Borsod - Miskolci Értesítő, 1894 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1894-01-03 / 1. szám

B ÖRS O D. IBS&OLCIi ÉRTESÍTŐ. Társadalmi érdekeket képviselő vegyes tartalmú hetilap, Borsodmegye és a „borsodmegyei gazdasági egylet“ hivatalos közlönye Megjelen minden szerdán. Miskolcz, 1894. január 3. 1-SŐ Szám. Huszonnyolczadik évfolyam. ELŐFIZETÉSI ÁRAK : BEIOTATÄ3I ÖIJ Helyben és vidékre: Rendkiviilileg: Előleg esen fizetendő: Bélyegdij: Fél évre.........................2 írt—kr. Negyed évre . . . . 1 frt 20 kr. Egy háromhasábos petit sor . 10 kr. minden hirdetéstől 30 kr, meiyes Egész évre ...................4 » — » Nyilt-tér sorja ... » 25 kr Nagyobb hirdetéseknél . . 5 kr. a kiadó-hivatalhoz intézendők. Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban : Nagy-Hunyad-utcza. Felhívás előfizetésre. Tisztelt közönség! Ha van vala­mely lap, amely tartalmának igazsá­géira és komolyságára súlyt fektet, irá­nyában a következetességet szem elöl soha nem téveszti és nem igyekszik többnek látszani, mint a mi, arra, amit mond, építeni lehet : az a lap a mai világban kétszeres mértékben méltó a reális emberek pártfogására. Mert mostanság, midőn annyi szélhá­mosság, annyi hűhó, annyi füst szé­díti az embereket, megbecsülendő az a kevés szánni nyilvánosságú organum, a mely, mint a mienk is, szerény esz­közökkel működik ugyan, de senkit meg nem téveszt, megvilágítja józanul a közügyeket, a társadalmat, az esz­méket — de nem hamis fényt vet azokra. A »Borsod «■ az 1894. évben pálya­futása 28-ik évébe lép és jövőre sem fog eltérni most vázolt eddigi irányától. Kérjük tisztelt közönségünket, hogy pártolása és illetve előfizetése által mél­tassa amaz irányt és magatartást, mely bizonyára megbecsülendő erkölcsi ér­tékkel bir. Lapunk a jövő évben szerdán fog megjelenni, ami — a hely i viszonyokat tekintve — talán czélszerűbb is lesz. Az előfizetési feltételek a lap hom­lokán olvashatók. A fentebbiek ütem tisztelettel ma­radtunk Miskolczon, 1893. decz. 20-án a »Borsod« szerkesztősége és kiadóhivatala. (Megyei hivatalos közlemények. Másolat. ?3j*54g SZ~ Földmivelésügyi m. kir. minister. Valamennyi törvényhatóságnak. Tekintettel arra, hogv az ország területén a száj és körömfájás terjedelme a sertések között mindinkább csökken, tekintve továbbá azt, hogy egyrészt a kivitelre szánt hízott sertés állomány legnagyobb része már értékesíttetett, másrészt pedig a Kőbányán hizlalandó sertések szállítása legközelebb kezdetét veszi, f. é. május 1-én 25000. sz. a. és f. é. julius 16-án 40247. sz. a. kiadott rendeleteim hatályát egyelőre felfüggesz­tem, s további intézkedésig megengedem, hogy a Kőbányára irányított sertések szállítása ismét az állatszállításra vonatkozólag fenálló általános szabályok értelmében történjék. Erről a közön­séget tudomásvétel, közzététel és a törvény ha­tósága területén engedélyezett rakodó állomáso­kon működő szakértők utasítása végett értesítem. Kelt Budapesten, 1893. évi decz. 16-án. Bethlen, s. 1c. ^ai^l893Z Borsodvármegye alispánjától. Ezen miniszteri rendelet másolaton tudo­más és miheztartás végett az állatrakodó vasúti állomásokon működő szakértőknek kiadatik s a »Borsode czimü hiv. lapban is közzététetik. - Miskolcz, 1893. decz. 22. Melczer Gyula s. k., alispán. Borsodvármegye alispánjától. £11. lOt/0. Hivatalos értesítés. A nagy méltóságúim, kir. honvédelmi mi­nisztérium folyó évi 67224. sz. a. kelt rendelete alapján a népfölkelő élelmezési járúlnoki állás elnyerése végett mindazon polgárok pályázhat­nak, a kik sem a közös hadsereg vagy hadtenge­részet, sem a honvédség, sem a póttartalék, sem a csendőrség kötelékében nem állanak ; továbbá, a kik a védtörvény utasítás első része 75. §-a a) pontja alatt felsorolt követelményeknek megfe­lelnek, a kik megfelelő polgári foglalkozással bírnak és a polgári testület és joggyakorlat kor­látlan élvezetében állanak ; és végű1, a kik meg­szakítás nélkül három hónapig egy katonai élel­mező raktárnál a saját költségükön próba szol­gálatot • tenni képesek és erre késznek nyilat­koznak. A gyakorlati próbaszolgálat után a beosz­tottaknak elméleti vizsgát kell tenniök. Azoktól, kiknek anyanyelvűk nem a né­met, a vizsgánál sem folyékony előadás, sem irályi tökéletesség nem kívántatik. A népfölkelő élelmező járulnokok ajánlat utján ő császári és apostoli királyi Felsége által neveztetnek ki. Ennek megtörténte után teljes egyenruhá- zattal tartoznak az illetők magukat ellátni, mi­végből beszerelési átalányban részesittetnek. A bélyegmentes pályázati kérvények a m. kir. honvédelmi miniszterhez czimzendők. A kérvényekhez csatolandók : a kereszt- levél, iskolai bizonyítvány, hatósági bizonylata a pályázónak polgári foglalkozásáról és községi honosságáról, valamint csatolandó egy nyilat­kozat a következő szöveggel : «Alúlirott önként elvállalom azon kötele­zettséget, hogy a katonai élelmező raktárnál tel­jesítendő próbaszolgálat tartamára magamat a katonai fegyelemnek alávetem.« A katonai élelmező raktárak közelebbi ál­lomáshelyei : Budapest, Kassa, Munkács. A pályázati kérvények hozzám nyújtan­dók be és azok innét február hó első napjáig fel­sőbb helyre terjesztetnek. A pálvázati hirdetmény teljes szövege a főszolgabíró uraknál és Miskolcz város rendőr- főkapitányi hivatalánál bárki által megtekinthető. Miskolcz, 1893. deczember 21. Melcser Gyula, alispán. $em hivatalos rész. Az uj kórház. Az uj kórház „Luczaszék«-én még most sem tették meg az utolsó késvá­gást, pedig isten jóvoltából van 10—15 esztendeje, hogy ezt a kérdést több-ke­vesebb érdeklődéssel, itt-ott buzgalommal, de azért legtöbbnyire álmos közönyös- séggel faragcsáljuk. Annyira nem tették meg az utolsó vágást, hogy a tapaszta­latból merített meggyőződésünk szerint még sokáig kell furni, faragni, hogy a szék készen legyen Egy hibát látunk a dologban min­denekelőtt, hogy t. i. a kórház dolgát senki sem tartja magáénak, nem tartja az­zal az odaadással, amivel szokták beczéz- getni az olyan dolgokat, a melyekről ko­molyan akarja valaki, hogy sikerüljenek. Legtermészetesebb volna, ha a kérdésnek magának a kórházban volna egy alkal­mas „pater familias«-a. Hiszen van is, mert a kórház derék igazgatója sok sze­retettel csügg e tárgyon. Csakhogy a sze­retet nem elég, ide sok erély, nyugalmat nem ismerő tevékenység kellene, mit 5 tőle már örökségénél fogva sem lehet kívánni. A város csak akkor szól hozzá, ha megkérdezik, mert még most is aprehen- dálni látszik (és talán van is oka reá) azért a miniszteri határozatért, mely nehány évvel ezelőtt kijelentette, hogy a kórház vármegyei jellegű, s mint ilyen a várme­gye tulajdonát képezi, holott azelőtt min­denki, még a vármegye is azt hitte, hogy a miskolezi kórház Miskolcz városáé, a mi legtermészetesebb is lett volna. Sérelme belőle senkinek sem származik, s a város, mely sokkal hivatottabb és rátermettebb ápolója aközegészségügyi s általában a kul­turális intézményeknek, azzal az ambiczi- óval, a mivel fejlődő magyar városaink az ilyen ügyeket felkarolni szokták s az­zal az erőforrással és mozgékonysággal, melylyel Miskolcz is rendelkezik, bizo­nyára régen megteremtette volna a mis­kolezi uj közkórházat és nem lett volna semmi külömbség sem a vármegye lako­sainak hozzájárulásában, melyet beteg­ápolási adó czimén fizetnek, sem a vár­megye prestigején csorba nem esett vol­na. így azonban a város elvesztvén azt, amit maeáének vélt, t. i. a rendelkezési jogot, egy, a területén létesítendő ilyen kórházat támogat ugyan, de nem azzal

Next

/
Thumbnails
Contents