Borsod - Miskolci Értesítő, 1890 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1890-01-02 / 1. szám

BORSOD. MlSKÖieiI ÉRTESÍTŐ. Társadalmi érdekeket képviselő vegyes tartalmú hetilap, Borsodmegye és a „borsodmegyei gazdasági egylet“ hivatalos közlönye. Megjelen minden csütörtökön. Miskolci, 1890. január 2. 1-SO SZHUl. Huszonnegyedik évfolyam. ELŐFIZETÉSI ÁRAK : BEIOTATÁSI DÍJ : Helyben és vidékre: Fél évre ........................2 frt—kr. Egész évre ...................4 » — » Rendkivüliley: Negyed évre . . . . 1 frt 20 k , Nyilt-tér sorja ... » 25 kr Előleg esen fizetendő: 50 szóig ...................—frt 50 kr. 50-től 100-ig .... 1 » — >. Bélyegdij: minden hirdetéstől 30 kr, melyek a kiadó-hivatalhoz intézendők. Felhívás előfizetésre ! Tisztelt közönség ! Lapunk az 1890-ik év kezdetével pályájának huszonnégyedik évfolyamát nyitja meg. Nem dicsekedéssel, de a létért való küzdelem komoly harczait megpróbált erő nyugodtságával s a teljesített munka sze­rény önérzetével hozzuk fel elsőben is e körülményt. Az évek számára, mint érdemre joggal hivatkozhatik, hivatkozik is minden ember, minden emberi alkotás. Az évek a mi próbaköveink, melyek elpusztítják a gyenge szervezetet s kinövelik az erőset. Ha lapunk majdnem negyedszázados múltú czimerével ilyen körülményekre figyelmezteti közönségét, ne ve­gyék azt önbálványozásnak, mely legtávolabb áll töltünk, hanem azon mindig éber öntudat kifejezésének, hogy hivatás és kötelesség mindig szemünk előtt lebegnek, s az évek száma ha növekszik, növeszti kötelességünk érzetét is. Igen, ez a feladatunk mindenek felett! Betölteni minden részét a közvélemény megelégedésének, a magunkra diktált kötelesség szigorú teljesítésével. Lapunk czirne «hivatalos lap.» Ezzel szemben kötelességünket úgy értelmezzük, hogy nemcsak a hivatalos köz­igazgatási élet rendeletéit közöljük pontosan, hanem e czimnek megfelelünk a «nem hivatalos rész» tartalmával, irá­nyával és modorával is. Társadalmi életünk valamennyi kérdéseinek folytonos szemmel tartása mellett, természetesen vármegyénk, közigazgatási életének mindig hű és objectiv visszatükrözése a főfeladatunk. E részben — úgy érezzük — már eddig is lehetőleg megfeleltünk a kívánalomnak. A pontosságot, megbízhatóságot és a tárgyilagosságot e tekintetben jö­vőre még fokozni a szándékunk. Ily körülmények között, s tekintve különösen azt, hogy lapunkban minden a közigazgatás terén fontosabb mi­niszteri vagy vármegyei rendelet megjelen és minden vármegyei tanácskozást registrcűunk, a hozott határozatokat hi­teles szövegével azonnal közzé tesszük: nemcsak helyes, de szükséges is, hogy minden vármegyei bi­zottsági tag, a ki valamennyit is érdeklődik közigazgatásunk iránt, tartsa lapunkat. Ennek annyival nagyobb gyakorlati haszna lesz jövőre, mert szándékunk közölni minden közgyűlés előtt az állandó választ- mány javaslatait a fontosabb közgyűlési tárgyakról a bizottsági tagok tájékoztatása czéljából. Egyebekben lapunk eddigi iránya, tartalma és terjedelme megtartásának ígérete mellett, magunkat a közön­ség szives jóindulatába ajánljuk. Miskolcz, 1889. deczember 18-án. (A „(Borsod“ szerkesztősége. fMegyei hivatalos közlemények. Másolat 67970. sz, 1JI./8. Földmivelésügyi m. kir. miniszter. Valamennyi törvényhatóságnak. A trieszti cs. kir. helytartóságnak f. évi november hó 28-án 18074. sz. alatt kelt átirata értelmében a Magyarországból a helytartóság te­rületére közvetlenül szállított sertések csak Trieszt (déli vasút) és Pola vasúti állomásokon rakhatók ki, hol a sertések megvizsgálása állatorvos által eszközöltetik. Ha a kirakásnál az állatok között csak egy is betegnek találtatik, a szállítmány a legközelebbi tehervonattal, — melyen más patás állatrako­mány nincs — a feladó veszélyére és költségére a feladó állomásra fog visszaküldetni; ha csak az állatok Trieszt és Polában a közvágóhídon állat­egészség rendőri felügyelet mellet le nem vágha­tok és ha a sertések az állomásról más patás állatok fertőzését teljesen kizáró módon nem szállíthatók a közvágóhidra. Horvát-Szlavonországból és a megszállott területekről való sertés szállítmányokra, melyek közvetlenül, azaz nem Magyarországon át vitet nek be, a fenti intézkedés nem alkalmaztatik. Erről a közönséget tudomásvétel és közzété­tel végett értesítem. Budapesten, 1889. deczember hó 11-én. A miniszter megbízásából Lipthay s. k. 7791. sz. ai. 89. Ezen miniszteri rendelet másolatban a községi elöljárókkal a >Borsod« utján s a rendőr kapitányi hivatallal közhírré tétel végett kö zöltetik. Miskolcz, 1889. deczember 20-án. Melceer Gyula alispán. Másotat. 67353. sz. Földmivelésügvi m. kir. miniszter. II1./8. " Valamennyi törvényhatóságnak. A horvát-szlavon országos kormány fo­lyó évi november hó 28-án 44442. szám alatt kiadott hirdetményével Magyaroszágnak járvány­lepte és fertőzött vidékeiről származó szarvas- marháknak, juhoknak, kecskéknek és sertéseknek be és átvitelét megtiltotta, egészséges és nem fer­tőzött vidékekről származó ilyen állatoknak be­vagy átvitelét azonban vasúton vagy hajón a zi-

Next

/
Thumbnails
Contents