Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1920 (18. évfolyam, 1-51. szám)

1920-09-16 / 36. szám

174 Borsodvármegye alisjánjáíóí. 9120 ai. 1920. A legszélesebb körben való közhírré tétel végett az alábbiakat közlöm: PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Budapest székesfőváros közönsége által bol­dog emlék zetü József főherceg ur Ő cs. és kir. Fensége honvéd főparancsnokságának 25. évfor­dulója alkalmából s annak emlékére, a m. kir. honvédség árvái részére, az illetőségre való tekin­tet nélkül létesített alapítványi helyek közül a József fiú- és Erzsébet leányárvaházban egy-egy kerülhet betöltés alá, amely helyekre ezennel pályázat hirdettetik. Az árvaházba va'ó felvétel kellékeikép iga­zolandó: a) az, hogy a felvétetni kért gyermek tény­leg a m. kir. honvédség kötelékébe tartozott, vagy tartozó apának törvényes leszármazója; b) a vagyontalanság; c) félárváknál, akik tudniilik apátlanok, vagy anyátlanok, az életben lévő szülő vagyontalan- sága; d) hogy az árva 6. életévét már betöltötte és hogy a 10. életévéjt még túl nem haladta; e) hogy éptestü és elméjii, a himlőn átesett, vagy ellene sikerrel beoltatott. Az árva és kora és a szülők elhalálozása hiteles anyakönyvi kivonattal a testi és elmebeli állapot a himlőoltás és vagyontalanság közha- tóságilag hitelesített orvosi és helyhatósági bizo­nyítvánnyal igazolandó. A kellően felszerelt bélyegtclen kérvények, melyekben a szülő, vagy gyám neve, állása és lakhelye (város, megye, utolsó posta) is felemli- tendők, folyó évi szeptember hó 30-ig a m. kir. honvédelmi miniszterhez nyújtandók be, ahonnan Budapest székesfőváros hatóságához fognak kül­detni és a kijelölési jog gyakorlása végett József főherceg ur O kir. Fenségéhez fognak felterjesz­tetni. Az alapítványi helyek az 1920—21. tanév kezdetén lesznek betöltendők s a felvétel, vagy a fel nem vételről áz árvák hozzátartozóit Buda­pest székesfőváros tanácsa hatósági utón fogja értesíteni. Miskolcz, 1920 szept. 9. ' Zsóry, alispán. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Boldva község elöljárósága közhírré teszi, hogy a község tulujdonát képező mintegy 1000 □-öles beltelek a rajta lévő épülettel együtt a község képviselőtestületének 25 kgy. 920. sz. határozata értelmében 1920 szeptember 19-ének d. u 4* órájára kitűzött nyilvános árverésen örök áron el fog adatni Az árverési feltételek a községházánál meg­tekinthetők. Boldva, 1920 szeptember hó 10. Sziícs József, Gyuricskó Mihály, h. körjegyző. biró. A miskolczi járás főszolgabirájátói. 4244—1920. szám. Hejőcsaba község elöljárósága bejelenti, hogy Reimás József hejőcsabai lakos 1912. évi 2—912. szám alatt kiállított cselédkönyvét el­vesztette. Megsemmisítem. Miskolcz, 1920 szeptember 13. Bizony, s zolgabiró A miskolczi járás főszolgabirájátói. 4244—1920. Kovács László hejőcsabai lakos bejelenti, hogy munkakönyvét, amelyet 12-909. sz. alatt kapott, elvesztette. Megsemmisítem. Miskolcz, 1920. szept. 13. Bizony, szolgabiró. A mezőkövesdi járás főszolgabiráj a 4531 — 1920. Himmer Mátyás keresztespüspökii lakos, Keresztespüspöki községben 87. és 88. szám, 24405. és 24406. thatósági szám alatt 1 drb 11 éves pej kanca lóról és 1 drb 5 éves sárga heréit hóka lóról kiállított 2 drb marhalevelet ismeretlen helyen és időben elvesztette. Meg­semmisítem. Mezőkövesd, 1920 szept. 10. Medgyessy, tb. szolgabiró. Az ózdi járás főszolgabirájátói. 3384 1920. Bolyki Katona András bolyoki lakosnak udvaráról folyó évi aug. 31-én egy fehér szőrű, másfél éves árfány sertése elszaladt és elveszett. Kőrözé ét s eredmény esetén értesítést kérek. Ózd, 1920 szept. 7-én. Hubay, szolgabiró.

Next

/
Thumbnails
Contents