Borsod - Miskolci Értesítő, 1893 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1893-01-05 / 1. szám

Miskolcz, 1893. január 5. l-SO Bzálíl. Huszonhetedik évfolyam. BORSOD. M1SK01.CII ÉRTESÍTŐ. Társadalmi érdekeket képviselő vegyes tartalmú hetilap, Borsodmegye és a „borsodmegyei gazdasági egylet“ hivatalos közlönye Megjelen minden csütörtökön. • ELŐFIZETÉSI ÁRAK : BEIOTATASI DÍJ : Helyben és vidékre: liendkivüliley: Előlegesen fizetendő: Bélyegdij: Fél évre ........................2 írt—kr. Negyed évre . . . . 1 frt 20 kr. Egy háromhasáboe petit sor . 10 kr. minden hirdetéstől 30 kr, melyen Egész évre ...................4 » — » Nyilt-tér sorja ... » 25 kr. Nagyobb hirdetéseknél . . 5 kr. a kiadó-hivatalhoz intézendök. Egyes számok kaphatók Falkenstein S. (színház épület), Groák I. és Groszaian Jágónál a Széchényi-utczán és a kiadóhivatalban : Nagy-Hunyad-utcza. Felhívás előfizetésre ! Lapunk 27-ík évfolyamára nyitunk előfizetést. Sok szó helyett reá mutatunk lapunk befejezett 26 éves korára, mint tényre, a melyben biztosítékát kívánjuk kimutatni jövő élete jogosultságának. Mert a mely lap, habár szerény körben és szerény eszközökkel, ennyi évet megért, annak van lét-alapja; bizonyos, hogy reá szükség van s méltán kérheti közönségének további pártfogását. Vármegyei hivatalos lap lévén, legelső feladatunk a vármegyei hatóság által lapunkban való megjelenésre utalt rendeleteknek és közleményeknek pontos és hibátlan közlése. E mellett első sorban jövőre is foglalkozni fogunk minden más ügyek felett, először a vármegyei ügyekkel, oly módon, hogy a törvényhatóságunk kebelében történő min­den eseményről tárgyilagos és hű értesítést nyerjen az olvasó. Ezekután, s illetve ezekkel együtt foglalkozunk aztán vá- rosútiknak és társadalmunknak mindazon ügyeivel, melyek hírlapi megvitatásra alkalmasak, s a melyek igazságos őszinte bírálatot igényelnek. Mert egyet sohasem tévesztünk szem elől, hogy t. i. valótlant és igazséigtalant soha ne mondjunk, s ha valaki ez irányra súlyt fektet, úgy azt lapunkban feltalálhatja. Ismételve felkérjük olvasó közönségünket előfizetésének megújítására. Az előfizetési feltételek lapunk homlokán olvashatók. Miskolc, m2, decsember 2o. 1 „Borsod" szerkesztősége és kiadó-hivatala. (Megyei hivatalos közlemények. Másolat. Földmivelésügyi m. kir. miniszter. Körrendelet valamennyi törvényhatóságnak. Odesszai főkonzulátusunk utóbbi jelenté­seiből értesülést nyertem, hogy a keleti marha­vész Oroszország területén újabban rendkívüli hevességgel lépett fel, s egyre fokozódó gyorsa­sággal terjed nyugoti irányban. A veszélyes állati-járvány ez idő szerint, ugyan még tetemes távolságra van országún« határától, — habár az Oroszországból, valamint általában az összes vészes országokból származó állatok, állati nyerstermények és egyéb vészfogó tárgyak forgalma a legszigorúbb behozatali tilal­makkal van korlátozva: mindennek daczára, — tekintetbe véve a mondott járványos betegség természetét s a mostani kifejlett forgalmi viszo­nyokat — nem tekintem föltétlenül kizártnak annak a lehetőségét, hogy a marhavész nyugati irányban haladó útjában váratlanul átlépve a határainkat, egyszerre csak hozzánk is befér­kőzik. Ezen eshetőség lehető bekövetkezésére való tekintetből feltétlenül szükséges az, hogy az elő- vigyázati rendszabályok idejekorán való alkal­mazásba vétele szem elől ne tévesztessék. A fentjelzett okosnál fogva és az e téren már a múltban szerzett tapasztalatokon okulva, szükségesnek tartom úgy a hatóságoknak, vala­mint az összes érdekelt közönségnek figyelmét jó eleve felhívni arra, hogy a veszély bekövet­kezésének eshetőségével számolva, arra már most elKészülve legyünk. i Annyival inkább kell ezt tennünk, mert a keleti marhavész váratlan kiütése, az eddigi tapasz­talatok tanúsága szerint, rendesen oly annyira meglepi, s oly előkészületlenül találja úgy a ha­tóságokat, valamint az összes érdekelteket, hogy ezen első meglepetés hatástalan rendesen meg­feledkeznek arról, a mi a betegség azonnali gyö­keres elfojtása czéljából a legszükségesebb, t. i. a haladéktalan erélyes közbe­lépésről és mindazon intézkedések rögtön való alkalmazásba vételéről, melyeket az 1888. évi VII. t. ez. és az annak végrehajtása tárgyá­ban kiadott miniszteri rendelet e tekintetben ki­merítő részletességgel előírnak. Ezen intézkedések haladéktalan alkalma­zásba vételének elmulasztása a veszélyt fokozza és a járvány helyhez kötését és mielőbbi gyöke­res kiirthatását — majdnem lehetetlenné teszi. Mindezeknél fogva, a fentjelzett körűimé- ' nyék számbavételével és a múltban ilyen alkal­makkor tapasztalt végzetes következményekkel járó tájékozatlanság megelőzése czéljából—már most figyelmeztetem a közönséget arra, hogy a keleti marhavész jelenlétének gyanújára okot adó állati megbetegűlések netáni észlelése esetén azonnal alkalmazza az 1888. évi VII. t. ez. 52. és következő szaaaszaiban, illetőleg az ezen tör­vény végrehajtása tárgyában kiadott, ugyanazon évi 40,000. számú itteni rendelet 126. és követ­kező § aiban részletesen előirt intézkedéseket és az ez irányban úgy az összes alárendelt hatósá­gokat és közegeket, valamint különösen a köz­ségi elöljáróságokat a felmerülhető szükség ese­tén, kötelességeik pontos teljesítésére annyival in­kább utasítsa, mert a védekezési intézkedéseknek és rendszabályoknak ezen baj sikeres lekiizdhe- tése érdekében lehetőleg preventív módon elké- | szitve kell lenniük oly czélból, hogy azokac — a j csapás bekövetkezte esetén — minden időha­ladék nélkül azonnal foganatba venni lehessen. Felhívom a törvényhatóságot, hogy ezen irányban tett intézkedéseiről mielőbb kimerítő jelentést terjeszszen elém. Budapest, 1892. deczember hó 5. Bethlen s. k. ^ Borsodvármegye alispánjától. Ezen miniszteri rendelet oly felhívással kö- zöltetik a t. főszolgabíró urakkal, Miskolcz város t. tanácsával, továbbá az összes járási állatorvo­sokkal és végül a «Borsod» hivatalos lap utján a községi elöljárókkal, hogy a keleti mar­havész jelenségeire a legéberebb figyelam- mel őrködjenek és az 1888. VII. t. ez. 52. és kö­vetkező §-aiban, valamint az «Utasítás» 126. és következő § aiban előirt rendelkezéseket felme­rülő esetben oly pontosan teljesítsék, hogy min­den e tárgvban tapasztalt legkisebb mulasztást szigorú Dirálat alá fogok venni. Miskolcz, 1892. deczember 16. Melczer Gyula, alispán. Másolat. 96524. szám. ...- Magyar királyi belügyminiszter. Körrendelet valamennyi törvényhatóságnak. Minthogy a cholerajárvány most már az ország egész területén szünőfélben van, ennél • lógva a iu. évi október 80-án 84717. és m. évi november hó 19-én 91024. sz. a. kelt rendeletek azon határozmányai, melyek értelmében ron­gyoknak szállítás végett való felvétele a magyar korona országainak egész területén eltiltatott, — enyhíthető«.

Next

/
Thumbnails
Contents