk szükséget fog pótolni, annak előfizetői ^özzé belépni szíveskedjenek. Az előfizetési feltételek a lap homlokán olvashatók. Kiváló tisztelettel maradván, Miskolczon, 1888. évi decz. hó 19-én A „BORSOD“ szerkesztősége és kiadóhivatala. Megyei hivatalos közlemények. 7836. szám. Borsodvármegye alispánjától, ai. 1888T A m. kir. honvédelmi minisztérium f. h. 10 én 56,900. sz. a. kibocsátott körrendeleté folytán ezennel köztudomásra hozatik, hogy e jövő 1889. évben Kassán és Egerben az állandó felülvizsgáló bizottságok a következő napokon fognak egybegyülni, úgymint: január 5-én; február 4-én; márczius 4 én; április 12 és 13-án ; május 6-án és 7-én; junius 6-án és 7-én ; julius 6-án; augusztus 3-án; szeptember 23-án; október 7-én, 8-án, 21-én s szükség ese­tén kővetkező hét köznapjain ; november 8-án és 9-én ; deczember 5-én. Ezen felülvizsgáló bizottságoknak elnökei: Egerben gróf Keglevich Béla főispán, helyettese Zalár József hevesvármegyei főjegyző. A felülvizsgálatra elővezetés s különöseb- / ben a költségek kímélése tekintetében eddig fennállott törvényes szabályok jövőre is ponto­san alkalmazandók. Miskolcz, 1888. deczember hó 28-án. Melczer Gyula, alispán. 89,985. számhoz. Pályázat. A bécsi cs. kir. Theresianum fi-nevelő intézetben a folyó 1888/9. iskolai év végével egy gróf Csáky Petronella-fóle családi alapítványi hely fog megüresedni, melynek elnyerésére első sorban neh. gróf C/.iráky János, másodsorban gróf Andrássy Manó, Gyula és Aladár, harmad- sorban gróf Serényi Alajos, László, Gábor és János, végre negyedsorban gróf Csáky Manó Ágost, Rudolf, Tivadar. Kálmán, László, Albert, Zzigmond, János és György családjából származó ifjak jogositvák. Ezen alapítványi helynek a jövő 1889/90. tanév kezdetére eszközlendö betöltése czéljából ezennel pályázat birdettetvén, felhivatnak a fen­tebb megnevezett családok, hogy a mennyiben ezen kedvezményt igénybe kívánnák venni: Ő cs. és apostoli kir. Felségéhez czimezendöj kel­lően fölszerelendő kérvényeiket a vallás- és köz- oktatásügyi m. kir. minisztériumhoz 1889. évi május hó 15-ig nyújtsák be. Azoknak, kik a pályázatban résztvenni kí­vánnak és jogositvák, tudomásukra hozatik, hogy theresianumi alapítványi helyre csak olyan ifjú vétethetik fel, ki életének nyolczadik évét már elérte, de a tizenkettediket még túl nem ha­ladta és kinek szülői ‘vagy gyámja kötelezöleg kimutatják, hogy az alapítványi helylyel járó, évenkint kétszáz (200) frtra menő mellékkiadá­sokat fedezni képesek és készek. A kérvényhez a következő okmányok csa­tolandók : 1. a növendék keresztlevele; 2. orvosi bizonyítvány egészséges állapo­táról és sikeresen eszközölt himlőoltásról; 8. iskolai bizonyítványok a négy utolsó félévről; 4. amennyiben iskolába nyilvánosan nem járna — bizonyítvány erkölcsi magaviseletéről ; 5. az életben levő szülök állásáról és la­kásáról ; 6. a szülök, esetleg az árvának vagyoni viszonyairól és jövedelméről, és 7. a családnak vagy az atyának a haza és trón szolgálatában szerzett kiváló érdemeit iga­zoló hatósági bizonyítványok; végre 8. kimutatandó: van-e és hány testvére az igényjogosult ifjúnak, el vannak-e látva vagy nem, ő maga vagy testvérei élvezték-e eddigelé közalapítványok jótéteményeit vagy sem? Budapest, 1888. évi deczember hó 11-én. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz­tériumtól. 7283. sz. Borsodvármegye alispánjától, «ai. 1888. A cs kir. Theresianumban betöltendő gróf Csáky Petronella-féle alapítványi helyre vonat­kozólag a vallás- és közoktatási m. kir. minisz­térium által folyó hó ll-én 39,985. sz. a. kibo­csátott pályázat a »Borsod* hiv. lapban ezennel közzététetik. Miskolcz, 1888. deczember hó 28-án. Melczer Gyula, alispán. Uj évkor. Ki ne ismerné az emberi természet azon tulajdonságát, midőn az s illetve a külső benyomásokat felfogó lélek bizo­nyos időszakokban s egyes előre nem sejtett pillanatokban fogékonyabbá lesz a külső behatások iránt, sőt gyakran va­lódi mimosa-szerö érzékenységgel fogadja a szellemi és erkölcsi élet nyilvánulásait is. Legtöbbször papolhat nekünk bárki magasabb kötelességekről, erkölcsi hi­vatásról, de akadnak mégis pillanatok, midőn ilyen hangokat is meghallunk, a midőn szellemi és erkölcsi életünk irányí­tására az ilyen hangok elhatározó befo- I lyást gyakorolnak.

Next

/
Thumbnails
Contents