Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1920 (18. évfolyam, 1-51. szám)

1920-09-16 / 36. szám

173 inázást. Ezen rendelet 1. §-a értelmében az erdők elidegenítéséhez, valamint bérbe, vagy Jiaszon- bérbeadásához hatósági hozzájárulásra van szük­ség és emelett az erdők eldarabolása és. irtása a ni. kir. földmivelésügyi miniszter ur jóváhagyá­sához van kötve. A hatósági hozzájárulás kérdésében dön­tésre hivatott szerv első fokon az illetékes köz- igazgatási bizottság gazdasági albizottsága, feleb- bezés esetén pedig a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur. Ezen rendelkezés be nem tartása az 5200-1919. M. E. sz. rendelet 10 §-ában említett súlyos büntetéseket vonja maga után. Miskolcz, 1920 szeptember 4. Zsóry György, alispán. Borsodvármegye alispánjától. 8514-ai. 1920. Győr. szab. kir. város tanácsának 9864 920. számú átiratát tudomásul közlöm. Miskolcz, 1920 augusztus 22. Zsóry György, alispán. V. Pályázatok és hivatalos Miskolczi m. kir. dohánybeváltó felügyelőségtől. 1794. sz. ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY. A miskolczi m. kir. dohánybeváltó felügye­lőség a m. kir. állam kincstár képviseletében, a miskolczi dohány áruraktár, a miskolczi és a kápolnai dohánybeváltó hivatalnál foganatosí­tandó dohány jövedéki javak szállításának 1921. évre leendő (a miskolczi dohánybeváltó hivatal­nál a hó és szemet fuvarozására is) nyilvános árlejtést hirdet. Szerződés éj szerződési feltételek alulírott felügyelőségnél megtekinthetők. Csakis hivatásszerűen szállítással foglalko­zók ajánlatai vétetnek figyelembe. Ajánlattevők bánatpénzül a- miskolczi áru­raktár szállítmányainak biztosítására 500 kor., a miskolczi dohánybeváltó hivataléra 400 kor., a kápolnai dohánybeváltó hivataléra pedig 400 ko­ronát tartoznak készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban valamelyik kirakodóhivatalnál letétbe helyezni s a letétnyugtát ajánlatokhoz csatolni. A miskolczi áruraktár és a miskolczi dohány­Másolat. .Győr szab. kir. város tanács tói 9864 —1920. Alispán urnák Miskolcz. Van sze­rencsénk értesíteni, hogy a rendőrség államosí­tása tárgyában kibocsátott 5047—1919. M. E. sz. rendelet 12. és 14. §§-ai alapján az állam- rendőrség hatáskörébe át nem vett és az önkor­mányzati közigazgatási hatóság hatáskörében meghagyott ügyek ellátásával megbízott tisztvi­selők, mint kerületi elöljáróság f. évi augusztus 16-án megkezdik hivatalos működésüket. Felkérjük ennélfogva, hogy jövőre mindazon ügyekben (nevezetesen pedig: I. fokú iparható­sági, I. fokú közegészségügyi és I, fokú állat-, egészségügyi, hatósági’ stb. ügyekben), melyek előbb a városi rendőrségek által intézteitek, de az államrendőrség hatáskörébe a m. kir. belügy­miniszter 90089—1919. sz. rendeletével át nem utaltattak, szíveskedjék Győr szab. kir. város kerületi elöljáróságához fordulni. Győr, 1920 aug. 13. Olvashatatlan aláírás. hirdetések, körözvények. 7 j beválfö hivatal szállítmányaira vonatkozó ajánlat együttesen, a kápolnai-é pedig ettől elkülönítve 1920. évi október hó 11-ig zártboritékban az alulírott felügyelőség cinre alatt. »Ajánlat a miskolczi árudaraktár és m. kir. dohánybeváltó hivatal". „Aja'nlat a kápolnai m. kir. dohánybeváltó hivatal fuvarozásának biztosítására" felirattal el­látva küldendő meg. Későn érkező ajánlatok figyelembe nem vé­tetnek. Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges dön­tésig is kötelezettségben maradnak. A beérkezett ajánlatok az alulírott ni. kir. dohánybeváltó felügyelőség hivatalos helyiségében (Miskolcz, Pénzügyi paluta, Verbőczy-utca 8. szám II. em, 23. ajtó) 1920 október hó 11-én d. e. 10 óra­kor bontatnak fel, hol az ajánlattevők avagy meghatalmazottjaik megjelenhetnek. Miskolcz, 1920. év szept. 11-én. Baloghy, m. kir. dohánybeváltó kerü'eti főfelügyelő.

Next

/
Thumbnails
Contents